Άρθρο 26

1. Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η κατ’ αποκοπήν αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης καταβάλλεται στους αναδόχους του σταδίου αυτού μετά την υποβολή της μελέτης και την παραλαβή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 8. Στις περιπτώσεις των λοιπών σταδίων, η αμοιβή του κατ΄αποκοπήν μέρους της σύμβασης καταβάλλεται τμηματικά, με βάση το ποσοστό της αμοιβής του εκάστοτε σταδίου ως προς το σύνολο της μελέτης, όπως προκύπτει από την ανάλυση της προεκτιμώμενης αμοιβής και την τεκμαρτή έκπτωση του αναδόχου και κατανέμεται σε προκαταβολή και πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης, ενώ η αμοιβή για το μέρος της σύμβασης που αφορά ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες καταβάλλεται κατόπιν επιμέτρησης των εργασιών που εκτελέσθηκαν. Ειδικότερα:

α) Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου χορηγείται στον ανάδοχο άτοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε (15%) του κατ΄αποκοπήν τιμήματος του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 24.

β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον έχει κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) του κατ΄αποκοπήν τιμήματος της σύμβασης για το υπόψη στάδιο και βεβαιώνεται η ποιοτική εκτέλεση της σύμβασης από τον ελεγκτή της παρ. 1 του άρθρου 25, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο, καθώς και η αμοιβή που αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

γ) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία μελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτής τον οποίο προσυπογράφει ο ελεγκτής της παρ. 1 του άρθρου 25, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του σταδίου, καθώς και η αμοιβή που αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, και επιστρέφονται οι εγγυήσεις των προηγούμενων εδαφίων.

δ) Εφόσον η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή της, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάμεσου σταδίου ανά κατηγορία μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του σταδίου, καθώς και η αμοιβή που αντιστοιχεί στο σύνολο των ερευνητικών και υποστηρικτικών εργασιών του σταδίου.

στ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι τοις εκατό (20%) με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).

ζ) Μετά την τελική παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο πέντε τοις εκατό (5%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης περίπτωσης.

2. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την πληρωμή της αμοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία λογαριασμούς, στους οποίους εμφανίζονται διακριτά οι αμοιβές για το κατ΄αποκοπήν τμήμα της σύμβασης και τις ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες που εκτελέσθηκαν και επιμετρήθηκαν από τον ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η έγκριση της επιμέτρησης ολοκληρώνεται σε προθεσμία 2 μηνών από την υποβολή της και προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα. Οι λογαριασμοί διακρίνουν επίσης τις αμοιβές που αντιστοιχούν στην κύρια και στις συμπληρωματικές συμβάσεις και συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαμβάνουν την αμοιβή που συνολικά οφείλεται μέχρι τη σύνταξη και υποβολή τους, αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν προηγουμένως. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται ποσά μόνο για εργασίες που προβλέπονται στη σύμβαση (αρχική και τυχόν συμπληρωματικές) ή σε εγκεκριμένους Συγκριτικούς Πίνακες και αποζημιώσεις λόγω υπερημερίας του εργοδότη.»

3. Η παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η κατάσχεση της αμοιβής του αναδόχου πριν από την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης δεν επιτρέπεται. Ο ανάδοχος μπορεί να εκχωρεί σε πιστωτικά ιδρύματα τις απαιτήσεις του κατά του εργοδότη, που στηρίζονται σε εγκεκριμένους λογαριασμούς.»

 • 3 Μαρτίου 2011, 17:37 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Άρθρο 26
  Η διάταξη για το δίμηνο έγκρισης των επιμετρήσεων αντιβαίνει την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και νομολογία και αντιφάσκει με την επιχειρούμενη καθιέρωση της καταποκοπήν αμοιβής, που δεν απαιτεί επιμετρήσεις. Επί πλέον κινείται στην κατεύθυνση της διαιώνισης της αβελτηρίας, αντί του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης.

 • 3 Μαρτίου 2011, 11:11 | Σπύρος Καγγελάρης

  παρ. 2.δ) Άρθρου30 Ν.3316/05.
  Γιατί έχει αφαιρεθεί το «κατόπιν συνοπτικού έλέγχου επάρκειας αυτής»?
  Προφανώς σκοπός της παραγράφου αυτής είναι η προστασία του Αναδόχου από υπέρμετρες καθυστερήσεις στις εγκρίσεις από την Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν λαμβάνεται όμως υπόψη η περίπτωση η Δ.Υ. να έχει ελέγξει τα παραδοτέα και να εκκρεμούν διορθωτικές ενέργειες από πλευράς Αναδόχου.
  Στην περίπτωση αυτή τα παραδοτέα μπορεί να πληρούν μεν τις προυποθέσεις τις παραγράφου 2.γ) αλλά δεν πληρούν τις προυποθέσεις για έγκριση οπότε, μέχρι να διορθωθούν από τον Ανάδοχο τα λάθη που έχουν εντοπιστεί, σωστά η υπηρεσία δεν προχωράει σε εγκρίσεις.
  Επίσης δεν είναι λογικό εντός του διμήνου να συνυπολογίζεται ο χρόνος που απαιτήθηκε από πλευράς Αναδόχου για διορθώσεις.
  Δηλαδή αν η υπηρεσία έχει δαπανήσει ένα μήνα για ελέγχους και ο Ανάδοχος ένα μήνα για διορθώσεις και εκκρεμούν ακόμη διορθωτικές ενέργειες γιατί θεωρείται ευθύνη της υπηρεσίας η μη έγκριση των παραδοτέων του σταδίου?
  Οπότε:
  Πρόταση 1:δ)….. υποβολή της, και εφόσον δεν εκκρεμούν διορθώσεις από πλευράς Αναδόχου, καταβάλεται επιπλέον….
  Πρόταση 2:δ)…. δέκα τοις εκατό.Στον ανωτέρο χρόνο (δίμηνο) δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος τυχόν διορθώσεων από πλευράς Αναδόχου.

  παρ.2.ε)/παρ.2.στ) Άρθρου30 Ν.3316/05.
  Στις παραγράφους αυτές κακώς θεωρείται ότι έχει προηγηθεί η πληρωμή του 10% της παραγράφου 2.δ)
  Αν πχ το στάδιο εγκριθεί ένα μήνα μετά την υποβολή του τότε τυπικά πρέπει να καταβληθεί στην Ανάδοχο 70%+20%=90%?????
  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται οι παρ. 2.ε)&2.στ) να τροποποιηθούν ως εξής:
  ε)……καταβάλεται ανακεφαλαιωτικά το εκατό τοις εκατό (100%) της αμοιβής του σταδιού.
  στ)…..της μελέτης καταβάλεται ανακεφαλαιωτικά το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) της αμοιβής του τελικού σταδίου η εκατό τοις εκατό (100%) με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).

 • 21 Φεβρουαρίου 2011, 10:01 | Νέστωρ Ζύγρας

  Στο άρθρο 26 (αρ. 30 του Ν.3316/05) πρέπει να συμπεριληφθούν διατάξεις μείωσης η εξάλειψης των υπέρ τρίτων κρατήσεων επί της αμοιβής της Μελέτης.
  Π.χ. Η κράτηση 2% υπέρ ΤΕΕ είναι υπέρογκη (αντιστοιχεί στο 10% του τεκμαρτού κέρδους) και θα πρέπει να εξισωθεί με αυτό των εργολαβιών, που ισούται με 0,002.
  Οι κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ και ΜΤΠΥ πρέπει επίσης να καταργηθούν.
  Οι πληρωμές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, αν δεν καταργηθούν, πρέπει να εκπίπτουν από τις ατομικές εισφορές των μελετητών στο Ταμείο.

 • 21 Φεβρουαρίου 2011, 10:40 | Νέστωρ Ζύγρας

  Στο άρθρο 26 (αρ.30 του Ν.3316/05) να προστεθεί παράγραφος:
  Όλες οι εγγυητικές επιστολές του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνουν το αναλογούν στην εισπρακτέα αμοιβή ΦΠΑ.