Άρθρο 75 Αρμοδιότητες του Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Α.Ε.Μ.Ε. και συντονίζει την λειτουργία τους. Ο συντονισμός της λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών ασκείται από τους Προϊσταμένους αυτών.

β. Συντονίζει και εποπτεύει την εκπόνηση των επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

γ. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της Α.Ε.Μ.Ε. και την υποβολή τους για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.