Άρθρο 85 Οργάνωση

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από γνώμη της Α.Ε.Μ.Ε., θεσπίζεται ο «Οργανισμός» αυτής.

Με τον «Οργανισμό» ρυθμίζονται τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107), συνιστώνται οι θέσεις του Νομικού Συμβούλου και των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας και καθορίζονται τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Α.Ε.Μ.Ε.

  • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:18 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

    Άρθρο 85 Οργάνωση.
    Στην δεύτερη υποπαράγραφο αναφέρει ονομαστικά «και των δικηγόρων», γιατί πρέπει να είναι δικηγόροι και όχι νομικοί; Γιατί η νομική υποστήριξη δεν γίνεται από τον θεσμοθετημένο νομικό Σύμβουλο του Κράτους και τα κατά τόπους Δικαστικά Γραφεία; Στο δικαστήριο την υπηρεσία εκπροσωπούν η Διευθύνουσα και η Προϊσταμένη Αρχή. Τι χρειάζεται η νομική υπηρεσία της ΑΕΜΕ; Όλοι εκεί θα είναι ιδιώτες δικηγόροι και όχι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Δεν μπορεί οι ιδιώτες αυτοί δικηγόροι να είναι διαμεσολαβητές μεταξύ των εργοληπτών και των πάσης φύσεως εχόντων αποφασιστική αρμοδιότητα στην υλοποίηση των Μελετών και των Έργων.