Άρθρο 21

1. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 23 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η σύμβαση συνάπτεται με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, μετά τον έλεγχο που διενεργείται στα δικαιολογητικά του αναδόχου κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 και τον τυχόν απαιτούμενο προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού έχει συστατικό χαρακτήρα και αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενό της, από αυτήν αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης. Με το ιδιωτικό συμφωνητικό δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή συμπληρωθούν οι όροι των τευχών του διαγωνισμού. Γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου είναι η ελληνική.

3. Για την υπογραφή καλείται ο ανάδοχος από την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πριν από τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, όταν έχει ήδη προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 και δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες σε αντίθετη περίπτωση. Οι ως άνω προθεσμίες μπορούν να παραταθούν για σοβαρό λόγο, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Αν δεν προσέλθει εμπρόθεσμα αποκλείεται, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής και ανακηρύσσεται ανάδοχος ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης υποψήφιος, τηρουμένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 7. Κατά της απόφασης αποκλεισμού χωρεί ένσταση, η προθεσμία και η άσκηση της οποίας αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. Επί της ένστασης αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου.

4. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του. Έδρα της αναδόχου σύμπραξης, θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Δ.Υ. στην προηγούμενη έδρα οι οποίες γίνονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον τρόπο που ορίζεται ειδικότερα στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.

2. Η παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3316/2005 αναριθμείται σε 5 και αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την οριστική της παραλαβή, ο ανάδοχος μπορεί, με δήλωσή του προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη του, να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπο ή τον αναπληρωτή του.»

  • Άρθρο 21 παρ.1
    Η προθεσμία των 10 ημερών για την υπογραφή της σύμβασης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, δεδομένων και των καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στην έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, ιδίως από το Ε.Τ.Α.Α., ιδίως για μεγάλα ποσά για τα οποία απαιτούνται και εγκρίσεις από το αρμόδιο Δ.Σ. του Ταμείου, κρίνεται ανεπαρκής και θα πρέπει να επιμηκυνθεί τουλάχιστον κατά 5 ημερολογιακές ημέρες ή άλλως οι 10 ημέρες να οριστούν ως εργάσιμες και όχι ημερολογιακές. Η δε δυνατότητα παροχής παράτασης από την Προϊσταμένη Αρχή για σοβαρό λόγο, δημιουργεί ασάφειες και πιθανότητα αδικιών.