Άρθρο 13

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στις διαδικασίες για την ανάθεση σύμβασης μελέτης του νόμου αυτού ή μελέτης έργων του Ν 3389/2005, όπως ισχύει κάθε φορά, ή σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την προετοιμασία, τη διαχείριση ή τον έλεγχο μελέτης, δικαιούνται να συμμετέχουν εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στις κατά νόμο απαιτούμενες τάξεις και κατηγορίες ή γενικές κατηγορίες του Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιρειών Μελετών που προβλέπονται στο άρθρο 39.»

2. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Στη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιών του νόμου αυτού που αφορούν την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διοίκηση, επίβλεψη και έλεγχο τεχνικού έργου, δικαιούνται να συμμετέχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στις ειδικές κατηγορίες 40 και 41 της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος.

4. Ο χρόνος εφαρμογής της παρ. 3 καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται μετά την εγγραφή επαρκούς αριθμού παρόχων υπηρεσιών και εταιρειών παροχής υπηρεσιών στις οικείες κατηγορίες του Μητρώου και τη διασφάλιση επαρκούς ανταγωνισμού. Μέχρι την έκδοση της απόφασης, στους διαγωνισμούς λαμβάνουν μέρος εγγεγραμμένοι στις κατηγορίες μελετών του Μητρώου Μελετών. Στην ομάδα παροχής των υπηρεσιών πρέπει στην περίπτωση αυτή να προβλέπεται υποχρεωτικά η συμμετοχή προσώπου αναλόγου εμπειρίας στην παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης.»

 • ΑΡΘΡΟ 13 του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  Όσον αφορά το εδ. 3 της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ (2) του αρθ. 14 του Ν. 3316/05 σχετικά «Το δικαίωμα συμμετοχής …..» ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ η φράση «…όσο και κατά τη σύναψη της σύμβασης» με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο εδάφιο να συνταχθεί όπως παρακάτω :
  «Το δικαίωμα συμμετοχής κρίνεται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς με τον έλεγχο των δικαιολογητικών της πρόσκλησης βάσει των διατάξεις του νόμου αυτού. »

 • 27 Φεβρουαρίου 2011, 19:17 | Δρυμαλίτου

   Με δεδομένο ότι πλέον τα μελετητικά πτυχία δεν εξυπηρετούν το σκοπό, για τον οποίο θεσπίστηκαν, προτείνεται η κατάργησή τους. Τουλάχιστον τα χρήματα που δεσμεύονται στην ενοικίαση των πτυχίων, θα μπορούν να διατεθούν στην πρόσληψη μηχανικών ικανών για εργασία και την αγορά και ανανέωση εξοπλισμού των γραφείων.
  Επίσης θα εναρμονιστεί η σχετική με τις αναθέσεις μελετών νομοθεσία μας με εκείνη που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. και θα αρθούν οι ανισότητες με τις εταιρίες που έχουν έδρα εκτός Ελλάδας και συμμετέχουν στους διαγωνισμούς ανάθεσης μελε-τών.
  Έτσι θα καλούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς γραφεία με εμπειρία σχετική με το θέμα και δεν θα αποκλείονται μηχανικοί με μεγάλη εμπειρία, επειδή δεν είναι σε θέση να καταβάλλουν μεγάλα ποσά σε μηνιαία βάση για την ενοικίαση πτυχίων . Την εμπειρία τους μπορούν να την αποδεικνύουν με την υποβολή εταιρικών βιογραφικών που θα είναι ταυτόχρονα και δήλωση.
   Όσον αφορά τη στελέχωση, προτείνεται αντί να παρατίθενται μακροσκελείς κατάλογοι, να δηλώνονται οι συντονιστές των επί μέρους μελετητικών ομάδων του έργου (βασική ομάδα μελέτης) και να δηλώνεται ο αριθμός των μηχανικών και των τεχνικών βοηθών, η απαιτούμενη εμπειρία τους καθώς και η τεκμηρίωση του μεγέθους των μελετητικών ομάδων. Έτσι θα είναι δυνατόν να ελεγχθούν και οι οικονομικές προσφορές. Μετά την ανάθεση θα πρέπει να δηλωθούν/πιστοποιηθούν τα μέλη της μελετητικής ομάδας που απαιτούνται για την επιτυχή και εμπρόθεσμη εκπόνηση των μελετών του έργου, στην επιβλέπουσα αρχή. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει με έργα Συμβούλου Διαχείρισης και μάλιστα με επιτυχία.

 • 26 Φεβρουαρίου 2011, 11:06 | Τσιάρας Δημήτρης

  Άρθρο 13
  Οι διατήρηση των τάξεων μελετών και σε αυτό το σχέδιο νόμου δημιουργεί διακρίσεις υπέρ αλλοδαπών μελετητών, στις χώρες των οποίων δεν υπάρχουν μητρώα μελετητών. Έτσι ένας μελετητής εμπειρίας 12 ετών (αντίστοιχης τάξης Γ) από τις χώρες αυτές μπορεί να συμμετέχει, προφανώς σε σύμπραξη, σε διαγωνισμούς τάξης Δ και Ε, ενώ ο Έλληνας δεν μπορεί (θα πρέπει να μετέχει σε γραφείο με τάξη πτυχίου Δ ή Ε αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να μετέχει σε μελέτες Γ τάξης).
  Προτείνεται η κατάργηση των τάξεων των πτυχίων και η αντικατάσταση τους με τα χρόνια εμπειρίας, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες της ΕΕ ή η κατάργηση των γραφείων Δ και Ε τάξης και οι απαραίτητες μονάδες μελετητικού δυναμικού να συμπληρώνονται με σύμπραξη μελετητών.

  Τσιάρας Δημήτρης Δασολόγος dt@sytada.gr