Άρθρο 56

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 54 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι τιμές της σύμβασης παραμένουν σταθερές για τις εργασίες που εκτελούνται ή που έπρεπε να εκτελεστούν μέσα στο τρίμηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ’ εξαίρεση, η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης, όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε κατηγορίας, με συνολικό αρχικό προϋπολογισμό μελέτης δημοπρατούμενου ή ανατιθέμενου έργου μέχρι το ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης εργοληπτικών επιχειρήσεων, όπως ορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του παρόντος. Στο ανωτέρω όριο δεν περιλαμβάνεται η αναθεώρηση και ο Φ.Π.Α.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 54 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις συμβάσεις, που καταρτίζονται με τον τρόπο που προβλέπουν οι περιπτώσεις γ΄, δ΄ και θ΄ του άρθρου 4 του παρόντος ή που το αντάλλαγμα συνομολογείται σε ξένο νόμισμα, καθορίζεται με τη διακήρυξη αναθεώρηση και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της, ο οποίος μπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον ισχύοντα τρόπο αναθεώρησης».

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 56 του ν. 3669/2008, μετά τις λέξεις «επείγουσες πρόσθετες εργασίες», προστίθενται οι λέξεις «που αφορούν στο έργο,».

  • 2 Μαρτίου 2011, 14:32 | ΔΕ ΤΕΕ ΤΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

    παρ.1 Να μην προκαλείται μείωση του συμβατικού αντικειμένου λόγω αναθεώρησης και οι αρνητικοί συντελεστές αναθεώρησης που προκαλούν τη μείωση να θεωρούνται ίσοι με τη μονάδα.