Άρθρο 79 Συμβάσεις που υπάγονται στον έλεγχο της Α.Ε.Μ.Ε.

1. Οι συμβάσεις που κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος υπάγονται στον έλεγχο της Α.Ε.Μ.Ε., είναι οι δημόσιες συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 3669/2008 και του ενιαίου Κανονισμού ανάθεσης και εκτέλεσης έργων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξαιρούνται από την εφαρμογή του ως άνω νόμου, καθώς και οι δημόσιες συμβάσεις μελετών και ανάθεσης συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005, όπως τα νομοθετήματα αυτά τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. Οι ως άνω συμβάσεις υπάγονται στον έλεγχο της Α.Ε.Μ.Ε.., εφόσον έχουν προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ορίου εφαρμογής των π.δ. 59/2007 και 60/2007 ή των νομοθετημάτων που τυχόν θα τα αντικαταστήσουν, όπως τα όρια αυτά εκάστοτε αναθεωρούνται.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.Ε.Μ.Ε., μπορούν να υπαχθούν στο συνολικό ή μερικό έλεγχό του και συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου με μικρότερο προϋπολογισμό.