Άρθρο 73 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Μ.Ε. συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα και εκτάκτως, όποτε χρειαστεί, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Όταν ο Πρόεδρος λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει εκτάκτως συνεδρίαση, αν το ζητήσουν τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, μεριμνά για την εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με το γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Α.Ε.Μ.Ε., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου επιλαμβάνεται της τήρησης των πρακτικών, τα οποία τηρούνται σε αριθμημένα φύλλα βιβλιοδετημένα στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, τηρεί ευρετήριο όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει και αποστέλλει με εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις στα μέλη αυτού, επιμελείται της κοινοποιήσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Ε.Μ.Ε. και παρακολουθεί την εκτέλεσή τους, ενημερώνοντας σχετικά τον Πρόεδρο.

3. Κατά τη συζήτηση ειδικών θεμάτων, ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί, για να παραστούν και να πάρουν το λόγο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το Νομικό Σύμβουλο ή δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας, διοικητικά στελέχη της Α.Ε.Μ.Ε., ή τρίτους, όπως εκπροσώπους του Δημοσίου, ξένων Αρχών, φορέων ή επαγγελματικών οργανώσεων.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωσή τους από αυτό. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους.

5. Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Α.Ε.Μ.Ε. ρυθμίζεται με τον «Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης» του άρθρου 85 του παρόντος.