Άρθρο 12

1. α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Όταν εφαρμόζεται η ανοιχτή διαδικασία η προθεσμία αυτή δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημέρα αποστολής της περίληψης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τ.Ε.Ε. και τις εφημερίδες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 ενώ μπορεί να τύχουν εφαρμογής, υπό τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 32 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄) και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 36 του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄), οπότε η μειωμένη προθεσμία εφαρμόζεται και στις λοιπές δημοσιεύσεις.»

β. Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε περίπτωση ανάθεσης συμβάσεων με προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17 και 18, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα αποστολής περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στις εφημερίδες της παρ. 1 του άρθρου 12. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών δεν προσμετράται η ημέρα αποστολής της προκήρυξης και η ημέρα υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προσφοράς».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3316/2005 καταργείται.