Άρθρο 46

Το άρθρο 28 του Ν 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 28

Προϋποθέσεις εφαρμογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

1. Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημοσίου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται:

α) Όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ΕΥΡΩ. Σε έργα συντήρησης τεχνικών έργων, μπορεί να καθορίζεται γενικά ή κατά φορείς ή κατηγορίες έργων μεγαλύτερο όριο και μέχρι του διπλασίου του ως άνω ποσού, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

β) Όταν πρόκειται για σύμβαση έργου που υπάγεται στο άρθρο 118 του παρόντος. Η σύμβαση χαρακτηρίζεται ως απόρρητη με απόφαση του Πρωθυπουργού.

2. Όταν ο προϋπολογισμός της σύμβασης υπερβαίνει τα όρια της προηγούμενης παραγράφου η ανάθεση χωρίς ανοιχτή ή κλειστή διαδικασία επιτρέπεται μόνο με τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 124 και 125 του παρόντος.

 • ΑΡΘΡ. 46 – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

  Η νέα παράγραφος 2 του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 έχει ως ακολούθως:

  «2. Όταν ο προϋπολογισμός της σύμβασης υπερβαίνει τα όρια της προηγούμενης παραγράφου η ανάθεση χωρίς ανοιχτή ή κλειστή διαδικασία επιτρέπεται μόνο με τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 124 και 125 του παρόντος».

  ΣΧΟΛΙΑ:
   Γενικώς ορθή ρύθμιση, που επεκτείνει τις προϋποθέσεις απευθείας ανάθεσης που προβλέπονται στις κοινοτικές οδηγίες σε όλα τα έργα.
   Ωστόσο, η παραπάνω ρύθμιση είναι ατελής, αν δεν καταργηθεί το άρθρο 9 του Π.Δ. 171/1987, που προβλέπει τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων έργων Ο.Τ.Α. υπό πολύ χαλαρές προϋποθέσεις. Με το άρθρο 12 του Ν. 3263/2004, ο οποίος κωδικοποιήθηκε με το Ν. 3669/2008, καταργήθηκαν αρκετές από τις διατάξεις του Π.Δ. 171/1987. Επομένως, κατ’ αντιστοιχία είναι δυνατό να καταργηθεί και το ανωτέρω άρθρο. Η κατάργησή του είναι άκρως επιβεβλημένη διότι το πρόβλημα με τις απευθείας αναθέσεις είναι εντονότατο στους Ο.Τ.Α.. Εκεί παρατηρούνται τα περισσότερα κρούσματα απευθείας αναθέσεων και πρόχειρων διαγωνισμών με περιορισμένο αριθμό προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων˙ αν δεν αντιμετωπισθεί το ζήτημα στα έργα Ο.Τ.Α., η παρούσα ρύθμιση θα είναι απλώς ένα ημίμετρο. Για τον λόγο αυτό πρέπει να διασφαλισθεί με την παρούσα νομοθετική τροποποίηση η επέκταση της παραπάνω ρύθμισης σε όλα τα δημόσια έργα, όλων των φορέων του Δημοσίου, περιλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α..
   Ακόμη και δεν είναι κρίνεται σκόπιμη ή εφικτή η ρητή κατάργηση του άρθρου 9 του Π.Δ. 171/1987, είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή η σιωπηρή κατάργησή του με την επέκταση της ισχύος του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιείται ανωτέρω, σε όλα ανεξαιρέτως τα έργα που ανατίθενται από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. και υπάγονται στις διατάξεις τους παρόντος νόμου. Αλλιώς, το τεράστιο πρόβλημα των σκανδαλωδών απευθείας αναθέσεων, που προκαλούν διασπάθιση του δημοσίου χρήματος και κατάλυση κάθε έννοιας πραγματικού ανταγωνισμού, διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, θα συνεχισθεί ακώλυτα στα έργα που Ο.Τ.Α..

 • 2 Μαρτίου 2011, 14:40 | ΔΕ ΤΕΕ ΤΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

  Προτείνεται το ανώτατο όριο των απευθείας αναθέσεων εάν διατηρηθούν να περιοριστεί το πολύ στις 10.000,00 €, αφού θα πρόκειται για έργα συντήρησης ή επισκευής πολύ μικρής κλίμακας.

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 12:57 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Στο άρθρο να προστεθεί μια παράγραφος για τις απευθείας αναθέσεις (εφ όσον δεν καταργούνται), για κλήρωση απο τους καταλόγους των υπαρχόντων εργοληπτών για λόγους ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 23:30 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

  Θα μπορούσε ενδεχομένως να καταργηθεί πλήρως η ανάθεση ή ο διαγωνισμός με περιορισμένο αριθμό εργοληπτικών επιχειρήσεων και στην περίπτωση επειγουσών συνθηκών να καλείται ο εργολάβος ή οι εργολάβοι με εγκατεστημένο εργοτάξιο σε πλησιέστερη θέση του υπό ανάθεση έργου από άλλα εγκατεστημένα εργοτάξια και να εκτελεί/ούν το έργο, το οποίο και θα πληρώνεται αρχικώς από τα απρόβλεπτα και σε περίπτωση υπέρβασής τους και μόνον με συμπληρωματική σύμβαση επαρκώς αιτιολογημένη και με προσφερόμενη έκπτωση ίση με αυτή της αρχικής εργολαβίας.
  Εάν το Υπουργείο δεν κρίνει απαραίτητη την πλήρη κατάργησή της διάταξης, τότε προτείνω οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου να είναι διπλάσιες των υπόλοιπων συμβάσεων, το χρονοδιάγραμμα εργασιών να είναι εκ των προτέρων γνωστό στον ανάδοχο, θα απαγορεύεται η χορήγηση παράταση προθεσμίας και θα του επιβάλλονται υποχρεωτικά ποινικές ρήτρες για τις όποιες καθυστερήσεις καθώς και κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:14 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 46.
  Από την απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, έχουν ξεχασθεί οι συμβάσεις συμπληρωματικών εργασιών.

 • 22 Φεβρουαρίου 2011, 20:16 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

  Η απευθείας ανάθεση δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό πλην της συναλλαγής με τους ημέτερους.Για περιπτώσεις καταστροφών μπορούν οι τοπικοί άρχοντες να καλούν κάποιον από τους ήδη έχοντες σύμβαση για άλλη εργολαβία και να πληρώνονται από τα απρόβλεπτα.Δεν συζητάμε ότι οι εξαιρετικά επείγουσες αναθέσεις δεν εχουν ελεγχθεί ΠΟΤΕ ως προς το χρόνο εκτέλεσης,δηλαδή έχουμε δεί επείγουσες εργασίες να εκτελούνται μετά από 6 μήνες!!!!

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 10:53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

  Η απευθείας ανάθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με κλήρωση ανάμεσα σε ενδιαφερόμενους εργολήπτες , στη βάση του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς να υποβάλλεται οικονομική προσφορά.
  Ο Διαγωνισμός με περιορισμένο αριθμό προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, εύκολα ρέπει προς την στρέβλωση, αφού οι υπηρεσίες θα διευκολύνονται να προσκαλούν τους «αρεστούς» τους και να δημιουργήσουν ένα «prive club».