Άρθρο 86 Προσωπικό

1. Με τον «Οργανισμό» της Α.Ε.Μ.Ε. οι θέσεις του προσωπικού του κατανέμονται σε κατηγορίες και κλάδους που αντιστοιχούν στις υπηρεσιακές του μονάδες. Οι θέσεις του προσωπικού συνδέονται άμεσα με τον εκάστοτε ετήσιο και πενταετή προϋπολογισμό της Α.Ε.Μ.Ε.

2. Για την κάλυψη των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων προσλαμβάνεται ειδικό επιστημονικό προσωπικό, λοιπό προσωπικό, σύμφωνα με τις ειδικότητες και τα προσόντα που καθορίζονται στον «Οργανισμό», καθώς και δικηγόροι για την στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας.

Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού καλύπτονται με διορισμό, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, ύστερα από προκήρυξη της Α.Ε.Μ.Ε., στην οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄).

Οι θέσεις του λοιπού προσωπικού καλύπτονται με διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της Α.Ε.Μ.Ε..

Οι θέσεις του Νομικού Συμβούλου και των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας καλύπτονται, είτε σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ Α΄ 149) και οι σχετικές συμβάσεις έμμισθης εντολής διέπονται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ήδη απασχολουμένους στο δημόσιο τομέα δικηγόρους με έμμισθη εντολή.

3. Το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό της Α.Ε.Μ.Ε. είναι μόνιμο ή προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η υπηρεσιακή κατάσταση του εν λόγω προσωπικού διέπεται κατά περίπτωση, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του «Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ν. 2683/1999, ΦΕΚ Α΄ 19), ως προς το τακτικό προσωπικό, και του «Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α» (π.δ. 410/1988, ΦΕΚ Α΄ 191), όπως εκάστοτε ισχύει, ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

4. Για την κάλυψη οργανικών θέσεων προσωπικού της Α.Ε.Μ.Ε. είναι δυνατή η διενέργεια μετατάξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, καθώς και αποσπάσεων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. Η απόσπαση ενεργείται με απόφαση των συναρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, μετά από σχετική πρόταση της Α.Ε.Μ.Ε.

Η απόσπαση του ως άνω προσωπικού διαρκεί για τρία (3) έτη και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη τριετίες. Αποσπασμένος στην Α.Ε.Μ.Ε. υπάλληλος, μετά τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδίκαια στην Υπηρεσία του και στη θέση που κατείχε πριν από την απόσπαση. Η θητεία του στην Α.Ε.Μ.Ε.. λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή του από την Υπηρεσία.

Η μισθοδοσία των αποσπασμένων, τα πάσης φύσεως επιδόματα και οι εργοδοτικές εισφορές προς τα αντίστοιχα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, βαρύνουν τις Υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αποσπάστηκαν, η δε Α.Ε.Μ.Ε. υποχρεούται να καταβάλει εντός μηνός τα αντίστοιχα ποσά στην Υπηρεσία του αποσπώμενου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από σχετική εισήγηση της Α.Ε.Μ.Ε., καθορίζεται «ειδικό επίδομα» για το αποσπασμένο προσωπικό, έτσι ώστε ο μισθός του να εξισώνεται με τον μισθό του αντίστοιχου προσωπικού της Α.Ε.Μ.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων. Με ίδια απόφαση και διαδικασία καθορίζονται τα τυχόν λοιπά επιδόματα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με πρόσθετες αποζημιώσεις, υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας.

5. Με τον «Οργανισμό» προβλέπεται η συγκρότηση και σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που θα επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Α.Ε.Μ.Ε., καθώς και του Πειθαρχικού Συμβουλίου που θα είναι αρμόδιο για τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού.

 • 1 Μαρτίου 2011, 18:42 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 86
  Σημείο 3
  – Δε γίνεται αναφορά στην επάρκεια του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της ΑΕΜΕ.
  Έτσι, στο σημείου 2 του άρθρου 86, προτείνεται να προστεθεί κείμενο (εδάφιο) ως εξής:
  «…Στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Α.Ε.Μ.Ε. θα πρέπει να μετέχουν διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη του Τ.Ε.Ε., οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτουν αποδεδειγμένα με τα προσόντα τους θέματα:
  o Διαχείρισης Έργων (Project Management).
  o Διαχείρισης Κατασκευής Έργων (Construction Management).
  o Διαχείρισης και Ελέγχου Ποιότητας.
  o Διαχείρισης Περιβάλλοντος.
  o Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία.
  o Διαχείρισης Προδιαγραφών & Προτύπων.
  Οι δεξιότητες, η ικανότητα, η επάρκεια και η εμπειρία του ανωτέρω προσωπικού θα αποδεικνύονται με σχετικές Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα, επιπλέον του Βιογραφικού Σημειώματος.»