Άρθρο 60

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008 προστίθεται περίπτωση στ΄, ως εξής:

«στ) Διαπιστωθεί ότι παραβίασε την απαγόρευση της παραγράφου 3 του άρθρου 1Α του παρόντος».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η περίπτωση γ΄ της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραβίασης των ενδεικτικών προθεσμιών της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του παρόντος».

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ΄εξαίρεση δεν απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και η έκπτωση κηρύσσεται άμεσα, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση, κατόπιν κλήσης η οποία επιδίδεται προ πέντε (5) ημερών, με απόφαση της Δ.Υ., στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος υποπίπτει, αποδεδειγμένα, σε ένα από τα αδικήματα ή τα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν τον αποκλεισμό του, σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 7-13».

4. α. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η τυχόν άσκηση αιτήσεως θεραπείας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.»

β. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μόλις οριστικοποιηθεί η έκπτωση, με την κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης επί της ενστάσεως, η προϊσταμένη αρχή υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

  • 1 Μαρτίου 2011, 21:51 | Κομνηνού Γεωργία, Δικηγόρος

    Άρθρο 61 παρ.7 του ν 3669/2008, δεν προσδιορίζει αν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η ένσταση που ασκεί ο ανάδοχος κατά της απόφασης έκπτωσης.