Άρθρο 17

1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την καταβολή της συμφωνημένης μεταξύ εργοληπτικής επιχείρησης και γραφείου μελετών αμοιβή υποβάλλεται από τον ανάδοχο του έργου λογαριασμός, συνοδευόμενος από τιμολόγιο του μελετητή στο οποίο αναγράφεται η συμφωνηθείσα προς εκπόνηση της μελέτης αμοιβή του. Η αμοιβή αντιστοιχεί στην προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης, στην οποία εφαρμόζεται η έκπτωση της εργολαβίας. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στο σύστημα μελέτη κατασκευή.» 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3316/2005 καταργείται