Άρθρο 14

1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του νόμου αυτού διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων. Για τον έλεγχο καταλληλότητας οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό τους, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 16 και για τη διενέργεια ποιοτικής επιλογής, όσα από τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 17 ορίζονται με την προκήρυξη, ανάλογα με τη φύση και την πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης. Υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση, για την απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005. Ο υποψήφιος που ανακηρύχθηκε ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει προς έλεγχο, στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα, έναντι των οποίων υποβλήθηκε η δήλωση του πρώτου εδαφίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, καθώς και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όταν η σύμβαση δεν υποβάλλεται σε προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, διαφορετικά αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Όταν η σύμβαση υποβάλλεται σε προσυμβατικό έλεγχο, η εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό μπορεί να παρατείνει, δια του προϊσταμένου της, για δέκα (10) ημέρες, την προθεσμία, με αιτιολογημένη πράξη της, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και επίκληση σπουδαίου λόγου που δικαιολογεί την αδυναμία τήρησης της αρχικής προθεσμίας. Η πράξη αυτή, καθώς και η πράξη με την οποία κρίνονται επαρκή και νομότυπα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, κοινοποιείται στους υποψήφιους που κατατάχθηκαν δεύτερος και τρίτος, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή.»

2. Στο άρθρο 15 του ν. 3316/2005 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8, ως εξής:

«7. Πριν αποφασίσει τον αποκλεισμό διαγωνιζομένου για λόγους που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και ποιοτικής επιλογής, η Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να διευκρινίσουν στοιχεία του φακέλου, που κατά την κρίση τους απαιτούν διευκρίνιση, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

8. Δεν επιτρέπονται συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιμώνται για τη βαθμολόγησή της. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πάντως δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους εργοδότες των διαγωνιζόμενων που δηλώνονται με την τεχνική προσφορά τους, προκειμένου να επαληθεύσει τα δηλούμενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης έναντι αυτών.»

  • 2 Μαρτίου 2011, 17:21 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

    Ο υποψήφιος που ανακηρύχθηκε ανάδοχος της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίζει προς έλεγχο και ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

    Το αντίστοιχο εδάφιο της παραγράφου 1 να αντικατασταθεί:

    Ο υποψήφιος που ανακηρύχθηκε ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει προς έλεγχο, στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα, έναντι των οποίων υποβλήθηκε η δήλωση του πρώτου εδαφίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΙΣΧΥ, καθώς και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όταν η σύμβαση δεν υποβάλλεται σε προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο

  • ΑΡΘΡΟ 14 του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

    Η παράγραφος (1) να αναδιατυπωθεί και να καλείται ο υποψήφιος που ανακηρύχθηκε ανάδοχος, να βεβαιώσει ότι ισχύουν τα στοιχεία καταλληλότητας του, κατά την ημέρα του διαγωνισμού, προσκομίζοντας σχετικές βεβαιώσεις. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητά, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, επιπρόσθετα στοιχεία. (σε συνδυασμό με Πρόταση αρθ. 13)