Άρθρο 44

Μετά το τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 3669/2008 προστίθενται παράγραφος 6 ως εξής, η δε παράγραφος 6 αναριθμείται σε παράγραφο 7:

«Τα αρμόδια όργανα της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό ή του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής αυτού υποχρεούνται να προβαίνουν στον έλεγχο της γνησιότητας και της εγκυρότητας των ως άνω εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στη δημοπρασία.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται ειδικότερα τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, οι ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν προκειμένου να διαπιστώσουν τη γνησιότητα και την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».