Άρθρο 58

1. Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Εφόσον προβλέπεται ασφάλιση του έργου στα συμβατικά τεύχη, η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν καταβάλλεται άλλη αποζημίωση από τον κύριο ή το φορέα κατασκευής του έργου».

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 58 του ν. 3669/2008, μετά τις λέξεις «διευθύνουσα υπηρεσία», προστίθενται οι λέξεις «και στην ασφαλιστική εταιρία στην οποία ασφάλισε το έργο,».

3. Στην τελευταία σειρά της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν. 3669/2008, μετά τη λέξη «ειδοποιεί», προστίθεται η λέξη «αμελλητί».

4. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 58 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Υπό την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η αποζημίωση αναγνωρίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής που εγκρίνει με τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της τυχόν ενστάσεως».

 • ΑΡΘΡ. 58 – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

  Με το άρθρο 58 παρ. 1 εισάγεται η ακόλουθη ρύθμιση:
  16. Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3669/2008 προστίθενται εδάφιο όπως παρακάτω:
  «Εφόσον προβλέπεται ασφάλιση του έργου στα συμβατικά τεύχη, η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν καταβάλλεται άλλη αποζημίωση από τον κύριο ή το φορέα κατασκευής του έργου».

  ΣΧΟΛΙΟ:
   Η ρύθμιση, κατ’ αρχήν, αντιβαίνει στις γενικές αρχές του ασφαλιστικού δικαίου. Εάν η ασφαλιστική αποζημίωση καλύπτει το ύψος της ζημιάς, βεβαίως ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής δεν θα υποχρεωθούν να καταβάλουν οι ίδιοι την αποζημίωση, εφόσον φέρουν κατ’ αρχήν ευθύνη προς αποζημίωση. Εάν όμως η ασφαλιστική αποζημίωση δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου της ζημιάς, τη διαφορά καταβάλλει ο άμεσα υπεύθυνος για την πρόκλησή της. Ο κανόνας αυτός είναι αυτονόητος σε όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις.
   Η αντίκρουση, βεβαίως, είναι ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο. Εάν, όμως, το έχει κάνει, εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες που του παρέχει η ασφαλιστική αγορά, και προξενείται στο έργο ζημία από λόγο που δεν καλύπτεται ασφαλιστικά και ο οποίος εμπίπτει στην ευρύτερη σφαίρα ευθύνης του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, θα ήταν ανεπιεικές να στερηθεί ο ανάδοχος το δικαίωμα αποζημίωσης κατά του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής για το υπερβάλλον ύψος της ζημίας.