Άρθρο 53

1. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 3669/2008 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που το έργο ανατίθεται με εφαρμογή του συστήματος του άρθρου 12Α, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών καθορίζονται συνολικά σε ποσοστό επί του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο ισούται με το γινόμενο «α ∙ εχ», αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%), όπου:

«εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου και

«α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη διακήρυξη του έργου».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου και εφόσον προβλέπεται σχετικά στα συμβατικά τεύχη, μπορεί με τη σύμβαση να περιοριστούν οι χρόνοι της προηγούμενης παραγράφου για την επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, με ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ημερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουμένου του ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας. Ειδικά, σε περίπτωση που το έργο ανατίθεται με εφαρμογή του συστήματος του άρθρου 12Α, οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών μειώνονται στο μισό και τριπλασιάζεται το ποσοστό της ημερησίας ποινικής ρήτρας. Στην περίπτωση αυτή, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.».

3. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής:

«Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και το συνολικό ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μπορεί να προβλέπεται η κατανομή των σχετικών ποσών, κατά χρονική μονάδα ταχύτερης παράδοσης του έργου ή του κρίσιμου τμήματος, όπως και κάθε θέμα που σχετίζεται με την αναγνώριση των προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση της πρόσθετης καταβολής. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα και περιλαμβάνεται στις σχετικές πιστοποιήσεις του έργου, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.».

 • 1 Μαρτίου 2011, 18:29 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 53
  Σημείο 3
  – Δε γίνεται αναφορά σε ρήτρες για τις Υποβολές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του σημείου 1 του άρθρου 52, ανωτέρω.
  Έτσι, στην αρχή του σημείου 3 του άρθρου 53, προτείνεται να προστεθεί κείμενο ως εξής:
  «Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο οποιοδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα μελετών του άρθρου 48 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 (Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ., Π.Π.Ε., Σ.Π.Δ.), επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού 0,1ο/οο του προϋπολογισμού του έργου και για καθυστέρηση μέχρι 2 μηνών το πολύ. Μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της ειδικής ποινικής ρήτρας, η Διευθύνουσα Υπηρεσία χρησιμοποιεί γι’ αυτό εμπειρογνώμονες ή εταιρίες αποδεδειγμένης εμπειρίας και τεχνικής επάρκειας ανάλογα με το αντικείμενο, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδόχου.
  Αν κατά τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος δεν εφαρμόζει τα οριζόμενα στο Σ.Α.Υ., στο Π.Π.Ε. και στο Σ.Π.Δ. κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τις αποκλίσεις από τα οριζόμενα στα ανωτέρω έγγραφα μελετών και τάσσει εύλογη προθεσμία για τη συμμόρφωση του Αναδόχου μετά την οποία καθορίζει ποσοστό μείωσης της αμοιβής του Αναδόχου, που εφαρμόζεται σε κάθε λογαριασμό μέχρι τη συμμόρφωσή του. Η ένσταση του Αναδόχου στην περίπτωση της παραπάνω ειδικής διαταγής ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.»

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:40 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 53.
  Να προστεθεί παράγραφος 4.
  «4. Για το σύστημα 12 Α δεν ισχύει η πρόσθετη καταβολή, (πρίμ).»
  Δεν έχει έννοια δηλαδή η πρόσθετη καταβολή στο σύστημα όπου θα αξιολογείται η προσφερόμενη έκπτωση του χρόνου εκτέλεσης του έργου.