Άρθρο 65

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Για τις ατομικές επιχειρήσεις Α1-2ης τάξης, η κατάταξη στις κατηγορίες και τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ισχύει για μία πενταετία (τακτική αναθεώρηση). Αν δεν υποβληθεί αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη συμπλήρωση της πενταετίας, το πτυχίο καθίσταται αυτοδικαίως ανενεργό.

Για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., Δημοτικές Επιχειρήσεις καθώς και τις προσωπικές επιχειρήσεις (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η κατάταξη στις κατηγορίες και τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ισχύει για μία τριετία (τακτική αναθεώρηση)».

2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Αν η εργοληπτική επιχείρηση, η οποία είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Προσωπική (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή Δημοτική Επιχείρηση, δεν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες, από τη συμπλήρωση της τριετίας ή εξαετίας, κατά περίπτωση, τεκμαίρεται ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις παραμονής της στις κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί και διαγράφεται από το Μ.Ε.ΕΠ. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα μήνα από την πάροδο της εξηκονταήμερης προθεσμίας.

Οι ατομικές επιχειρήσεις επανακατατάσσονται με τακτική αναθεώρηση, ύστερα από αίτησή τους και μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από τη λήξη ισχύος του πτυχίου τους, χωρίς να απαιτείται διαγραφή».

3. Στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης v. του στοιχείου α) της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 3669/2008, οι λέξεις «Σε κάθε περίπτωση» αντικαθίσταται με τις λέξεις «Στην περίπτωση που η εταιρία αιτείται την εγγραφή της στην 3η τάξη,».

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 99 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., ο Συντελεστής Κατάταξης Γ καθεμίας από αυτές λαμβάνεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό ως :

α) Για την πρώτη το εκατό τοις εκατό (100%) του Συντελεστή Κατάταξης αυτής.

β) Για την δεύτερη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του Συντελεστή κατάταξης Γ αυτής.

γ) Για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το εξήντα τοις εκατό (60%) του Συντελεστή Κατάταξης Γ που αυτής.

δ) Για την τέταρτη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το σαράντα τοις εκατό (40%) του Συντελεστής Κατάταξης Γ αυτής.

ε) Για τις πέραν της έβδομης δεν προστίθεται περαιτέρω Συντελεστής Κατάταξης Γ.

Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισμό του Συντελεστή Κατάταξης Γ καθορίζεται από την επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση αναθεώρησης.

Για την εταιρεία η οποία εγγράφεται στην 3η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ο Συντελεστής Κατάταξης Γ αυτής πριν την πάροδο δύο (2) ετών από την εγγραφή της».

5. Η περίπτωση β) της παραγράφου 4 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, η αξία των οποίων υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τουλάχιστον εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ (73.368) ευρώ».

6. Οι περιπτώσεις i, ii και iii του στοιχείου α) της παραγράφου 8 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής:

«i. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας.

ii. Στην πέμπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τριών τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, μέχρι την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας.

iii. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ Β΄ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ Β΄ βαθμίδας. Για τις επιπλέον κατηγορίες απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας ανά κατηγορία».

7. Το στοιχείο ε) της παραγράφου 8 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής:

«ε) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, κατά την εξέταση των αιτήσεων εγγραφής τους στην 3η τάξη, ή αναθεώρησης της εγγραφής τους στην 3η έως 7η τάξη, ελέγχονται για την κάλυψη των δεικτών βιωσιμότητας, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 100 παρ. 8 περίπτωση ε΄ εδάφιο τέταρτο του παρόντος. Η μη κάλυψη ενός εκ των δεικτών βιωσιμότητας συνεπάγεται την υποβάθμιση της εταιρείας από τη μέγιστη τάξη κατάταξής της, κατά μία τάξη. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση επανεξετάζεται με βάση τις οριστικές οικονομικές καταστάσεις, της επόμενης διαχειριστικής της χρήσης, χωρίς να δύναται να προσκομίσει προσωρινές οικονομικές καταστάσεις. Εάν τότε δεν καλύπτει έναν από τους δείκτες βιωσιμότητας, η επιχείρηση υποβαθμίζεται επίσης από τη μέγιστη τάξη κατάταξής της, κατά μία ακόμη τάξη κ.ο.κ. έως ότου αναθεωρηθεί εκ νέου. Για κατάταξη στις ειδικές τάξεις Α1, Α2 και στις τάξεις 1η και 2η δεν απαιτείται η κάλυψη των δεικτών βιωσιμότητας.

Οι δείκτες βιωσιμότητας που προκύπτουν από τις κάτωθι σχέσεις οικονομικών μεγεθών, όπως αναγράφονται στην οικονομική κατάσταση του τελευταίου πριν από την αναθεώρηση έτους, για τη χρήση του οποίου έχει συνταχθεί ισολογισμός, ή την προσωρινή οικονομική κατάσταση αυτής, που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης ως :

i. «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» (Ι.Κ.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού, μετά την αφαίρεση του Οφειλόμενου Κεφαλαίου, προς το «Σύνολο Υποχρεώσεων» (Σ.Υ.). Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή και τις απαιτήσεις από το Δημόσιο, όπως αυτές προκύπτουν από εγκεκριμένους λογαριασμούς Δημοσίων Έργων (των υπηρεσιών όπου εφαρμόζεται ο παρών νόμος) και προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης για την οποία έχουν υποβληθεί οικονομικές καταστάσεις και βάσει των οποίων εξετάζεται η κατάταξη των επιχειρήσεων.

ii. «Κυκλοφορούν Ενεργητικό» (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού, προς τις «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» (Β.Υ.), όπως αυτές αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού.

Οι δείκτες βιωσιμότητας, για επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις τάξεις τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη πρέπει να είναι μεγαλύτεροι του 0,8 μ, δηλαδή Ι.Κ./Σ.Υ.>0,8 και Κ.Ε./Β.Υ.>0,8.

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., οι δείκτες βιωσιμότητας του νέου φορέα εξάγονται από τα οικονομικά μεγέθη της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης που καταρτίζεται και δημοσιεύεται από την επιχείρηση, πριν από την υποβολή της αίτησης προς την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.»

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής:

«9. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. μπορεί να ενεργήσει οποτεδήποτε έκτακτη αναθεώρηση, αν διακριβωθούν νεότερα δυσμενή στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία της επιχείρησης, διαγράφοντάς την από ορισμένες ή απ’ όλες τις κατηγορίες έργων ή υποβιβάζοντάς την από την τάξη εγγραφής της».

9. Μετά το τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

«11. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται και εξειδικεύεται κάθε θέματα που σχετίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 97 έως 100 του παρόντος, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και γνώμη της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.».

10. Ο τίτλος του άρθρου 101 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 101

Διαγραφή από το Μ.Ε.ΕΠ.»

11. Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν. 3669/2008 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής, η δε παράγραφος 3 του άρθρου αυτού αναριθμείται σε παράγραφο 4.

«3. Εφόσον κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 24 και την παράγραφο 11 του άρθρου 35 του παρόντος Κώδικα, διαπιστωθεί η προσκόμιση πλαστής εγγυητικής επιστολής από εργοληπτική επιχείρηση, τότε το αρμόδιο όργανο που διαπίστωσε την πλαστότητα υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση του Μ.Ε.ΕΠ. Η Υπηρεσία υποβάλλει το ταχύτερο δυνατόν εισήγηση στην επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ., για την τριετή αναστολή της εγγραφής της εργοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε υποτροπής, η Υπηρεσία εισηγείται την οριστική διαγραφή της επιχείρησης από το Μ.Ε.ΕΠ. Η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. καλεί εγγράφως την εργοληπτική επιχείρηση που προσκόμισε την πλαστή εγγυητική επιστολή να υποβάλει τις αντιρρήσεις της. Η πρόσκληση κοινοποιείται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η ως άνω πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. Εξής, η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. αποφασίζει για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στην υπαίτια επιχείρηση ή σε όλα τα μέλη της κοινοπραξίας, εφόσον η πλαστή εγγυητική επιστολή προσκομίστηκε από εργοληπτική επιχείρηση που συμμετείχε σε κοινοπραξία. Κατά τα λοιπά, ως προς την απόφαση και τη γνωστοποίησή της στην επιχείρηση ή στις επιχειρήσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 96 του παρόντος Κώδικα.

Οι ίδιες κυρώσεις και με την ίδια διαδικασία επιβάλλονται και στην εργοληπτική επιχείρηση ή σε όλα τα μέλη της κοινοπραξίας στην οποία αυτή τυχόν συμμετείχε, εφόσον διαπιστωθεί η παραβίαση της απαγόρευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 1Α του παρόντος».

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 110 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να επανακαθορίζονται, συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι κατηγορίες έργων, στις οποίες μπορούν να εγγράφονται οι διπλωματούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών ημεδαπής και αλλοδαπής, ανάλογα με την ειδικότητά τους, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την εγγραφή τους.

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης γνωμοδοτούν, σε ειδική κοινή τους συνεδρίαση, οι Επιτροπές Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ., ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ., για την εγγραφή των σχετικών ειδικοτήτων υποχρεωτικά σε μία τουλάχιστον, την πλέον σχετική κατηγορία έργων ή εξειδικευμένη εργασία, προτείνοντας και τις σχετικές προϋποθέσεις κατάταξης (χρονικό διάστημα και ύψος εμπειρίας για την εγγραφή και εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα)».

 • 3 Μαρτίου 2011, 23:42 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Άρθρο 65 παρ. 12
  Δεδομένου ότι :
  • η Επιτροπή ΜΕΕΠ δεν εξετάζει τα ακαδημαϊκά προσόντα των πτυχιούχων καθώς αυτή η διαδικασία αφορά την Επιτροπή του ΜΕΚ
  • η σύγκληση και των δυο Επιτροπών πιθανόν να καταστήσει πιο δύσκολη την λήψη απόφασης
  Θα μπορούσε η Επιτροπή του ΜΕΚ μέσω των εκπρόσωπων των Φορέων που συμμετέχουν και στο ΜΕΕΠ να καταθέσει σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις προς τον Υπουργό έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν καθυστερήσεις και παραπομπή στις καλένδες του πολύ σοβαρού προβλήματος της μη προσαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την εγγραφή στο ΜΕΚ στις νέες ειδικότητες των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
  Επιπλέον η σύνταξη της σχετικής διάταξης θα πρέπει να προσαρμοσθεί με την ορολογία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 39 του ν.3316/2005 σε πτυχιούχους τεχνολογικού και πανεπιστημιακού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης
  Προτεινόμενη τροποποίηση
  12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 110 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως παρακάτω:
  «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να επανακαθορίζονται, συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι κατηγορίες έργων, στις οποίες μπορούν να εγγράφονται οι διπλωματούχοι και πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής, ανάλογα με την ειδικότητά τους, και τα προγράμματα σπουδών καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την εγγραφή τους. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης γνωμοδοτεί η Επιτροπή του Μ.Ε.Κ. σε ειδική συνεδρίαση για την εγγραφή των ειδικοτήτων οι οποίες δεν προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία σχετικών ειδικοτήτων υποχρεωτικά σε μία τουλάχιστον, την πλέον σχετική κατηγορία έργων ή εξειδικευμένη εργασία, προτείνοντας και τις σχετικές προϋποθέσεις κατάταξης.»

 • 3 Μαρτίου 2011, 23:49 | Αριστοτέλης Τσεκούρας, Προπτυχιακός Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

  Αξιότιμοι κύριοι

  Ο ΜΠΔ εντάσσεται στις κατηγορίες των νέων μηχανικών. Μηχανικών των οποίων ποτέ δε φρόντισε η πολιτεία να θεσμοθετήσει και να κατοχυρώσει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα πέρα από το ΦΕΚ όπου παρουσιάζεται το αντικείμενο του κάθε κλάδου.

  Έτσι ο σύλλογος των ΜΠΔ έφτασε στο σημείο να μην περιμένει άλλο αλλά να διεκδικήσει τα επαγγελματικά δικαιώματα που του αναλογούν. Και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αυτό που μπορούσε να κάνει ήταν να διεκδικήσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΜΜ-ΗΜ καθώς ο ΜΠΔ μπορεί να εργαστεί και ως ΜΜ-ΗΜ.

  Η ιστορία ξεκινάει από το 1999 και φτάνει μέχρι σήμερα.12 χρόνια συνεχόμενων διεκδικήσεων. Αλλά όχι μόνο διεκδικήσεων αλλά και πολλών δικαιώσεων από αρμόδια όργανα.

  Ξεκινώντας από τη δικαίωση του ΤΕΕ για την αντιστοιχία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΜΠΔ και των ΜΜ-ΗΜ φτάσαμε μέχρι τις δικαιώσεις από την ίδια τη ΓΓΔΕ.

  Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Έγιναν διότι έκριναν ότι όντως ο ΜΠΔ μπορεί να εργαστεί και στον Ιδιωτικό αλλά και στον Δημόσιο τομέα και ως ΜΜ-ΗΜ.

  Η επιστημονική επιτροπή του ΤΕΕ έκρινε ότι το γνωστικό αντικείμενο του ΜΠΔ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΜΜ-ΗΜ και αυτός μπορεί να εργαστεί αντίστοιχα.

  Το ΝΣΚ ,το ΣΤΕ, όπως και τα αρμόδια Υπουργεία, δικαίωσαν αυτό που διεκδικούν οι ΜΠΔ από το 1999. Τη αντιστοιχία των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους με των μηχανολόγων.

  Κανείς ΜΠΔ δε ζητάει ελεημοσύνες ή χάρες. Ζητάει να του επιτρέψει η
  πολιτεία να εργαστεί όπως δικαιούται. Με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Ζητάει δικαιοσύνη.

  Δε μπορεί να θεωρηθεί ορθό από τη μία τα αρμόδια όργανα να δικαιώνουν τους ΜΠΔ και στη συνέχεια να παραβλέπουν τις δελτία τύπου-αποφάσεις-δικαιώσεις-κατακτήσεις τους και άδικα να στέλνουν τους ΜΠΔ πάλι πίσω στην αρχή.

  Σαν προπτυχιακός ΜΠΔ με απασχολεί το μέλλον του κλάδου. Και αυτό που βλέπω, όπως και πολλοί ΜΠΔ, είναι ότι η πολιτεία εν έτη 2011 και ενώ μιλάει για άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και δικαιοσύνη, κρατάει κλειστό το επάγγελμα ως προς τους ίδιους του ΜΠΔ.

  Σαν μελλοντικός νέος μηχανικός διεκδικώ το επάγγελμά μου να αντιμετωπίζεται σοβαρά, με συνέπεια και δίκαια από την πολιτεία.

  Ο ΜΠΔ είναι κλάδος πολύ χρήσιμος για την κοινωνία στις μέρες μας και ειδικά όταν βιώνουμε μια οικονομική κρίση. Έτσι αυτό που διεκδικούμε είναι να μπορούμε να εργαστούμε σύμφωνα με αυτά που δικαιούμαστε. Δε θέλουμε να «φάμε» το ψωμί κανενός. Θέλουμε να εργαστούμε, να κατοχυρώνουμε-αναβαθμίζουμε τα πτυχία μας όπως θα έπρεπε από χρόνια.

  Θέλουμε να απολαμβάνουμε τα δικαιώματα που παράτυπα δε μπορούμε τόσα χρόνια.

  Ζητάμε δίκαιη μεταχείριση ώστε να μπορούμε να εργαστούμε αξιοπρεπώς αφού βγούμε στην αγορά εργασίας.

  Ζητάμε να συμπεριληφθούμε στις κατηγορίες των ΜΕΚ-ΜΕΕΠ στο νέο νομοσχέδιο.

  Αριστοτέλης Τσεκούρας
  Προπτυχιακός Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά)

 • Παρέμβαση-Τοποθέτηση της ΠΑΣΠ Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης για το Θέμα της εγγραφής των Μηχανικών Παραγωγής και Δικοίκησης (ΜΠΔ) στα μητρώα ΜΕΚ-ΜΕΕΠ.

  Σκοπός της επιστολής μας είναι να σας παρουσιάσουμε γιατί ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης θα πρέπει να εγγράφεται στα ΜΕΚ-ΜΕΕΠ στις κατηγορίες των Μηχανολόγων Μηχανικών.

  Θα πρέπει η πολιτεία να τελεσιδικήσει , επιτέλους ,με το θέμα και ειδικά τώρα με τις αλλαγές που προωθεί για τους μηχανικούς να διευθετήσει τα κωλύματα που υπάρχουν για την εγγραφή των ΜΠΔ στα ΜΕΚ-ΜΕΕΠ παρά την απόφαση του ΝΣΚ και την υπέρ μας στάση του ΤΕΕ.

  Χρόνια τώρα οι εργαζόμενοι ΜΠΔ είναι εκτός επαγγέλματος, το πτυχίο τους δεν αναβαθμίζεται και μεγάλο μερίδιο του αντικειμένου του είναι κλειστό. Αν θέλουμε να μιλάμε για διαφάνεια και για ανοιχτά προς τους νέους μηχανικούς επαγγέλματα το πρώτο που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι να ανοίξει επιτέλους το αντικείμενο του ΜΠΔ. Είναι τομείς του αντικειμένου του στους οποίους δικαιούται και μπορεί να εργαστεί αλλά λόγω των συντεχνιακών κωλυμάτων και σκοπιμοτήτων τόσα χρόνια δε μπορεί να εργαστεί σε αυτούς.

  Ο Αγώνας για αυτή την κατάκτηση είναι συλλογικός από τους ΜΠΔ, μέσα από τον σύλλογο φοιτητών, των καθηγητών, τον σύλλογο αποφοίτων και από την δια-παραταξιακή επιτροπή που συστήθηκε για τον χειρισμό των επικοινωνιακών θεμάτων.

  Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα κυριότερα γεγονότα σταθμούς για την απόδοση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου στους απόφοιτους του Μ.Π.Δ.

  Επίσης επισυνάπτουμε υπέρ-σύνδεσμο (hyperlink) από το παράρτημα με τα σχετικά έγγραφα.

  http://www.pasptuc.gr/παραρτημα%20μπδ_αρχικη.htm

  Καλούμε την ΓΓΔΕ του Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων να στραφεί στο πλευρό του νέου μηχανικού και ιδιαίτερα των μηχανικών νέων ειδικοτήτων. Να καλύψει πλήρως τα επαγγελματικά τους δικαιώματα ώστε να δώσει πνοή στους νέους μηχανικούς. Να καλύψει πλήρως το θέμα των επαγγελματικών και εργασιακών του δικαιωμάτων.

  Ιστορικό
  • 27/7/1989: Απόφαση του Τ.Ε.Ε. για την ένταξη των Μ.Π.Δ., για περιορισμένο χρονικό διάστημα, στην βασική ειδικότητα των Μηχανολόγων Μηχανικών
  • 7/5/1995: Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης [Π.Δ.71/1995(ΦΕΚ 49Α)]
  • 30/4/1999: Αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μ.Π.Δ. στο Τ.Ε.Ε. για αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων στους Μ.Π.Δ.
  • 6/4/2000: Επιστολή του Τ.Ε.Ε. προς το Πολυτεχνείο. Προτείνεται, έπειτα από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού του Τ.Ε.Ε., ο εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών μας με περισσότερα μηχανολογικά μαθήματα προκειμένου να μας αναγνωρίσουν επαγγελματικά δικαιώματα.
  • 4/7/2000: Έπειτα από σύμφωνη γνώμη φοιτητών και καθηγητών το τμήμα αναθεωρεί το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τ.Ε.Ε. και αποστέλλει το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Τ.Ε.Ε.
  • 15/3/2002: Το τμήμα αποφασίζει να στείλει και νέα επιστολή στο Τ.Ε.Ε. προκειμένου να μας ενημερώσουν για την εξέλιξη του αιτήματος μας.
  • 25/5/2002: Η Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού του Τ.Ε.Ε. αναγνωρίζει την αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μ.Π.Δ. με τους Μηχανολόγους Μηχανικούς Παραγωγής του Ε.Μ.Π.
  • 29/1/2003: Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων αποφασίζει ότι «Μπορούν να θεωρούνται οι απόφοιτοι Μ.Π.Δ. ως μηχανολόγοι, αφού έχουν όλα τα μαθήματα των μηχανολόγων»
  • 2/3/2003: Επικοινωνία του Τμήματος με το Τ.Ε.Ε. για ενημέρωση, που όμως δεν έρχεται ποτέ.
  • Μάιος 2003: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μ.Π.Δ. – Προφορική δέσμευση του προέδρου του Τ.Ε.Ε. για επίλυση του θέματος των δικαιωμάτων.
  • 24/6/2003: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Τ.Ε.Ε. με θέμα τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • 2/10/2003: Ομόφωνο ψήφισμα προς το Τ.Ε.Ε. από την Γενική Συνέλευση Φοιτητών Μ.Π.Δ.
  • 7/10/2003: Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. παρουσία καθηγητών του τμήματος. Στο χώρο παραβρίσκονταν και φοιτητές του τμήματος. Η επιτροπή τότε επιτέλους «….Διαπιστώνει ότι οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχουν επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανολόγου Μηχανικού.»

  Μετά και από αυτή την εξέλιξη όπου το ΤΕΕ μας αναγνώρισε ως Μηχανολόγους Μηχανικούς όλοι ανέμεναν ότι το ζήτημα θα επιλυόταν άμεσα. Παρόλα αυτά η αλληλογραφία μεταξύ του τμήματος μας, του ΤΕΕ και των υπουργείων συνεχίζεται ως σήμερα. Σας παραθέτουμε ως γεγονότα τις υπόλοιπες επιστολές:

  • 12/10/2004:Επιστολή της νομαρχίας Αθηνών-Πειραιώς που ζητάει από το ΥΠΑΝ αν ένας απόφοιτος μας έχει το δικαίωμα της υπογραφής του Μηχανολόγου.
  • 13/12/2004:Το Υπουργείο Ανάπτυξης ζητάει από το Πολυτεχνείο, το ΤΕΕ και τον Π.Σ.Δ.Μ.Η. να γνωστοποιήσουν πότε τροποποιήθηκε το πρόγραμμα σπουδών και αν οι πτυχιούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις που έθεσε το ΤΕΕ και ΠΣΔΜΗ για τους αποφοίτους ΜΠΔ.
  • 23/12/2004: Η γενική διεύθυνση βιομηχανίας-τμήμα Γ’ τεχνικών επαγγελμάτων με την επιστολή του ζητάει από τις νομαρχίες να πάρουν θέση ως προς το προηγούμενο έγγραφο περί νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος.
  • 19/1/2005:Το τμήμα μας αποστέλλει απάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης με την οποία διαβεβαιώνεται η τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ότι οι απόφοιτοι ΜΠΔ πληρούν τις προϋποθέσεις.
  • 3/8/2005:Η γενική γραμματεία βιομηχανίας με επιστολή της προς το τμήμα και βασιζόμενη στο βασιλικό διάταγμα του ‘34(6422/1934) λέει ότι το τμήμα θα πρέπει να αλλάξει όνομα και αρμόδιο για αυτή τη διαδικασία είναι το ΥΠΕΠΘ.
  • 14/2/2006:Το (πρώην) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητάει από το ΤΕΕ να επιληφθεί του θέματος της διεκδίκησης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, ενώ η υπόθεση «κολλάει» αλλού…
  • Το ΤΕΕ: Προφανώς απαντάει ότι έχει αποφασίσει για το θέμα και ΞΑΝΑ γνωστοποιεί την απόφαση του.
  • 17/7/2006:Το υπουργείο Μεταφορών-διεύθυνση τεχνολογίας οχημάτων με έγγραφο της γνωστοποιεί προς όλες τις νομαρχίες ότι οι ΜΠΔ έχουν δικαιώματα αντίστοιχα αυτών του Μηχανολόγου Μηχανικού.
  • Οκτώβριος 2006:Απόφαση συλλόγου φοιτητών η οποία αναφερόταν στο ζήτημα αναλυτικά και περιέγραφε όλα τα γεγονότα από το 1999 μέχρι και τότε. Ο σύλλογος αποφάσισε κινητοποιήσεις σε όλα τα θεσμικά όργανα για να προχωρήσει το θέμα.
  • 10/12/2007: Απάντηση σε ενσταση ΜΠΔ στον ΑΣΕΠ και πρόσληψη ΜΠΔ σε θέση ΜΜ στον ΕΘΕΛ
  • 15/12/2007:Διοργάνωση Ημερίδας από το σύλλογο φοιτητών ΜΠΔ με θέμα τα επαγγελματικά δικαιώματα και σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών.
  • 23/8/2008:3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΜΠΔ.
  • 17/9/2008:Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανολόγου Μηχανικού από το Υπουργείο Μεταφορών στον τομέα που αφορά το υπουργείο αυτό.
  • 22/10/2008: Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανολόγου Μηχανικού από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε όλο το φάσμα της Μηχανολογίας, υπογεγραμμένη από το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου και δυνατότητα εγγραφής / καταχώρησης των αποφοίτων ΜΠΔ στα Μητρώα Μηχανολόγων Ανωτάτων Σχολών της εκάστοτε νομαρχίας.
  • 30/10/2008:Διευκρινιστική από Υπουργείο Ανάπτυξης στην οποία αναγράφεται ξεκάθαρα η απόκτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Μηχανολόγου Μηχανικού.
  • 18/2/2009:Επιστολή του ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου-ΜΠΔ προς τις Νομαρχίες για την Γενική Άδεια Εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανολόγων- Μηχανικών (αρ.πρωτοκολλου 28/18-2-2009)
  • 15/12/2009:Επιστολή του ΔΣ του ΠΣΜΠΔ στο Υπ.Εσωτερικών για την παραβίαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων από τον ΑΣΕΠ
  • 1/2/2010:Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποκαθιστά τα Επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης προς τον ΑΣΕΠ.
  • 15/5/2010: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΜΠΔ στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
  • 27/5/2010: Το ΔΣ του ΠΣΜΠΔ και εκπρόσωποι του φοιτητικού συλλόγου του Πολυτεχνείου Κρήτης παρευρίσκεται στην συνεδρίαση της επιτροπής των ΜΕΚ στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) για την εγγραφή ή όχι των ΜΠΔ στα μητρώα των Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών(ΜΕΚ) και στις κατηγορίες των Μηχανολόγων Μηχανικών.
  • 5/6/2010: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΜΠΔ στην Αθήνα.
  • 25/6/2010:Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος απέστειλε έγγραφο προς το Υπουργείο Υποδομών /Δ15 η οποία κοινοποιήθηκε στον ΓΓ Δημοσίων Έργων και στον Πρόεδρο του ΠΣΜΠΔ στην οποία αποφάνθηκε υπέρ της ένταξης των ΜΠΔ στις κατηγορίες των ΜΕΚ-ΜΕΕΠ.
  • 12/7/2010: Απόφοιτος ΜΠΔ έλαβε το πτυχίο του από το Μητρώο Μελετητών του Πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ στις κατηγορίες 15/Α (Μελέτες Βιομηχανιών (Προγραμματισμός – Σχεδιασμός – Λειτουργία)). και 9/Α (Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές.)
  • 23/7/2010: Δελτίο τύπου του ΠΣΜΠΔ σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται από τη Γεν Γραμματεία Υπ.Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων/Γεν.Γραμ.Δημ.Εργων η χορήγηση μελετητικού πτυχίου Α’ τάξης στις κατηγορίες και τάξεις 15/Α και 9/Α λόγω εξομοίωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων ΜΠΔ και Μ.Μ. (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 347/08 και εγκύκλιο Υπ.Αν. Φ/66/οικ.2368/1018/22-10-08)
  • 16/11/2010: Δελτίο τύπου του ΠΣΜΠΔ σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους η εγγραφή των Διπλωματούχων Μ.Π.Δ. στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών στις κατηγορίες των Μηχανολόγων Μηχανικών της Γενικής Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

  Σαν προπτυχιακοί ΜΠΔ δε ζητάμε χάρες.

  Ζητάμε αυτά που δικαιούμαστε.

  Ζητάμε να ανοίξει το επάγγελμα του ΜΠΔ ως προς του ίδιους τους ΜΠΔ.

  Ζητάμε ο κάθε ΜΠΔ να εργάζεται όπως του αρμόζει.

  Ζητάμε δικαιοσύνη και όχι ελεημοσύνη.

  Ζητάμε να συμπεριληφθούν οι ΜΠΔ όπου αρμόζει.

  Ζητάμε να συμπεριληφθούν στα ΜΕΚ-ΜΕΕΠ στις κατηγορίες των ΜΜ-ΗΜ.

  Ζητάμε το αυτονόητο.

  ΠΑΣΠ Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης
  http://www.pasptuc.gr

 • 3 Μαρτίου 2011, 22:27 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος Προπτυχιακού Συλλόγου Φοιτητών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Χρόνια τώρα οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης προσπαθούν μέσω από χρόνιες διεκδικήσεις να κατοχυρώσουν το επάγγελμα τους μέσα από την απόκτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που τους αντιστοιχούν.
  Η διεκδίκηση έχει ξεκινήσει από το 1999 και από την πρώτη στιγμή το προφανές ήταν ότι ο ΜΠΔ μπορεί να εργαστεί ως Μηχανολόγος Μηχανικός. Όπως αναφέρει και η επιστημονική επιτροπή του ΤΕΕ, ο ΜΠΔ καλύπτει το απαραίτητο γνωστικό πεδίο ώστε να μπορεί να εργαστεί ως ΜΜ.
  Έτσι, και από τη στιγμή που η πολιτεία δεν έδωσε ποτέ τη δυνατότητα για κατοχύρωση του επαγγελματικού αντικειμένου των μηχανικών νέων ειδικοτήτων, ο σύλλογος των ΜΠΔ διεκδίκησε τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΜΜ-ΗΜ. Οι δυσκολίες και τα κωλύματα που παρουσιάστηκαν ήταν πολλά, αλλά ταυτόχρονα οι δικαιώσεις ενθαρρυντικές και επιβεβαιωτικές.
  Από την πρώτη φάση και ιδιαίτερα το 2002 έως το 2006 οδηγούμαστε στο 2008 όπου το Υπ. Ανάπτυξης δικαιώνει πλήρως τους ΜΠΔ ως προς την αντιστοιχία των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων με τον ΜΜ-ΗΜ. Και φτάνουμε στο 2010 όπου η ΓΓΔΕ μας δικαιώνει πρώτα με την απόκτηση Μελετητικών Πτυχίων και αργότερα λαμβάνοντας υπόψη το ΝΣΚ και την παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ αποφαίνεται ότι ο ΜΠΔ μπορεί να εγγράφεται στα ΜΕΚ-ΜΕΕΠ στις κατηγορίες των ΜΜ-ΗΜ.
  Παρόλα αυτά το θέμα κόλλησε για άλλη μια φορά. Αιτήσεις αποφοίτων ΜΠΔ έμειναν στα αζήτητα για μήνες τώρα.
  Και μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε το νέο νομοσχέδιο που προωθεί η πολιτεία στο οποίο αφήνει πάλι τους ΜΠΔ εκτός από τα ΜΕΚ-ΜΕΕΠ.
  Απαίτηση κάθε ΜΠΔ ,που έχει δικαιωθεί πάρα πολλές φορές από αρμόδια όργανα για το ζήτημα, είναι να σταματήσει η πολιτεία να κρατάει κλειστό το επάγγελμα του μηχανικού στους ΜΠΔ.
  Οι ΜΠΔ δε μπορούν να εργαστούν όπως προϋποθέτει το επάγγελμά τους.
  Οι ΜΠΔ ,που εντάσσονται στην κατηγορία των Νέων Μηχανικών, δε μπορούν να εργαστούν στο Δημόσιο Τομέα ως μηχανικοί.
  Είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτεία να λάβει υπόψη της και τους ΜΠΔ και να κινηθεί όπως αρμόζει ώστε να αποκτήσουν επίσημα και λειτουργικά τα επαγγελματικά τους δικαιώματα που άδικα δεν έχουν δοθεί εδώ και χρόνια.
  Είναι αμέλεια της πολιτείας που από το 1984 που ιδρύθηκε το τμήμα δεν φρόντισε για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και πρέπει επιτέλους να δοθεί μια λύση.
  Οι ήδη εργαζόμενοι ΜΠΔ έχουν χάσει πολλά σε χρήματα αλλά και στην τάξη του πτυχίου τους λόγω αυτών των κολλημάτων. Να μην υπάρξει και άλλη αδικία. Κανένας ΜΠΔ δε ζητάει χάρες, ζητάει να εργαστεί όπως δικαιούται.
  Με τιμή

  Γιώργος Παπουτσάκης
  Πρόεδρος Προπτυχιακού Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης(Χανιά)

 • ΑΡΘΡ. 65 § 1 – ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

  Η παρ. 1 του άρθρου 65 εισάγει την ακόλουθη ρύθμιση σχετικά με την τακτική αναθεώρηση των εργοληπτικών των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων:

  «1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως παρακάτω:
  «10. Για τις ατομικές επιχειρήσεις Α1-2ης τάξης, η κατάταξη στις κατηγορίες και τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ισχύει για μία πενταετία (τακτική αναθεώρηση). Αν δεν υποβληθεί αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη συμπλήρωση της πενταετίας, το πτυχίο καθίσταται αυτοδικαίως ανενεργό.
  Για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., Δημοτικές Επιχειρήσεις καθώς και τις προσωπικές επιχειρήσεις (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η κατάταξη στις κατηγορίες και τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ισχύει για μία τριετία (τακτική αναθεώρηση).»

  ΣΧΟΛΙΑ:
   Δεν γίνονται αντιληπτοί οι λόγοι της ευνοϊκής ρύθμισης υπέρ των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων, που ειδικά στις τάξεις Α1 έως 2η του ΜΕΕΠ δεν έχουν καμία διαφορά από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό εταιρική μορφή, προεχόντως δε αυτές που λειτουργούν ως προσωπικές εμπορικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες). Εφόσον δεν συντρέχει ειδικός δικαιολογητικός λόγος για τη συγκεκριμένη διαφοροποίηση, βάσιμα θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι παραβιάζεται εν προκειμένω η συνταγματική αρχή της ισότητας.
   ΠΡΟΤΑΣΗ: Να ισχύει η τριετία αδιακρίτως για όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως επιχειρηματικής μορφής υπό την οποία δραστηριοποιούνται.

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Γ’ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

  Με το άρθρο 65 παρ. 4 μειώνεται η επιρροή των συντελεστών Γ από τη συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων. Η μείωση είναι κατ’ αρχήν θετικό βήμα. Ωστόσο, κρίνεται ανεπαρκής. Οι συντελεστές Γ’ δεν αντιπροσωπεύουν απολύτως τίποτα (ούτε πάγια, ούτε μηχανολογικό εξοπλισμό, ούτε ίδια κεφάλαια), παρά μόνο «αέρα». Μάλιστα με τη μέθοδο της απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων έργων, τα νομικά πρόσωπα των συγχωνευομένων εταιρειών παραμένουν τα ίδια και μετά τη συγχώνευση και ο πλασματικός συντελεστής Γ, που δεν αντιπροσωπεύει απολύτως τίποτε σε προστιθέμενη αξία της επιχείρησης που τον απορροφά, χρησιμοποιείται για την ανέλιξη της εργοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ.. Προτείνεται η επανεξέταση του άρθρου προς τον σκοπό της δραστικότερης μείωσης της επιρροής των συντελεστών Γ, σε συνδυασμό με μέτρα που θα διατηρήσουν ή/και θα βελτιώσουν την ανελιξιμότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. (μείωση βαθμολογίας κατάταξης ανά τάξη, αύξηση της επιρροής ουσιωδών στοιχείων: πάγια, ίδια κεφάλαια, μηχανολογικός εξοπλισμός).

 • Άρθρο 92 του ν. 3669/08.
  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 92 του ν. 3669/08 να προστεθεί το παρακάτω εδάφιο:
  «Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης υπαλλήλων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα.»
  Όπως οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα κλπ. δεν επιτρέπεται να εγγράφονται στο Μ.Ε.Ε.Π.. το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα.

 • 3 Μαρτίου 2011, 10:15 | Ευάγγελος Γρηγορούδης

  Το σχέδιο Νόμου για τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων δεν αντιμετωπίζει ριζικά το πρόβλημα της εγγραφής των διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) ή άλλων μηχανικών νέων ειδικοτήτων στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).
  Πιο συγκεκριμένα, οι διπλωματούχοι ΜΠΔ, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΤΕΕ, έχουν επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγου Μηχανικού. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την πλήρη προσαρμογή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος στις προϋποθέσεις που είχε θέσει το ΤΕΕ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων για το λόγο αυτό. Επιπρόσθετα, πλήθος αποφάσεων οργάνων της Πολιτείας (ΣτΕ, ΝΣΚ, ΥΠΑΝ, ΥΜΕ) επιβεβαιώνουν και αποδέχονται τη σχετική απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των προηγούμενων αποφάσεων οι διπλωματούχοι ΜΠΔ εργάζονται σε ιδιωτικά τεχνικά έργα με επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγου Μηχανικού χωρίς κανένα περιορισμό.
  Με βάση την πρόσφατη απάντηση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε σχετική ερώτηση στη Βουλή (αριθμ. πρωτ. 2154/18-2-2011) υπήρχε η δέσμευση για επανακαθορισμό των κατηγοριών έργων για τους διπλωματούχους ΜΠΔ και όσες άλλες ειδικότητες δεν προβλέπονται από το ΠΔ 472/85. Κάτι τέτοιο όμως δεν υπάρχει με σαφή τρόπο στο συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο άρθρο (που περιλαμβάνει τροποποιήσεις και προσθήκες των άρθρων 92-110 του ν. 3669/2008) αφήνει αμετάβλητο το άρθρο 109 του ν. 3669/2008.
  Νομίζουμε ότι μετά από είκοσι έξι χρόνια λειτουργίας ενός Τμήματος, οφείλει η πολιτεία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να αποδώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους του, τα οποία αντιστοιχούν στις παρεχόμενες γνώσεις από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και σύμφωνα με την απόφαση του ΤΕΕ.
  Για το λόγο αυτό προτείνεται η εισαγωγή νέας παραγράφου στο συγκεκριμένο άρθρο με τον ακόλουθο τρόπο:
  «Η παράγραφος 1δ του άρθρου 19 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  δ) Των ηλεκτρολόγων μηχανικών, των μηχανολόγων μηχανικών, των ηλεκτρολόγων μηχανολόγων μηχανικών, των ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών και των μηχανικών παραγωγής και διοίκησης στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, όπως και στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση».

  Ευάγγελος Γρηγορούδης
  Επίκουρος Καθηγητής
  Υπεύθυνος Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων
  Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  Πολυτεχνείο Κρήτης

 • 2 Μαρτίου 2011, 22:29 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Άρθρο 65, παράγραφος 12.

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Έπειτα από την δημοσίευση των παρακάτω σχολίων, καταλαβαίνουμε ότι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη πλέον να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου ρητή αναφορά σχετικά με το ότι το δίπλωμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της ημεδαπής είναι ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, ισότιμο και αντίστοιχο του διπλώματος του Μηχανολόγου Μηχανικού, διότι αυτό είναι η μοναδική εκκρεμότητα που εμποδίζει την εγγραφή των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της ημεδαπής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ).
  Η επιτροπή των Μ.Ε.Κ. στηρίζεται στο περιεχόμενο ενός πεπαλαιωμένου νόμου ο οποίος προϋπάρχει κατά πολύ, της δημιουργίας της πρώτης σειράς αποφοίτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Τώρα είναι η ώριμη στιγμή να αλλάξει αυτός ο νόμος, και να συμπεριλάβει την ειδικότητα των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, οι οποίοι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που τους κατοχυρώνουν. Σε μια σύγχρονη κοινωνία, θα πρέπει να εκσυγχρονίζονται και οι νόμοι της.
  Ο σύλλογος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της ημεδαπής έχει εξασφαλίσει υποστηρικτικές αποφάσεις, με τα αναλυτικά στοιχεία που φαίνονται στα παρακάτω σχόλια, από:

  1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
  2. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)
  3. Το Υπουργείο Ανάπτυξης
  4. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
  5. Το Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  6. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ)
  7. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

  Και παρόλα αυτά, η υπόσχεση της επιτροπής Μ.Ε.Κ είναι ότι θα μας εγγράψουν μετά από σχετική τροποποίηση του νόμου! Είναι λοιπόν η στιγμή να τακτοποιηθεί ρητώς αυτή η εκκρεμότητα και οι επιτροπές των Μ.Ε.Κ και Μ.Ε.Ε.Π σε κοινή συνεδρίασή τους να τακτοποιήσουν όλες τις υπόλοιπες σχετικές διαδικαστικές εκκρεμότητες.

  Με τιμή
  ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  Μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 • Αγαπητοί αξιολογητές της διαβούλευσης,

  Με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 65 το ΥΠΟΜΕΔΙ διαιωνίζει το πρόβλημα.
  Μέχρι τώρα (έτος 2011) η απάντηση του Υπουργείου σε Μηχανικούς νέων ειδικοτήτων που έκαναν αίτηση για εγγραφή στα ΜΕΚ ήταν ότι δεν σας εγγράφουμε διότι η ειδικότητα σας δεν προβλέπεται από το ΠΔ 472/85.

  26 ΧΡΟΝΙΑ μετά το ΠΔ 472/85 και στα πλαίσια »της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων και της δίκαιης αναδιοργάνωσης του κράτους» το ΥΠΟΜΕΔΙ δείχνει με τη μη εγγραφή των νέων ειδικοτήτων στα μητρώα ότι δεν επιθυμεί να λύσει το πρόβλημα παρά χρησιμοποιεί τη μέθοδο »από τον ΑΝΑ (Επιτροπή ΜΕΚ) στον ΚΑΪΑΦΑ (Επιτροπή ΜΕΕΠ)» για να διαιωνιστεί το πρόβλημα για ακόμη 26 ΧΡΟΝΙΑ.

  Συγκεκριμένα για την ειδικότητα του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ όλοι οι επίσημοι φορείς του κράτους (ΤΕΕ, Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Συνήγορος του πολίτη, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Διοικητικό Εφετείο, Συμβούλιο της Επικρατείας, κ.λ.π.) έχουν αποφασίσει ότι έχει ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ με την ειδικότητα του ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και πρέπει να εγγράφεται στα ΜΕΚ στις ίδιες κατηγορίες έργων. Παρόλα αυτά η επιτροπή ΜΕΚ και οι λοιποί παράγοντες του ΥΠΟΜΕΔΙ σφυρίζουν αδιάφορα και παραπέμπουν στο ΠΔ 472/85.

  Πιστεύω ότι αν υπάρχει η παραμικρή πρόθεση από το ΥΠΟΜΕΔΙ να υπάρξει δικαιοσύνη, να διορθωθούν οι αδικίες του παρελθόντος και να πάψουν οι παράγοντες του Υπουργείου να αγνοούν τους επίσημους αρμόδιους φορείς του Κράτους που έχουν ήδη αποφανθεί θετικά, θα πρέπει να προβλεφθεί για τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης η εγγραφή τους στα ΜΕΚ στις ίδιες κατηγορίες έργων που εγγράφονται οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

  Με τιμή,
  Τζίνης Παντελής
  Γεν. Γραμματέας Πανελλήνιου Συλλόγου
  Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 • 2 Μαρτίου 2011, 18:16 | Φυσέκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

  Ο Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης διαβάζοντας το παρόν νομοσχέδιο που αφορά την μεταρρύθμιση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων, με κύριο σκοπό να βελτιώσουν το όλο σύστημα παραγωγής των έργων από τις υφιστάμενες αρρυθμίες ,παρατηρεί ξεκάθαρα την προσπάθεια της πολιτείας να μην πάρει θέση απέναντι στο πρόβλημα εγγραφής άλλων ειδικοτήτων στα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ και ειδικότερα των ΜΠΔ παρά τις τόσες αποφάσεις των οργάνων της πολιτείας όπως το ΤΕΕ και το Συμβούλιο Της Επικρατείας. Όλοι ξέρουμε πως για να πετύχεις την βελτίωση ενός συστήματος στοχεύεις στην απλοποίηση των διαδικασιών. Αυτό όμως δεν διαφαίνεται από την στάση του Υπουργού ο οποίος παρόλο που έχει ήδη στα χέρια του τις αποφάσεις του ΝΣΚ, ΣτΕ και του Ανώτατου Διοικητικού Εφετείου των οποίων οι αποφάσεις έχουν δικαιώσει τους ΜΠΔ, δεν προβαίνει στην επίλυση του προβλήματος μέσα από αυτό το νόμο, αλλά δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την διαδικασία δημιουργώντας μια επιτροπή της οποίας η λειτουργία καθιστά όλη την διαδικασία πιο δύσκολη και χρονοβόρα. Μέσα από το άρθρο 65 παρ 12 αντί να απλοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής δίνοντας ουσιαστικότερο ρόλο στον τεχνικό σύμβουλό του το ΤΕΕ, κάνει ακόμα πιο πολύπλοκή τη διαδικασία εγγραφής δίνοντας το δικαίωμα στις παλιές ειδικότητες μέσω των πολλαπλών επιτροπών να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που έκαναν τόσα χρόνια, να κωλυσιεργούν δηλαδή ακόμα περισσότερο την εγγραφή νέων ειδικοτήτων, η οποία θίγει τα συμφέροντά τους.

  Σαν Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και σε συνεργασία τόσο με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης όσο και με τον Σύλλογο Φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στο σχέδιο νόμου την ρητή Αναφορά «Το δίπλωμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της ημεδαπής είναι ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, ισότιμο και αντίστοιχο του διπλώματος του Μηχανολόγου Μηχανικού.» έτσι ώστε να εξαλείψετε την πολύχρονη αδικία για τους αποφοίτους του Τμήματος μας και να οριοθετήστε τον χρονικό ορίζοντα που το νέο Θεσμικό όργανο (ΜΕΚ-ΜΕΕΠ) θα πρέπει να καταθέσει την γνωμοδότησή του για τις νέες ειδικότητες, ώστε να μην μένουν αναπάντητα ερωτήματα για δεκαετίες.

  Με τιμή,

  Φυσέκης Κωνσταντίνος

  Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

 • 1 Μαρτίου 2011, 22:30 | ΟΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Άρθρο 65. Παράγραφος 12.
  Θέμα: Εγγραφή νέων ειδικοτήτων στα ΜΕΚ και ειδικότερα των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

  Ενώ μέχρι τώρα αρκούσε για την επιτροπή ΜΕΚ και ΜΕΕΠ η γνώμη του ΤΕΕ, τώρα καταργείται αυτή η διαδικασία και αντικαθίσταται από μια πολυπληθής και πολυπηρεσιακή συνεδρίαση της οποίας ο συντονισμός γίνεται ακόμα πιο δύσκολος και χρονοβόρος. Μέσα από αυτό το άρθρο αντί να απλοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής και να δώσει ουσιαστικότερο ρόλο στον τεχνικό σύμβουλό του το ΤΕΕ, κάνει ακόμα πιο πολύπλοκή τη διαδικασία εγγραφής δίνοντας το δικαίωμα στις παλιές ειδικότητες μέσω των πολλαπλών επιτροπών να κωλυσιεργούν ακόμα περισσότερο την εγγραφή νέων ειδικοτήτων, η οποία θίγει τα συμφέροντά τους. Η εγγραφή νέων ειδικοτήτων γίνεται πλέον αδύνατη αφού, η κοινή συνεδρίαση γίνεται μετά από πρόσκληση της επιτροπής ΜΕΕΠ. Η επιτροπή ΜΕΕΠ όμως, δεν δέχεται αιτήσεις ειδικοτήτων που δεν είναι εγγεγραμμένες στα ΜΕΚ. Αφού όμως οι νέες ειδικότητες δεν μπορούν να εγγραφούν στα ΜΕΚ, και τα ΜΕΕΠ προϋποθέτουν εγγραφή στα ΜΕΚ, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην εμφανιστεί ποτέ αίτηση εγγραφής νέων ειδικοτήτων προς συζήτηση στην επιτροπή ΜΕΕΠ και άρα η ανάγκη για πρόσκληση λειτουργίας της κοινής συνεδρίασης.

  Επίσης θα πρέπει συγκεκριμένα για τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης να δωθεί άμεσα η δυνατότητα εγγραφής στις ίδιες κατηγορίες έργων με τους Μηχανολόγους Μηχανικούς (πχ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, κ.α.) διότι ήδη αρμόδια όργανα του κράτους έχουν απευθυνθεί θετικά για την ισοτιμία μας με τους Μηχανολόγους Μηχανικούς. Δεν είναι δυνατόν ένας Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης να μπορεί να υπογράφει μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και να μην μπορεί να υπογράφει τα αντίστοιχα δημόσια έργα. Παρακάτω σας υποβάλλω μερικές από τις αποφάσεις των οργάνων της πολιτείας για τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης.

  1) Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με την υπ’ αριθμ. Γ/2/35/2003 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση 35 της 7-10-2003, αποφάνθηκε ότι οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγου Μηχανικού.

  2) Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά τη συνεδρίαση 24-7-2008 του Γ’ Τμήματος γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά (Αριθμός Γνωμοδότησης: 347/2008, Αρ. Πρωτ.:414/4961/2008) για την απόκτηση των Επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανολόγου Μηχανικού από τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης.
  Στην παράγραφο 11.1. της Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφέρεται ότι «(… οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, που αποτελούν ειδικότητα, η οποία δεν υπήρχε όταν θεσπίστηκε η ανωτέρω διάταξη και που, κατά το αρμόδιο για τη σχετική κρίση Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας, του οποίου εγγράφονται μέλη, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανολόγου μηχανικού, πέραν, ασφαλώς, εκείνων, που προσδιορίζονται ρητώς στο άρθρο 1 του ΠΔ 71/1995».
  Την ανωτέρω γνωμοδότηση έκανε αποδεκτή ο Υπουργός Μεταφορών και έκτοτε σε όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών όλων των Νομαρχιών της χώρας χορηγούνται όλες οι άδειες που χορηγούνται στους Μηχανολόγους Μηχανικούς και στους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης.

  Ερώτηση: Είναι δυνατόν το ίδιο υπουργείο (Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) σε εμάς τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης να μας χορηγεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Μηχανικού Αυτοκινήτων δηλαδή να μας θεωρεί ισότιμους με τους Μηχανολόγους Μηχανικούς και να μην μας θεωρεί ισότιμους στα Δημόσια Έργα?????

  3) Το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε την Εγκύκλιο Φ/6.6/0ικ. 23466/1016/22-10-2008, την οποία απέστειλε προς όλες τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, με θέμα: «Επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης», η οποία αναφέρει με σαφήνεια ότι «… Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης έxoυv επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με αυτά του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού».
  Στην εν λόγω Εγκύκλιο διευκρινίζεται όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες να διευκολύνουν την εγγραφή/καταχώρηση των Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στο Μητρώο Μηχανολόγων Ανωτάτων Σχολών της οικείας Νομαρχίας, και διεκπεραιώνουν αρμοδίως κάθε άλλη διοικητική πράξη που τυχόν απορρέει από την εν λόγω εγγραφή/καταχώρηση.
  Με αφορμή τις ερωτήσεις για διευκρινίσεις σχετικά με την υπ’ αριθ. Φ/6.6/0ικ.23468/1018 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας και ειδικότερα με την ερώτηση εάν ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης δύναται να εγγραφεί στα Μητρώα των Ηλεκτρολόγων, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε το με Αρ. Πρωτ.: ΦΓΊ6.6/0IΚ.26849/11Β9/3-12-2008 έγγραφο με θέμα: «Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο Φ/6.6/0ικ.23468/1018» σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο το Πτυχίο του Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης έχει κριθεί ισότιμο με του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού και ως εκ τούτου αποκτά τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού.

  4) Στο με Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/409/οικ. 2164/1-2-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς το ΑΣΕΠ-Γενική Διεύθυνση Προσλήψεων με θέμα « Επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» αναφέρεται ότι: «Ενόψει των ανωτέρω, οι κάτοχοι πτυχίου Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης που προσκομίζουν την παραπάνω αναφερόμενη βεβαίωση, θα πρέπει κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, να γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι για τη διεκδίκηση θέσεων της ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού του κλάδου ΠΕ Μηχανικών».

  5) Την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου με αριθ. Πρωτ 2402/2007 η οποία ακύρωσε πίνακα διοριστέων υποψηφίων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του κλάδου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών δικαιώνοντας έτσι αίτημα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης να προσληφθεί σε θέση ΠΕ Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου. Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι το ΑΣΕΠ θα έπρεπε να κάνει δεκτή την συνυποβαλλόμενη από τον υποψήφιο βεβαίωση περί αντιστοιχίας του με το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού.

  6) Η απάντηση του ΝΣΚ με αρ. πρωτ 3416/Γ.Ε. σε ερώτηση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την εγγραφή των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στα ΜΕΚ – ΜΕΕΠ. Το ΝΣΚ έχει απαντήσει ότι το νομικό ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί νομολογιακά, υπάρχουν ήδη οι κείμενες διατάξεις και οι γνωμοδοτήσει του ΝΣΚ, έχει εκδοθεί σαφής απόφαση του ΤΕΕ η οποία εξομοιώνει απόλυτα τους Μηχανικούς Παραγωγής κ Διοίκησης με τους Μηχανολόγους Μηχανικούς και δεν καταλείπεται θέμα περαιτέρω ερμηνείας των σχετικών διατάξεων.

  7) Υπάρχουν δύο προσωρινές αποφάσεις του ΣτΕ, για το εν λόγω θέμα (μια για την Πρώην Νομαρχία Λάρισας, και μια για την πρώην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) με τις οποίες δικαιώνονται συνάδελφοι ΜΠΔ ώστε να μπορούν να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα τους, με τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων Μηχανικών.

  Ολοκληρώνοντας δεν είναι δυνατόν να μας αναγνωρίζει το ΤΕΕ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ΝΣΚ, το ΣτΕ, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το πρώην Υπουργείο Μεταφορών ενώ το νέο Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων να μην μας δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούμε στις αντίστοιχες κατηγορίες με τους Μηχανολόγους Μηχανικούς (πχ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, κ.α.). Εναρμονιστείτε λοιπόν με τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι σας διαβεβαιώ είναι πολύ πιο αρμόδιοι από εσάς (ΤΕΕ, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους) και επιτρέψτε στους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης να εγγράφονται στις ίδιες κατηγορίες με τους Μηχανολόγους Μηχανικούς.

  Όσον αφορά το άρθρο 65 παράγραφος 12, και την δημιουργία ενός νέου διευρυμένου οργάνου με την σύμπραξη των επιτροπών ΜΕΚ και ΜΕΕΠ μας αφήνει παγερά αδιάφορους καθότι το εν λόγω θέμα των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έχει αντιμετωπιστεί νομολογιακά, πλην όμως μας ανησυχεί διότι η ίδια η επιτροπή των ΜΕΚ δεν λαμβάνει καμία απόφαση (θετική ή αρνητική) για τους ΜΠΔ εδώ και χρόνια.

  Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στο σχέδιο νόμου την ρητή Αναφορά
  «Το δίπλωμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της ημεδαπής είναι ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, ισότιμο και αντίστοιχο του διπλώματος του Μηχανολόγου Μηχανικού.» έτσι ώστε να εξαλείψετε την πολύχρονη αδικία για 1280 Διπλωματούχους Μηχανικούς Ελληνικών Πολυτεχνείων και να οριοθετήστε τον χρονικό ορίζοντα που το νέο Θεσμικό όργανο (ΜΕΚ-ΜΕΕΠ) θα πρέπει να καταθέσει την γνωμοδότησή του για τις νέες ειδικότητες, ώστε να μην μένουν αναπάντητα ερωτήματα για δεκαετίες.

  Με τιμή
  ΟΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 • Αξιότιμοι Κύριοι.

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΠΣΜΠΔ) μετά από την πληθώρα αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς και δικαστήρια της Ελληνικής Πολιτείας, προτείνει να λυθούν τα προβλήματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Παραγωγής κ Διοίκησης (ΜΠΔ) μέσα από αυτόν τον νόμο. Είναι εμφανής η προσπάθεια της πολιτείας να μην πάρει θέση απέναντι στο πρόβλημα εγγραφής άλλων ειδικοτήτων (εκτός των παραδοσιακών ειδικοτήτων) στα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ και ειδικότερα των ΜΠΔ παρά τις τόσες αποφάσεις των οργάνων της πολιτείας όπως ΣτΕ, ΝΣΚ και ΤΕΕ. Παρότι ο Υπουργός έχει ήδη στα χέρια του τις αποφάσεις του ΝΣΚ, ΣτΕ και του Ανώτατου Διοικητικού Εφετείου των οποίων οι αποφάσεις έχουν δικαιώσει τους ΜΠΔ, δεν προβαίνει στην επίλυση του προβλήματος μέσα από αυτό το νόμο, αλλά δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την διαδικασία. Ενώ μέχρι τώρα αρκούσε για την επιτροπή ΜΕΚ και ΜΕΕΠ η γνώμη του ΤΕΕ, τώρα καταργείται αυτή η διαδικασία και αντικαθίσταται από μια πολυπληθής και πολυπηρεσιακή συνεδρίαση της οποίας ο συντονισμός γίνεται ακόμα πιο δύσκολος και χρονοβόρος. Μέσα από το άρθρο 65 παρ 12 αντί να απλοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής και να δώσει ουσιαστικότερο ρόλο στον τεχνικό σύμβουλό του το ΤΕΕ, κάνει ακόμα πιο πολύπλοκή τη διαδικασία εγγραφής δίνοντας το δικαίωμα στις παλιές ειδικότητες μέσω των πολλαπλών επιτροπών να κωλυσιεργούν ακόμα περισσότερο την εγγραφή νέων ειδικοτήτων, η οποία (εγγραφή) θίγει τα συμφέροντά τους. Η εγγραφή νέων ειδικοτήτων γίνεται πλέον αδύνατη αφού, η κοινή συνεδρίαση γίνεται μετά από πρόσκληση της επιτροπής ΜΕΕΠ. Η επιτροπή ΜΕΕΠ όμως, δεν δέχεται αιτήσεις ειδικοτήτων που δεν είναι εγγεγραμμένες στα ΜΕΚ. Αφού όμως οι νέες ειδικότητες δεν μπορούν να εγγραφούν στα ΜΕΚ, και τα ΜΕΕΠ προϋποθέτουν εγγραφή στα ΜΕΚ, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην εμφανιστεί ποτέ αίτηση εγγραφής νέων ειδικοτήτων προς συζήτηση στην επιτροπή ΜΕΕΠ και άρα η ανάγκη για πρόσκληση λειτουργίας της κοινής συνεδρίασης. Ο ΠΣΜΠΔ θα περιμένει να δει, αν τελικά αυτή η πολυπληθής και πολυπηρεσιακή επιτροπή (αποτελούμενη από επιτροπή ΜΕΚ, επιτροπή ΜΕΕΠ και Υπουργείο) θα συμβάλει στην γρήγορη επίλυση του προβλήματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νέων ειδικοτήτων και ειδικότερα των ΜΠΔ ή θα αποδειχθεί άλλη μια προσπάθεια καθυστέρησης ή και μη επίλυσης αυτού του σημαντικού προβλήματος, δεδομένου του τεράστιου ανταγωνισμού και της μεγάλης κρίσης που διέπει τον κατασκευαστικό κλάδο αυτήν την εποχή.

  Με τιμή
  Διαμαντάκης Εμμανουήλ
  Αν. Γεν. Γραμματέας ΠΣΜΠΔ

 • Αξιότιμοι κύριοι
  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης μελετώντας επισταμένως το παρόν νομοσχέδιο που αφορά την μεταρρύθμιση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων (κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων), με κύριο σκοπό να θεραπευθούν οι παρατηρούμενες από καιρό αρρυθμίες στο όλο σύστημα παραγωγής των έργων, θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με τα παρακάτω.
  1) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης είναι μια ειδικότητα η οποία αρχικά δημιουργήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης και αργότερα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι το δεύτερο ανώτατο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας. Ιδρύθηκε το 1977 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές στο Τμήμα ΜΠΔ τον Οκτώβριο του 1984. Ως συνέπεια οι πρώτοι απόφοιτοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης βρίσκονται την αγορά εργασίας τουλάχιστον 25 χρόνια.
  2) Τα Επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης καθορίζονται από το ΠΔ 7117-3-1995 (ΦΕΚ 49Α»). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθορίζονται από το ΠΔ 90/10-3-2000 (ΦΕΚ 74Α’).
  3) Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με την υπ’ αριθμ. Γ/2/35/2003 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση 35 της 7-10-2003, αποφάνθηκε ότι οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγου Μηχανικού.
  4) Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά τη συνεδρίαση 24-7-2008 του Γ Τμήματος γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά (Αριθμός Γνωμοδότησης: 347/2008, Αρ. Πρωτ.: 414/4961/2008) για την απόκτηση των Επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανολόγου Μηχανικού από τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης. Στην παράγραφο 11.1. της Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφέρεται ότι «( .. οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, που αποτελούν ειδικότητα, η οποία δεν υπήρχε όταν θεσπίστηκε η ανωτέρω διάταξη και που, κατά το αρμόδιο για τη σχετική κρίση Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας, του οποίου εγγράφονται μέλη, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανολόγου μηχανικού, πέραν, ασφαλώς, εκείνων, που προσδιορίζοντα ρητώς στο άρθρο 1του ΠΔ 71/1995».
  5) Το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε την Εγκύκλιο Φ/6.6/0ικ. 23466/1016/22. 10-2008, την οποία απέστειλε προς όλες τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, με θέμα: «Επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών παραγωγής και Διοίκησης», η οποία αναφέρει με σαφήνεια ότι «… Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης έχουν επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με αυτά του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού».
  Με αφορμή τις ερωτήσεις για διευκρινίσεις σχετικά με την υπ αριθ. Φ/6.6/0ικ. 23468/1018 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας και ειδικότερα με την ερώτηση εάν ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης δύναται να εγγραφεί στα Μητρώα των Ηλεκτρολόγων, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε το με Αρ. Πρωτ.: ΦΓΊ6.6/0IΚ.26849/11Β9/3-12-2008 έγγραφο με θέμα: «Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο ΦI6.610Iκ. 2346811018» σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο το Πτυχίο του Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης έχει κριθεί ισότιμο με του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού και ως εκ τούτου αποκτά τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Κατόπιν τούτων, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης άρχισαν να εγγράφονται σε όλες τις Αρμόδιες Διευθύνσεις Βιομηχανίας της χώρας στο Βιβλίο Ανωτάτων Σχολών Ειδικότητας Μηχανολόγου και να αποκτούν: Άδεια Μηχανολόγου, Γενική Άδεια εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών, Άδεια Διπλωματούχου Μηχανικού Οχημάτων.
  6) Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ήδη εγγραφεί διπλωματούχους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης στις κατηγορίες των Μελετητών που εγγράφονται και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί σύμφωνα με την απόφαση Δ15/οικ/12127
  7) Επίσης στο με Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΝΦ.13/409/0ΙΚ. 2164/1-2-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τον AΣEΠ-ΓEΝΙΚΗ- Διεύθυνση Προσλήψεων με θέμα «Επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» αναφέρεται ότι:
  «Ενόψει των ανωτέρω, οι κάτοχοι πτυχίου Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης που προσκομίζουν την παραπάνω αναφερόμενη βεβαίωση, θα πρέπει κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, να γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι για τη διεκδίκηση θέσεων της ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
  Επιπλέων, θα μπορούσε ενδεχομένως να εξεταστεί’ η δυνατότητα ρητής αναφοράς και του εν λόγω τίτλου σπουδών στις εκδιδόμενες από την υπηρεσία σας προκηρύξεις) αλλά και γενικότερα, για την πλήρωση θέσεων Μηχανολόγου Μηχανικού, αφενός προς διευκόλυνση των υποψηφίων και αφετέρου για την αποφυγή των προβλημάτων, που κατά τους ισχυρισμούς του εν λόγω Συλλόγου, προκύπτουν».
  8) Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την παρέμβαση του ΤΕΕ, έχει ήδη λάβει απόφαση για την απονομή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανολόγων Μηχανικών στους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης.
  9) To Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), με αριθ. Πρωτ. 3416/Γ.Ε την 22/9/2010, στην πρόσφατη ερώτηση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών κ Δικτύων/ΓΓΔΕ/Δ15, με το έγγραφο υπ’ αριθ. Δ15/οικ/19330/8-9-2010, σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) των ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάνθηκε ότι το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΜΠΔ έχει αντιμετωπιστεί νομολογιακά. Ειδικότερα αναφέρει ότι
  « Απαντώντας στο ως άνω έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:…
  …Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εκδοθεί ατομική γνωμοδότηση, εφόσον η απάντηση στο ερώτημα εμφανίζεται ως απλή και υφίσταται σχετική νομολογία ή γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ. Εντελώς εξαιρετικά, εφόσον το νομικό ζήτημα έχει αντιμετωπισθεί νομολογιακά, μπορεί να παρέχεται απάντηση με απλό έγγραφο, στο οποίο παρατίθενται οι διατάξεις και η υφιστάμενη νομολογία.
  Η περίπτωση που αφορά το ερώτημά σας ανήκει κατά τη γνώμη μας στην τελευταία αυτή κατηγορία και απαντάται ευθέως τόσο από τις κείμενες διατάξεις όσο και τις προαναφερόμενες γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ., ενώ παράλληλα έχει εκδοθεί και σαφής απόφαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, η οποία εξομοιώνει απόλυτα τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης με του Μηχανολόγους Μηχανικούς. Συνεπώς, κατά την άποψή μας, δεν καταλείπεται θέμα περαιτέρω ερμηνείας των σχετικών διατάξεων»

  10) Σύμφωνα με την τελεσίδικη απόφαση με αρ. 2402/2007 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε μετά από προσφυγή κατά του ΑΣΕΠ, οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης διορίζονται σε θέσεις ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων. (διότι το τμήμα που χορηγεί τον τίτλο σπουδών του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης βεβαιώνει ότι οι σπουδές καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού.)
  11) Υπάρχουν δύο προσωρινές αποφάσεις του ΣΤΕ, για το εν λόγω θέμα (μια για την Πρώην Νομαρχία Λάρισας, και μια για την πρώην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) με τις οποίες δικαιώνονται συνάδελφοι ΜΠΔ ώστε να μπορούν να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα τους, με τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων Μηχανικών.

  Από τα παραπάνω και δεδομένης της επαγγελματικής κατοχύρωσης των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων Μηχανικών είναι εμφανές ότι οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης μπορούν να εγγράφονται στα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ.

  Το Υπουργείο σας με την αποδοχή της 316/2001 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, εγγράφει στα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ τους αλλοδαπούς υπηκόους (ομογενείς και αλλογενείς) και τους υπηκόους Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης , καθώς και τους πτυχιούχους των ανώτερων τεχνολογικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ) όχι όμως και τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Παραγωγή και Διοίκησης. Επίσης δεν έχει κάνει ακόμα αποδεκτή η υπ’ αριθμόν 3416/22-9-2010 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ όπου σαφέστατα αναφέρεται πως «το νομικό ζήτημα για τους ΜΠΔ έχει αντιμετωπισθεί νομολογιακά, και οι ΜΠΔ μπορούν να εγγράφονται στα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ»
  Όσον αφορά το άρθρο 65 παράγραφος 12, και την δημιουργία ενός νέου διευρυμένου οργάνου με την σύμπραξη των επιτροπών ΜΕΚ και ΜΕΕΠ μας αφήνει παγερά αδιάφορους καθότι το εν λόγω θέμα των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έχει αντιμετωπιστεί νομολογιακά, πλην όμως μας ανησυχεί διότι η ίδια η επιτροπή των ΜΕΚ δεν λαμβάνει καμία απόφαση (θετική ή αρνητική) για τους ΜΠΔ εδώ και χρόνια.

  Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στο σχέδιο νόμου την ρητή Αναφορά «Το δίπλωμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της ημεδαπής είναι ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, ισότιμο και αντίστοιχο του διπλώματος του Μηχανολόγου Μηχανικού.» έτσι ώστε να εξαλείψετε την πολύχρονη αδικία για 1280 Διπλωματούχους Μηχανικούς Ελληνικών Πολυτεχνείων και να οριοθετήστε τον χρονικό ορίζοντα που το νέο Θεσμικό όργανο (ΜΕΚ-ΜΕΕΠ) θα πρέπει να καταθέσει την γνωμοδότησή του για τις νέες ειδικότητες, ώστε να μην μένουν αναπάντητα ερωτήματα για δεκαετίες.

  Με τιμή
  Ζωντός Σωτήρης
  Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

  Υ.Γ. Μπορείτε να αναγνώσετε τις επίσημες θέσεις του Συλλόγου στα έγγραφα του επίσημου σιτε:
  http://www.mpd.gr
  Ειδικά για το εν λόγω νομοσχέδιο:
  https://docs.google.com/viewer?url=http://www.mpd.gr./documents/PSMPD_PROS%2520REPPA_11102010.pdf&embedded=true&chrome=true

  Όπως και για την προαναφερόμενη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

  https://docs.google.com/viewer?url=http://www.mpd.gr./documents/ApantisiNSKprosGGDED15.pdf&embedded=true&chrome=true

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:50 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Η παράγραφος 11 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 να αντικατασταθεί ως εξής:
  «11. Αν η εργοληπτική επιχείρηση, η οποία είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Προσωπική (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή Δημοτική Επιχείρηση, δεν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες, από τη συμπλήρωση της τριετίας, τεκμαίρεται ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις παραμονής της στις κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί και διαγράφεται από το Μ.Ε.Ε.Π. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα μήνα από την πάροδο της εξηκονταήμερης προθεσμίας.
  Οι ατομικές επιχειρήσεις επανακατατάσσονται με τακτική αναθεώρηση, ύστερα από αίτησή τους και μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από τη λήξη ισχύος του πτυχίου τους, χωρίς να απαιτείται διαγραφή».

  Η παράγραφος 7 του άρθρου 99 του ν. 3669/2008 να αντικατασταθεί ως εξής:
  «7. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., ο Συντελεστής Κατάταξης Γ καθεμίας από αυτές λαμβάνεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό ως :
  α) Για την πρώτη το εκατό τοις εκατό (100%) του Συντελεστή Κατάταξης αυτής.
  β) Για την δεύτερη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του Συντελεστή κατάταξης Γ αυτής.
  γ) Για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το εξήντα τοις εκατό (60%) του Συντελεστή Κατάταξης Γ που αυτής.
  δ) Για την τέταρτη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το σαράντα τοις εκατό (40%) του Συντελεστής Κατάταξης Γ αυτής.
  ε) Για τις πέραν της έβδομης δεν προστίθεται περαιτέρω Συντελεστής Κατάταξης Γ.
  Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισμό του Συντελεστή Κατάταξης Γ καθορίζεται από την επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση αναθεώρησης.
  Για εταιρεία η οποία έχει εγγραφεί στην 3η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ο Συντελεστής Κατάταξης Γ αυτής σε συγχώνευση εταιρειών πριν την πάροδο δύο (2) ετών από την εγγραφή της».

  Το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου i της παραγράφου 7 και συγκεκριμένα η παρένθεση να τροποποιηθεί ως εξής:
  i. «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» (Ι.Κ.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού, μετά την αφαίρεση του Οφειλόμενου Κεφαλαίου, προς το «Σύνολο Υποχρεώσεων» (Σ.Υ.). Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή και τις απαιτήσεις από το Δημόσιο, όπως αυτές προκύπτουν από εγκεκριμένους λογαριασμούς Δημοσίων Έργων (των φορέων όπου εφαρμόζεται ο παρόν νόμος καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος) και προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης για την οποία έχουν υποβληθεί οικονομικές καταστάσεις και βάσει των οποίων εξετάζεται η κατάταξη των επιχειρήσεων.
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις οφείλουν να γνωστοποιούν στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π. κάθε επικείμενη αντικατάσταση των προσώπων που κατά την εγγραφή ή αναθεώρηση του πτυχίου αποτέλεσαν την ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης. Αντικατάσταση στελέχους επιτρέπεται μόνο για σοβαρό λόγο, εγκρίνεται από την Επιτροπή Μ.Ε.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π. και εκδίδεται νέα βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π.».
  Μετά το τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 να προστεθεί παράγραφος 11 ως εξής:
  «11. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται και εξειδικεύεται κάθε θέμα που σχετίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 92 έως 100 του παρόντος, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και γνώμη της Επιτροπής Μ.Ε.Ε.Π.».

  Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν. 3669/2008 να προστεθεί παράγραφος 3 ως εξής, η δε παράγραφος 3 του άρθρου αυτού να αναριθμηθεί σε παράγραφο 4.
  «3. Εφόσον κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 24 και του άρθρου 35 του παρόντος Κώδικα, διαπιστωθεί η προσκόμιση πλαστής εγγυητικής επιστολής από εργοληπτική επιχείρηση, τότε το αρμόδιο όργανο που διαπίστωσε την πλαστότητα υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση του Μ.Ε.ΕΠ. Η Υπηρεσία υποβάλλει το ταχύτερο δυνατόν εισήγηση στην επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ., για την τριετή αναστολή της εγγραφής της εργοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. Η επιχείρηση εφόσον είναι καταταγμένη στις τάξεις 3ης έως 7ης διατηρεί τον συντελεστή κατάταξης Γ΄ που κατείχε βάση της τάξης της εφόσον καλύπτει τα ελάχιστα οικονομικά όρια. Σε περίπτωση οποιασδήποτε υποτροπής, η Υπηρεσία εισηγείται την οριστική διαγραφή της επιχείρησης από το Μ.Ε.ΕΠ. Η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. καλεί εγγράφως την εργοληπτική επιχείρηση που προσκόμισε την πλαστή εγγυητική επιστολή να υποβάλει τις αντιρρήσεις της. Η πρόσκληση κοινοποιείται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η ως άνω πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. Η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. αποφασίζει για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στην υπαίτια επιχείρηση ή σε όλα τα μέλη της κοινοπραξίας, εφόσον η πλαστή εγγυητική επιστολή προσκομίστηκε από εργοληπτική επιχείρηση που συμμετείχε σε κοινοπραξία. Κατά τα λοιπά, ως προς την απόφαση και τη γνωστοποίησή της στην επιχείρηση ή στις επιχειρήσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 96 του παρόντος Κώδικα.
  Οι ίδιες κυρώσεις και με την ίδια διαδικασία επιβάλλονται και στην εργοληπτική επιχείρηση ή σε όλα τα μέλη της κοινοπραξίας στην οποία αυτή τυχόν συμμετείχε, εφόσον διαπιστωθεί η παραβίαση της απαγόρευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 1Α του παρόντος.
  Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης της οποίας αναστέλλεται η ισχύς της βεβαίωσης εγγραφής της στο Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν μπορεί από την ημερομηνία λήψης της Απόφασης της Επιτροπής Μ.Ε.Ε.Π. να στελεχώνει ή να εκπροσωπεί άλλη εργοληπτική επιχείρηση.»

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:08 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 65.
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του ν. 3669/2008 να προστεθεί κείμενο ως εξής:
  «Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να ανακοινώνουν εγγράφως στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π., μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την επέλευσή τους, τις μεταβολές στα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εγγραφή και κατάταξή τους εφόσον αυτές αφορούν απώλεια των ελαχίστων νομίμων προϋποθέσεων κατάταξης (στελέχωση, κεφάλαιο, πάγια στοιχεία κ.λπ.) και να αναπληρώνουν τις σχετικές ελλείψεις μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της ανακοίνωσης. Σε περίπτωση αποδέσμευσης στελεχών και χορήγησης δίμηνης προθεσμίας αντικατάστασης χορηγείται νέα προσωρινή βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π.»

 • 21 Φεβρουαρίου 2011, 13:57 | Ι. Δ. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ

  Άρθρο 65 : Επανάκριση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
  Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες είναι θετικό μέτρο η μείωση κατά 20%των δεικτών βιωσιμότητος (από 1,00 σε 0.80) των εργοληπτικών επιχειρήσεων προκειμένου να παραμείνουν στην κατηγορία τους.
  Όμως χρειάζεται να μειωθεί και ο συντελεστής Γ ανάλογα και να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των συντελεστών β1 και β3, ώστε να μην λαμβάνονται υπ΄ όψιν οι απαιτήσεις από το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
  Διαφορετικά η πολιτεία είναι είναι σαν να μας λέει :
  «Σου χρωστάω και δεν σε πληρώνω επειδή δεν έχω. Επειδή σου χρωστάω μειώνονται οι συντελεστές β1 και β3 της βαθμολογίας σου και δεν συγκεντρώνεις την απαιτούμενη βαθμολογία. Επομένως πρέπει να σε υποβαθμίσω…»

  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 99 του ν. 3669/2008 προτείνεται να προστεθεί :

  «Κατά την επανάκριση των εταιρειών 3ης, 4ης και 5ης και 6ης τάξης, η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την παραμονή τους στην κατηγορία που ήδη ανήκουν μειώνεται κατά 20%.
  Στον υπολογισμό των συντελεστών β1 και β3 δεν λαμβάνονται υπ΄όψιν οι απαιτήσεις από το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.»