Άρθρο 42

1. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος του άρθρου 12Α, οι οικονομικές προσφορές, οι χρονικές προσφορές και οι προσφορές προσαύξησης του χρόνου εγγύησης του έργου υποβάλλονται πάντα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που αναγράφει τον τίτλο της εργοληπτικής επιχείρησης και την επιγραφή «προσφορά για το έργο…»».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι οικονομικές προσφορές (Τιμολόγιο προσφοράς – προϋπολογισμός, έντυπο προσφοράς εκπτώσεων κλπ.) και οι τυχόν χρονικές προσφορές και προσφορές προσαύξησης του χρόνου εγγύησης του έργου (κατά το άρθρο 12Α), υπογράφονται πάντοτε από το νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο οποίος μονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο».

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

«6. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων και των σφραγισμένων φακέλων των προσφορών τους γίνεται ταυτόχρονα. Όταν εφαρμόζεται ένα από τα συστήματα υποβολής προσφορών των άρθρων 5 – 7, 9 ή 12Α, η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία γίνεται από την επιτροπή διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Σε περίπτωση εφαρμογής ενός εκ των υπολοίπων συστημάτων υποβολής προσφορών, η διαδικασία καθορίζεται σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτών διατάξεις».

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 καταργείται.

5. Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής:

«Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής, ελέγχεται και επιστρέφεται το πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και ακολουθεί αμέσως η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και των τυχόν χρονικών προσφορών και προσφορών προσαύξησης του χρόνου εγγύησης του έργου (άρθρο 12Α) και, τέλος, η ανακοίνωση των επιμέρους στοιχείων τους, τα οποία καταχωρούνται στο πρακτικό. Η διαδικασία περατώνεται την ίδια ημέρα με την υπογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών και των προσφορών των διαγωνιζομένων από τα μέλη της επιτροπής».

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των προσφορών ολοκληρώνεται την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη».

8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την διαπίστωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών των τριών πρώτων κατά σειρά κατάταξης υποψηφίων, ακολουθεί ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής, σε πίνακα της υπηρεσίας στην οποία διεξάγονται οι ανοιχτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι το πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση τους και ότι μπορούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλουν ενστάσεις, οι οποίες απευθύνονται στην προϊσταμένη αρχή.

 • 2 Μαρτίου 2011, 14:57 | ΔΕ ΤΕΕ ΤΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

  παρ. 4 Η κατάργηση του συγκεκριμένου εδαφίου είναι επικίνδυνη διότι δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε να δώσει προσφορά και όχι ο ατομικός εργολήπτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 22:04 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Πιστωτικού Ιδρύματος ότι ο υπερ ου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή είναι και πιστούχος του Ιδρύματος. Η πρόνοια αυτή έχει ως σκοπός να αποκλείσει το φαινόμενο να βαρύνεται τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο του υπέρ ου εκδίδεται η εγγυητική απιστολή από τυχόν έκπτωσή της.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:34 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 42.
  Παράγραφος 8.
  Πώς ολοκληρώνεται αυθημερόν ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών από τα αρμόδια όργανα του άρθρου 44, τελευταία παράγραφος; Πιστεύουμε ότι ο αυθημερόν έλεγχος των εγγυητικών επιστολών είναι ανέφικτος.
  Η παραπάνω υποπαράγραφος 8 πρέπει να αριθμηθεί με το νούμερο 7.
  Στο τέλος του άρθρου 42 πρέπει να γραφεί:
  «Ο κατέχων πλαστή εγγυητική επιστολή αποκλείεται από την διαδικασία της δημοπρασίας και υφίσταται τις λοιπές κυρώσεις που ορίζονται με υπουργική απόφαση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.. Εάν η πλαστότητα διαπιστωθεί κατά τη φάση κατασκευής του έργου να κηρύσσεται έκπτωτος και να αποβάλλεται από το έργο με συνοπτικές διαδικασίες. Η συνέχιση κατασκευής του έργου να γίνεται με τον επόμενο μειοδότη, εάν το αποδέχεται, διαφορετικά με τον μεθεπόμενο μειοδότη κλπ.»