Άρθρο 74 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Μ.Ε.. είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης της Α.Ε.Μ.Ε. προς εκπλήρωση των σκοπών του, καθώς και για κάθε θέμα που σχετίζεται με την εύρυθμη, ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του και ασκεί όλες τις προς τούτο απαιτούμενες αρμοδιότητες. Ειδικότερα:

α. Εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων και έναντι κάθε τρίτου την Α.Ε.Μ.Ε.. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Α.Ε.Μ.Ε. στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Νομικό Σύμβουλο ή δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας, ή και σε υπάλληλο της Α.Ε.Μ.Ε..

β. Ασκεί διοίκηση επί του προσωπικού της Α.Ε.Μ.Ε.

γ. Συγκροτεί το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο της Α.Ε.Μ.Ε.., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον «Οργανισμό» του άρθρου 16 του παρόντος.

δ. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του.

ε. Διαχειρίζεται τα οικονομικά και την περιουσία της Α.Ε.Μ.Ε. και μεριμνά για τη διάθεση των χρηματικών κονδυλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης» και της κείμενης νομοθεσίας.

στ. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ομάδες εργασίας, καθώς και για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης.

ζ. Αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξιώσεως υπέρ ή κατά της Α.Ε.Μ.Ε. σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας.

η. Αποφασίζει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για μικροδαπάνες, το ύψος αυτής, τις πιστώσεις εις βάρος των οποίων επιτρέπεται η πληρωμή δαπανών από αυτή ως και τον ορισμό του υπόλογου διαχειριστή της.

θ. Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη, για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των υποβαλλόμενων προσφορών.

ι. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και μισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών στους αντισυμβαλλομένους, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση, την κήρυξη αυτών έκπτωτων, την κατάπτωση ή μη συμβατικών ρητρών και την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων.

ια. Αποφαίνεται επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων οργάνων της Α.Ε.Μ.Ε..

ιβ. Είναι διατάκτης των δαπανών της Α.Ε.Μ.Ε.

ιγ. Αποφασίζει για την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή άλλα μέλη του.