Άρθρο 57

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008, οι λέξεις «Κάθε σύμβαση επόμενη», αντικαθίστανται με τις λέξεις «Κάθε σχέδιο σύμβασης μεταγενέστερης».

2. Μετά το τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τα έργα συντήρησης, η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς της συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων».

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες της εργολαβίας μπορεί να μειωθούν χωρίς καμία αποζημίωση του αναδόχου σε έκταση που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού συμβατικού ποσού. Σε περίπτωση μεγαλύτερης μείωσης των εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του παρόντος.

Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιμές της σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζημίωση».

4. Μετά το τέλος το ογδόου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση των τιμών που καθορίζονται με την περίπτωση γ΄, η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο επί του εργολαβικού οφέλους».

5. Μετά το τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει σχέδιο ΑΠΕ, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία η σύνταξή του. Η έγκριση του ΑΠΕ ολοκληρώνεται εντός τριμήνου από την υποβολή του στην προϊσταμένη αρχή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή τεκμαίρεται η απόρριψή του.

Σε περίπτωση ΑΠΕ που περιλαμβάνει συμπληρωματική σύμβαση, η έγκρισή του θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης της απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της συμπληρωματικής σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να συντάξει προσχέδιο της συμπληρωματικής σύμβασης με πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση και να το υποβάλει στην προϊσταμένη αρχή, η οποία, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, μεριμνά για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης συμπληρωματικής πίστωσης».

 • ΑΡΘΡ. 57 § 5 – ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ

  Με το άρθρο 57 παρ. 5 εισάγεται η ακόλουθη ρύθμιση σχετικά με τη σύνταξη και την έγκριση ΑΠΕ:
  57 § 5. Μετά το τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 προστίθενται εδάφια ως εξής:
  «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει σχέδιο ΑΠΕ, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία η σύνταξή του. Η έγκριση του ΑΠΕ ολοκληρώνεται εντός τριμήνου από την υποβολή του στην προϊσταμένη αρχή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή τεκμαίρεται η απόρριψή του.
  Σε περίπτωση ΑΠΕ που περιλαμβάνει συμπληρωματική σύμβαση, η έγκρισή του θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης της απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της συμπληρωματικής σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να συντάξει προσχέδιο της συμπληρωματικής σύμβασης με πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση και να το υποβάλει στην προϊσταμένη αρχή, η οποία, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, μεριμνά για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης συμπληρωματικής πίστωσης.»

  ΣΧΟΛΙΟ:
   Δηλαδή, η Υπηρεσία θα ζητεί από τον Ανάδοχο να συντάξει σχέδιο ΑΠΕ, αυτός θα τον υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία που ζήτησε τη σύνταξή του, αυτή θα αφήσει να παρέλθει άπρακτο το τρίμηνο για τον έλεγχό του και κατόπιν ο ΑΠΕ θα τεκμαίρεται ως σιωπηρώς απορριφθείς; Πρόκειται για αντιφατική και παράδοξη ρύθμιση. Εάν το τρίμηνο κρίνεται μη επαρκές χρονικό διάστημα για τον έλεγχο του σχεδίου ΑΠΕ, ας αυξηθεί. Όμως, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσής του, θα πρέπει να τεκμαίρεται η αποδοχή και όχι η απόρριψη του ΑΠΕ. Η Δημόσια Διοίκηση έχει υποχρέωση χρηστής διοίκησης και προστασίας της εύλογης εμπιστοσύνης του διοικουμένου (ο ανάδοχος είναι διοικούμενος στα πλαίσια της εκτέλεσης μιας διοικητικής σύμβασης δημοσίου έργου), την οποία παραβιάζει ευθέως, όταν ζητεί η ίδια από τον ανάδοχο να συντάξει και υποβάλει κάποιο σχέδιο εγγράφου και κατόπιν, από δική της αδιαφορία, αδράνεια ή άλλο λόγο που δεν ανάγεται πάντως στη σφαίρα ευθύνης του αναδόχου, παραλείπει να το ελέγξει και να το εγκρίνει. Σ’ αυτή την περίπτωση η ελάχιστη συνέπεια που θα μπορούσε να επιβληθεί σε βάρος της αμελούς Διοίκησης, είναι η αυτοδίκαιη έγκριση του σχεδίου ΑΠΕ.
   Σε όλες τις περιπτώσεις έγκρισης ΑΠΕ, αλλά προεχόντως σ’ αυτούς που περιέχουν νέες εργασίες καθ’ υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου και συμπληρωματική σύμβαση, είναι επιβεβλημένο να ορίζεται ρητά στο νόμο ότι ο ανάδοχος δεν υπέχει υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών που περιλαμβάνονται στον ΑΠΕ προ της έγκρισής του από την προϊσταμένη αρχή και δικαιούται να προβεί σε διακοπή εργασιών σε περίπτωση που οι συμβατικές εργασίες δεν δύνανται να εκτελεσθούν χωρίς την προηγούμενη εκτέλεση εργασιών που περιλαμβάνονται στον εκκρεμή προς έγκριση ΑΠΕ.

 • 2 Μαρτίου 2011, 14:02 | ΔΕ ΤΕΕ ΤΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

  παρ. 3 Να μη μειώνεται το συμβατικό αντικείμενο στο ½ και να παραμείνουν τα ¾ .
  παρ. 5 Εάν η τρίμηνη προθεσμία, η οποία δίδεται στην επιβλέπουσα υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση του Α.Π.Ε., παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ανήθικο να τεκμαίρεται η απόρριψή του αφού ζητήθηκε η σύνταξη του Α.Π.Ε. από τον ανάδοχο.

 • 1 Μαρτίου 2011, 14:40 | ΑΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Εφ’όσον νομοθετούμε ακούγοντας μόνο την νοσούσα Δημόσια Διοίκηση, που είναι ο μεγάλος ασθενής, τι άλλο να περιμένουμε εκτός από την προσαρμογή του όλου συστήματος στην Αναπηρία του ασθενούς.
  Το νομοσχέδιο λοιπόν αντί να φροντίσει ώστε οι Υπηρεσίες του Δημοσίου να μην είναι υπερήμερες στις υποχρεώσεις τους (π.χ. με απλούστευση διαδικασιών, περιορισμό εγκρίσεων και υπογραφών, ηλεκτρονική διαχείρηση κ.λ.π.) επιβάλοντας και κυρώσεις ακόμη στους ανήμπορους ή αδιάφορους υπαλλήλους, τους δίνει άφεση αμαρτιών και επιβαρύνει τον ανάδοχο, λέγοντας – το πρωτάκουστο – πώς αν η Υπηρεσία δεν απαντήσει ή δεν κάνει τις οφειλόμενες ενέργειες ή δεν εγκρίνει κάτι(όπως εδώ, παρ.5 άρθρου 57, τον υποβληθέντα Α.Π.Ε.) και παρέλθει άπρακτη η τρίμηνος προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή του. Ποιός άρρωστος λοιπόν θα ασχοληθεί με το να απαντήσει ή να εγκρίνει οτιδήποτε; Στην κερκίδα η μπάλα ….
  Έτσι θα ακολουθείται από τον ανάδοχο η διαδικασία των ενδίκων μέσων (για τεκμερόμενη απόρριψη) προσθέτοντας κόστος… αλλά όμως και αντικείμενο δουλειάς στις Υπηρεσίες ώστε να «βολευτούν» και άλλοι ασθενείς.
  Εύγε!

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 14:08 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Παραγ 5: Γιατί τεκμαίρεται η απόρριψη του ΑΠΕ μετά το τρίμηνο και όχι η έγκριση του όπως θα ήταν λογικό και ισχύει και σήμερα; Για την απόρριψη η την έγκριση του ΑΠΕ πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση και όχι η αποφυγή ανάληψη ευθύνης εκ μέρους της υπηρεσίας.
  Η παράγραφος πρέπει να διαγραφεί.
  Παραγ.3: Συμφωνώ με τη διαγραφή της και να ισχύει το σημερινό 3/4 της σύμβασης γιατί μειώνεται;.

 • 22 Φεβρουαρίου 2011, 20:34 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

  Η παράγραφος που αφορά τον ΑΠΕ δεν έχει λογική.Τι θα πρέπει να κάνει ο ανάδοχος αυτούς τους τρεις μήνες αν περιλαμβάνονται νεες τιμές προαπαιτούμενες των συμβατικών?Θα κάνει διακοπή εργασιών ,θα πάρει παράταση ,θα έχει λόγους να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα ή η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από τρεις μήνες θα τον κηρύξει έκπτωτο για μη τήρηση των προθεσμιών?
  Είναι προφανές ότι οι Ανάδοχοι μένουν απροστάτευτοι σε περίπτωση που δεν υπάρχει καλή συνεργασία και σε κάθε περίπτωση μπορούν να εκβιάζονται για την έγκριση του ΑΠΕ.

 • 22 Φεβρουαρίου 2011, 20:08 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

  1. Συμβαίνει συχνά η παρανόηση μεταξύ απροβλέπτων δαπανών του προϋπολογισμού του έργου και απροβλέπτων περιστάσεων που συντρέχουν για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προτείνεται λανθασμένα ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών ενός έργου για εργασίες που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Ως εκ τούτου προτείνεται η αντικατάσταση της φράσης «λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων», όπου αναφέρεται στο άρθρο 57 με τη φράση «λόγω έκτακτων περιστάσεων που προέκυψαν μετά την υπογραφή της σύμβασης».
  2. Στην παρ. 4 β)iii του άρθρου 57 ως προϋπόθεση για ανάλωση επί έλασσον δαπανών ορίζεται η μη πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. Συμβαίνει όμως συχνά να απαιτείται διαφοροποίηση της μεθόδου εκτέλεσης μιας προβλεπόμενης από τη σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες του έργου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η σύνταξη νέων τιμών κατά τα προβλεπόμενα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται, υπό τη στενή έννοια, εκτέλεση νέας εργασίας και να μη μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την επί έλασσον δαπάνη που προέκυψε από τη μη χρήση των συμβατικών άρθρων, αν και πρόκειται για εργασία κατ΄ ουσία προβλεπόμενη από τη σύμβαση. Ως εκ τούτου προτείνεται η τροποποίηση της παραπάνω παραγράφου ως εξής: «iii) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή εργασιών για τις οποίες δεν υπάρχουν παρεμφερείς εργασίες στην αρχική σύμβαση».
  3. Στην τροποποίηση του άρθρου 57 (άρθρο 57, παρ. 5 του προσχεδίου) στη δεύτερη παράγραφο σε περιπτώσεις ΑΠΕ με συμπληρωματική σύμβαση και κατά συνέπεια απαίτηση συμπληρωματικής πίστωσης καθορίζεται ως υποχρεωτική η υποβολή προσχεδίου συμπληρωματικής σύμβασης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να ελεγχθεί και να εξευρεθεί η πίστωση. Όμως ο έλεγχος για το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης με πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας πρέπει να γίνεται στη φάση της έγκρισης του ΑΠΕ και όχι στη φάση της εξεύρεσης της πίστωσης. Άλλωστε σύμφωνα με τη γενικότερη διάταξη της πρώτης παραγράφου της τροποποίησης αν παρέλθει άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία του ΑΠΕ τεκμαίρεται η απόρριψή του (και όχι η αποδοχή του που θα γεννούσε δέσμευση για εξεύρεση πίστωσης). Προτείνεται η κατάργηση της δεύτερης παραγράφου της τροποποίησης που αφορά στους ΑΠΕ με συμπληρωματική σύμβαση.

 • 18 Φεβρουαρίου 2011, 13:39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

  παρ.5- Για πιο λόγο να περνάει άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία για έγκριση ή απόρριψη ΑΠΕ? Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος δικαιούται μια απάντηση στο αίτημά του.

  Οι Υπηρεσίες γνωρίζουν την πορεία εργασιών των έργων τους και έχουν σαφώς άποψη για υποβληθέντα ΑΠΕ. Δέν χρειάζονται καν 3μηνο για να αποφανθούν.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 12:38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

  στην παράγραφο 3. η μείωση του αντικειμένου της εργολαβίας μέχρι το 50% χωρίς αποζημίωση είναι τουλάχιστον άδικη και τριτοκοσμική. θα μπορούσε να υπάρξει διαφοροποιημένη πρόταση οπως να ενημερώνεται ο ανάδοχος εγγράφως για τις προθέσεις της Υπηρεσίας τουλάχιστον 3μήνες πρίν την ολοκλήρωση του 50% του αντικειμένου του, έτσι ώστε να αναπροσαρμόσει τον προγραμματισμό της επιχείρησής του. Σε περίπτωση που η μείωση του αντικειμένου των εργασιών του γίνεται ξαφνικά και δεν ενημερώνεται εκ των προτέρων δικαιούται να πάρει και τις αποζημιώσεις του στο ακέραιο.