Άρθρο 5

1. Ο τίτλος και οι παρ. 1 έως 9 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 αντικαθίστανται ως :

«Ανάθεση προκαταρκτικών μελετών με αξιολόγηση τεχνικής λύσης

1. Για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων εκπόνησης προκαταρκτικών μελετών, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, μετά την έγκριση του φακέλου του έργου και την παροχή των αναγκαίων γνωμοδοτήσεων, η προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται κατά το άρθρο 12. Όπου στο νόμο αυτό αναφέρεται ο όρος «προκαταρκτική μελέτη» νοείται το αντίστοιχο αρχικό στάδιο κάθε κατηγορίας μελέτης, με το οποίο προσδιορίζεται επαρκώς ο σχεδιασμός του έργου, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές προδιαγραφές ή την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Στη διαδικασία ανάθεσης καλούνται οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, με υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 15 περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι αποκλεισμού εκ του άρθρου 16. Υποβάλλονται επίσης τα στοιχεία του άρθρου 17, όπως ειδικότερα ορίζονται στην προκήρυξη, για τον έλεγχο της ειδικής τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων.

2. Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:

α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα.

β) Το αντικείμενο της μελέτης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, όπως προκύπτει από το φάκελο του έργου.

γ) Η κατηγορία πτυχίου, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2, που απαιτείται για κάθε επί μέρους μελέτη της σύμβασης, καθώς και η αντίστοιχη τάξη. Η καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου καθορίζεται με βάση τις προεκτιμώμενες κατά προσέγγιση αμοιβές για το σύνολο των σταδίων κάθε κατηγορίας. Εφόσον στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος γενική κατηγορία μελέτης, αναφέρεται η κατηγορία αυτή καθώς και η τάξη.

ε) Η κατ’ αποκοπή αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης, στην οποία περιλαμβάνεται η αμοιβή για τις απαιτούμενες στη φάση αυτή και μόνον υποστηρικτικές μελέτες και η πρόσθετη αμοιβή για την εκπόνηση της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ) και την συμπλήρωση του φακέλου του έργου, όπως προκύπτει από τον κανονισμό της παρ. 6 του άρθρου 4.

στ) Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διεύθυνση της υπηρεσίας στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις, η ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημόσιας συνεδρίασης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος κοινοποίησης των εγγράφων της διαδικασίας προς τους υποψηφίους.

ζ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 και 17.

η) Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και τη σειρά ισχύος τους.

θ) Η προθεσμία παράδοσης των προκαταρκτικών μελετών.

ι) Τα κριτήρια ανάθεσης και ο συντελεστής βαρύτητας ενός εκάστου, καθώς και τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια βαθμολόγησης ανά κριτήριο εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

ια) Η προθεσμία και ο τρόπος πρόσβασης στο φάκελο του έργου και παραλαβής των τευχών και λοιπών στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αντίτιμο για την προμήθειά τους.

3. Οι προκαταρκτικές μελέτες ανατίθενται στους υποψήφιους που υποβάλλουν τις πλέον συμφέρουσες από οικονομική άποψη προσφορές, με τα κριτήρια της παραγράφου 4.

Για την ανάθεση, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τεχνική προσφορά η οποία περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση για την προς εκπόνηση μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του φακέλου του έργου.

β) Περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης της μελέτης, ήτοι κατάτμηση σε επιμέρους δραστηριότητες, αλληλουχία φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών αυτής μελετών ή και ενδεχομένως άλλων απαιτούμενων κύριων μελετών, αλληλοτροφοδότησή τους με δεδομένα, καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης.

γ) Χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό χρόνο, όπως προβλέπεται στα Τεύχη Δημοπράτησης.

δ) Οργανόγραμμα και έκθεση σχετικά με την ομάδα μελέτης και το συντονιστή της, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εδάφια, από τα οποία προκύπτουν τα καθήκοντα και η κατανομή του διατιθέμενου προσωπικού στη διαδικασία εκπόνησης των επιμέρους φάσεων.

ε) Στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, με βάση προγενέστερες συνεργασίες των μελών της.

4. Για την ανάθεση της προκαταρκτικής μελέτης αξιολογούνται τα ακόλουθα:

α) Η υποβληθείσα τεχνική έκθεση και συγκεκριμένα αα) ο βαθμός της κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προκαταρτικής μελέτης και ββ) Ο εντοπισμός και σχολιασμός θεμάτων και προβλημάτων στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης και η διατύπωση σχετικών προτάσεων με βάση τα στοιχεία του φακέλου έργου και των αναφερομένων σε αυτόν υπαρχουσών μελετών. Η βαρύτητα του υποκριτηρίου αα ορίζεται σε 20% και του υποκριτηρίου ββ επίσης σε 20%, επί του συνόλου της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς.

β) Η μεθοδολογία εκπόνησης τα μελέτης, ήτοι τα στοιχεία β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου και συγκεκριμένα, αα) ο βαθμός στον οποίο οι παρουσιαζόμενες δραστηριότητες καλύπτουν τις απαιτήσεις της προς εκπόνηση μελέτης, ββ) ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή και γγ) η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης. Η βαρύτητα του υπό αα΄ υποκριτηρίου ορίζεται σε 5%, του υπό ββ΄σε 10% και του υπό γγ΄ σε 5% επί του συνόλου της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς.

γ) Η οργάνωση του υποψηφίου για την εκπόνηση της μελέτης, ήτοι τα στοιχεία δ΄και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου και συγκεκριμένα αα) η σαφήνεια στο καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας και η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος και ββ) ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης. Η βαρύτητα του υπό αα΄ υποκριτηρίου ορίζεται σε 20% και του υπό ββ΄ σε 20% επί του συνόλου της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς.

5. Οι φάκελοι των υποψηφίων περιέχουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στην προκήρυξη, για τη διενέργεια της ποιοτικής επιλογής και της ανάθεσης και υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι την καθορισμένη από την προκήρυξη ημέρα και ώρα, κατά την οποία συνεδριάζει δημοσίως η Επιτροπή Διαγωνισμού. Η Επιτροπή μονογράφει κατ’ αρχήν τα στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους των υποψηφίων και αποδεικνύουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 14, την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και τα υπόλοιπα οριζόμενα με την προκήρυξη δικαιολογητικά και τα καταχωρεί στο πρακτικό. Την ίδια ημέρα ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τις αμέσως επόμενες εργάσιμες, ελέγχεται η πληρότητα και το νομότυπο των εγγράφων και των προϋποθέσεων συμμετοχής, ζητείται η συμπλήρωση και διευκρίνιση των τυπικών δικαιολογητικών κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στην προκήρυξη, αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής, ολοκληρώνεται η διαδικασία και το πρακτικό Ι της επιλογής το οποίο ανακοινώνεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής, κατά το άρθρο 22. Κατά του πρακτικού υποβάλλονται ενστάσεις κατά την παρ. 2 του άρθρου 11.

Μετά την έκδοση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής επί των ενστάσεων, ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, καλούνται οι υποψήφιοι, προ δύο πλήρων εργασίμων ημερών, σε δημόσια συνεδρίαση για το άνοιγμα και τον έλεγχο των φακέλων των τεχνικών προσφορών. Μετά το άνοιγμα των φακέλων το περιεχόμενό τους καταγράφεται στο πρακτικό, τα στοιχεία τους μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και ελέγχεται η νομιμότητά τους. Σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής οι τεχνικές προσφορές αξιολογούνται, βαθμολογούνται και οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα. Η διαδικασία ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών εκτός αν η Προϊσταμένη Αρχή, εκτιμώντας τις περιστάσεις και ιδίως τον αριθμό των συμμετεχόντων και την κατάθεση δικαιολογητικών ειδικής τεχνικής ικανότητας, χορηγήσει παράταση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο γνωστοποιείται στους υποψηφίους, κατά το άρθρο 22. Η Προϊσταμένη Αρχή δεν κωλύεται να αποφασίσει την ανάθεση, αν οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης είναι λιγότεροι των τριών.

6. Κατά των πρακτικών επιλογής και ανάθεσης υποβάλλονται ενστάσεις, επί των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11.

7. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η Προϊσταμένη Αρχή εφαρμόζει τη διαδικασία των εδαφίων 4 και 5 της παραγράφου 1 του άρθρου 15. Εφόσον κάποιος από τους αναδόχους αποκλειστεί, για τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους. Η σύμβαση συνάπτεται κατά το άρθρο 23 και οι ανάδοχοι καλούνται να προσέλθουν ορισμένη ημέρα για την υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της προκαταρκτικής μελέτης, με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπονήσουν τη μελέτη και να την καταθέσουν προς αξιολόγηση, την τελευταία ημέρα της καθορισμένης με την προκήρυξη προθεσμίας. «Κατά την υπογραφή της σύμβασης οι ανάδοχοι καταθέτουν εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της κατ’ αποκοπήν αμοιβής της προκαταρκτικής μελέτης.»

Η εγγύηση παρέχεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 24 και εφόσον έχει χρόνο λήξης πρέπει αυτός να υπερκαλύπτει τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα την προθεσμία παράδοσης της προκαταρκτικής μελέτης, καταπίπτει δε, υπέρ του κυρίου του έργου, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα η προκαταρκτική μελέτη.

8. Οι προκαταρκτικές μελέτες παραλαμβάνονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης, με συνοπτική αιτιολογία, εφαρμόζοντας τα κριτήρια της παρ. 9. Οι προκαταρκτικές μελέτες βαθμολογούνται κατά κριτήριο, σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία σταθμίζεται, λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας των υποκριτηρίων. Εφόσον λάβουν συνολική βαθμολογία άνω των 60 βαθμών παραλαμβάνονται, μαζί με τις υποστηρικτικές μελέτες που τυχόν τις συνοδεύουν. Το πρακτικό υπόκειται σε ένσταση, κατά το άρθρο 11. Εκ των μελετών που υποβάλλονται, επιλέγεται από την Προϊσταμένη Αρχή, αυτή που έλαβε την ανώτερη βαθμολογία, εκτός αν κατ΄εξαίρεση κριθεί, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ότι για συγκεκριμένους λόγους πρέπει να υλοποιηθεί άλλη από τις υποβληθείσες λύσεις. Η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις μελέτες κτιριακών έργων. Ο ανάδοχος της μελέτης που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία υποχρεούται να εκπονήσει την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας τις εναλλακτικές λύσεις που προκύπτουν από τις λοιπές υποβληθείσες προκαταρκτικές μελέτες και το φάκελο του έργου, με πρόσθετη αμοιβή η οποία ορίζεται στην Προκήρυξη και μεριμνά για την εν γένει αδειοδότηση του έργου σε στάδιο Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί να κρίνει, ότι μελέτη η οποία δεν έλαβε την ελάχιστη βαθμολογία, περιέχει χρήσιμα στοιχεία και πρέπει να παραληφθεί και να καταβληθεί το σύνολο ή μέρος της αμοιβής της. Η κίνηση δικαστικής διαδικασίας, εκ μέρους αναδόχου, κατά της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής με την οποία οριστικοποιήθηκε η κατάταξη των μελετών, δεν αναστέλλει τις διαδικασίες υλοποίησης της επιλεγείσας λύσης και ο ανάδοχος μπορεί, σε περίπτωση δικαίωσής του, να απαιτήσει αποζημίωση.

9. Κριτήρια αξιολόγησης των προκαταρκτικών μελετών είναι τα ακόλουθα:

α) Η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία συνίσταται:

αα) Στην πληρότητα της διερεύνησης της προτεινόμενης με την προσφορά λύσης, με βαρύτητα που κυμαίνεται από 25% μέχρι 35%.

ββ) Στην πληρότητα των στοιχείων της μελέτης (τήρηση προδιαγραφών κ.λ.π.), με βαρύτητα που κυμαίνεται από 15% μέχρι 25% και

γγ) Στα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης με την προσφορά λύσης, με βαρύτητα που κυμαίνεται από 40% μέχρι 60%, η οποία βαθμολογείται, ανάλογα με τη φύση του έργου, με βάση ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόμενα, υποκριτήρια:

(1) Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της λύσης.

(2) Την τεκμηρίωση της προτεινόμενης μεθόδου κατασκευής του έργου, σε συνδυασμό με τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησής του.

(3) Τη δαπάνη του έργου, που περιλαμβάνει τη δαπάνη κατασκευής του και, εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση, την ετήσια δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται συγκεκριμένα οι παράμετροι υπολογισμού της δαπάνης λειτουργίας και συντήρησης του έργου.

(4) Την περιβαλλοντική θεώρηση της λύσης, συμπεριλαμβανομένης και της αισθητικής της αξίας.

Η συγκεκριμένη βαρύτητα των κριτηρίων και υποκριτηρίων αξιολόγησης τίθεται με την προκήρυξη και το σύνολο των επιμέρους ποσοστών βαρύτητας ισούται με 100.»

2. Οι παρ. 12 και 14 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 αναριθμούνται αντίστοιχα σε παρ. 10 και 11, η οποία αντικαθίσταται ως :

«11. Οι προκαταρκτικές μελέτες που κρίθηκαν παραδεκτές κατά την παράγραφο 10 παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού περιέρχονται στην κυριότητα της αναθέτουσας Αρχής και καταβάλλεται η ορισθείσα αμοιβή.».

3. Οι παρ. 10, 11 και 13 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 καταργούνται.

 • 3 Μαρτίου 2011, 23:13 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Άρθρο 5, παρ.4. Τα κριτήρια ανάθεσης της προκαταρκτικής μελέτης και η συμμετοχή του ποσοστού, όπως είναι διατυπωμένα στο σχέδιο είναι ασαφή και επιδέχονται διάφορες ερμηνείες οδηγώντας σε στρεβλώσεις . Επομένως θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν τα εν λόγω κριτήρια.
  Άρθρο 5 παρ.8
  Όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο παρέχει την δυνατότητα στο τεχνικό Συμβούλιο να εξαιρεί υποψηφίους με αδιαφανή κριτήρια. Θα πρέπει να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας και κανόνες για το τεχνικό συμβούλιο ( π.χ να ελέγχει τις προδιαγραφές της προκαταρτικής μελέτης ώστε να είναι πιο σαφής κ.λ.π

 • Η δίμηνη προθεσμία που τίθεται από τη διάταξη της παρ.1 του Άρθρου 5 ως ανώτατο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση από τις Επιτροπές Διαγωνισμού της αξιολόγησης των τυπικών δικαιολογητικών και της κάλυψης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, αλλά και των τεχνικών προσφορών, αν και προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν θα διασφαλίσει το επιθυμητό πλαίσιο ταχύτητας και αποτελεσματικότητας εάν είναι «ενδεικτική», όπως εν προκειμένω, δίχως να επισύρει συνέπειες κατά των υπαλλήλων – μελών των Επιτροπών που την υπερβαίνουν (πχ. μη καταβολή αποζημίωσης για τις επιπλέον ημέρες απασχόλησης, οριστική ή προσωρινή διαγραφή από τους καταλόγους των υπαλλήλων που στελεχώνουν τις Επιτροπές κ.λ.π.).

 • 2 Μαρτίου 2011, 16:53 | Ξενοφών Κόζαρης Μηχ/γος -Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ, Μελετητης 9Γ, 27Β

  «Κατά την υπογραφή της σύμβασης οι ανάδοχοι καταθέτουν εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της κατ’ αποκοπήν αμοιβής της προκαταρκτικής μελέτης.
  Η εγγύηση παρέχεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 24 και εφόσον έχει χρόνο λήξης πρέπει αυτός να υπερκαλύπτει τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα την προθεσμία παράδοσης της προκαταρκτικής μελέτης, καταπίπτει δε, υπέρ του κυρίου του έργου, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα η προκαταρκτική μελέτη.»

  Τουλάχιστον στις μελέτες κτιριακών έργων καλείται η ομάδα κατηγ. 6,7, 8 και 9 να εκπονήσει «προκαταρκτική» μελέτη με πληρότητα προμελέτης με αμοιβή το 1/3 της προμελέτης !!! Ενώ η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα η προκαταρκτική μελέτη!

  Δηλ. ορίζονται ετεροβαρείς υποχρεώσεις (μικρές)στην Α.Α. και (δυσανάλογα μεγάλες) στο διαγωνιζόμενο μελετητικό σχήμα .
  (Δεν προβλέπονται ούτε λόγοι ανώτερης βίας σε μία τόσο κακοπληρωμένη προμελέτη, στην οποία άλλοι συνάδελφοι- σχεδόν χωρίς αμοιβή – και για ανθρωπιστικούς λόγους μπορεί να βοηθήσουν τον ασθενή μελετητή)
  Θα μπορούσαμε να ζητούσαμε κατάπτωση εγγυητικής για προμελέτες με αμοιβή προμελέτης.
  Μήπως έπρεπε να τηρούνται ανάλογες διατάξεις των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών με πρόβλεψη αμοιβής προμελέτης για τις κατηγ. 6&7 και προκαταρκτικής για τις κατηγ. 8&9 ;)

  Οπως αναφέρει και ο Α.Πλέσιας «Επειδή με την προτεινόμενη διαδικασία δεν υπάρχει κίνητρο ανάληψης επόμενης φάσης μελέτης πρέπει να αντιμετωπισθεί το ζήτημα των υποστηρικτικών μελετων καθώς και η παροχή κινήτρου για την υποβολή της καλύτερης λύσης.»

  Το κίνητρο αυτό, δεν μπορεί να είναι άλλο από την ανάθεση τουλάχιστον του επόμενου σταδίου της μελέτης ή όλων των υπόλοιπων σταδίων στον ανάδοχο της μελέτης που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, τουλάχιστον στις μελέτες κτιριακών έργων.

 • Αρθρο 5, παρ. 1 εως 5: Δυνατότητα προκήρυξης για την εκπόνηση όλων των σταδίων
  Τα σημαντικά και σύνθετα έργα έχουν εναλλακτικές λύσεις και ο καθορισμός τους και αρχική διερεύνησή τους είναι ακριβώς το βασικό αντικείμενο των προκαταρκτικών μελετών. Πρέπει να διευκολυνθούν οι Υπηρεσίες στην ανάθεση προκαταρκτικών μελετών με διαδικασίες άλλες εκτός της χρονοβόρας και αδιέξοδης (όπως απέδειξε η πράξη του Ν.3316/05) του άρθρου 6.
  Πρόταση ΣΜΥΕ: Να επιτραπεί στις Υπηρεσίες να επιλέγουν κατά περίπτωση την ανάθεσης προκαταρκτικής μελέτης κατά το άρθρο 7 ή το άρθρο 6. Εναλλακτικά, να διευρυνθούν οι δυνατότητες για ανάθεση προκαταρκτικών μελετών με το άρθρο 7. Τα οφέλη που θα προκύψουν θα είναι πολύ μεγάλα για την αρτιότητα των προωθούμενων έργων και τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των Υπηρεσιών στο έργο τους.

 • 27 Φεβρουαρίου 2011, 14:01 | αργυρης πλεσιας

  εδαφιο 3γ
  Το χρονοδιαγραμμα που ζητείται δεν έχει νόημα και δεν μπορεί να αξιολογηθεί διότι ο χρόνος εκπονησης της προκαταρκτικής μελέτης είναι δεδομένος από την διακύρηξη. Πιθανή μείωση του χρονοδιαγράμματος δεν έχει νόημα και οφελος για κανένα μέρος (αναθέτουσα αρχή ή προσφέρον). Εαν το χρονοδιάγραμμα αναφέρεται στο σύνολο της μελέτης τότε είναι εκτός του δημοπρεατούμενου αντικειμένου που είναι η προκαταρκτική μελέτη.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗΤΟΥ 3γ. ΩΣ ΜΗ ΕΧΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  εδάφιο 8.
  αναφέρεται
  «8. Οι προκαταρκτικές μελέτες παραλαμβάνονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης, με συνοπτική αιτιολογία, εφαρμόζοντας τα κριτήρια της παρ. 9. Οι προκαταρκτικές μελέτες βαθμολογούνται κατά κριτήριο, σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία σταθμίζεται, λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας των υποκριτηρίων. Εφόσον λάβουν συνολική βαθμολογία άνω των 60 βαθμών παραλαμβάνονται, μαζί με τις υποστηρικτικές μελέτες που τυχόν τις συνοδεύουν»
  Δεν προκύπτει σε κάνένα σημείο ότι κατά την φάση προκαταρκτικών μελετών συντασσονται και οι υποστηρικτικές μελέτες. Εαν υπάρχει η ανωτέρω λογική σημαίνει ότι θα εκπονούνται οι ίδιες υποστηρικτικές μελέτες (πχ τοπογραφικά ή γεωτεχνικά κλπ), πολλαπλές φορές (από κάθε ανάδοχο σχήμα). Δεν υπάρχει προβλεψη για το ποιόν θα επιβαρύνει οικονομικά μια τετοια πιθανότητα. Η αναθέτουσα αρχή θα εκτιμά την αμοιβή των προκαταρκτικών μελετών συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών μελετών ή οχι? Εφόσον υπολογίζει τις αμοιβές των υποστηρικτικών μελετών μεσα στην αμοιβη της προκαταρκτικής μελέτης η ΑΑ θα πληρώνει το ίδιο αντικείμενο πολλές φορές, άλλως τα υποψήφια μελετητικά σχήματα θα πρέπει να πληρώνουν μέσα από μια χαμηλή αμοιβή το κόστος των υποστηρικτικών μελετών.
  Επειδή με την προτεινόμενη διαδικασία δεν υπάρχει κίνητρο ανάληψης επόμενης φάσης μελέτης πρέπει να αντιμετωπισθεί το ζήτημα των υποστηρικτικών μελετων καθώς και η παροχή κινήτρου για την υποβολή της καλύτερης λύσης.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
  ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ. Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΘΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΌΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (πχ βραβειο)

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 16:40 | SXOLIO

  Η ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΑ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ;

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 14:49 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΒΟΛΗΣ

  1. Για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων εκπόνησης προκαταρκτικών μελετών, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, μετά την έγκριση του φακέλου του έργου και την παροχή των αναγκαίων γνωμοδοτήσεων, η προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται κατά το άρθρο 12. Όπου στο νόμο αυτό αναφέρεται ο όρος «προκαταρκτική μελέτη» νοείται το αντίστοιχο αρχικό στάδιο κάθε κατηγορίας μελέτης, με το οποίο προσδιορίζεται επαρκώς ο σχεδιασμός του έργου, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές προδιαγραφές ή την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

  ΣΧΟΛΙΟ: Ποιά είναι η «απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 4»; Μάλλον εννοεί την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 4. Παράκληση, να διορθωθεί.

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 22:29 | Αχιλλέας Παυλίδης

  Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν υπάρχει κανένα απολύτως κίνητρο για τους 3 προεπιλεγμένους μελετητές να εξασφαλίσουν την πρώτη θέση, καθώς δεν θα τους ανατεθούν τα επόμενα στάδια της μελέτης.

  Επίσης, η Αθετούσα Αρχή δεν θα μπορεί να συσχετίσει την επιλεγμένη προμελέτη με το κόστος ολοκλήρωσης των υπολοίπων σταδίων, καθώς δεν θα υποβάλλεται οικονομική προσφορά.
  Η ολοκλήρωσης της διαδικασίας μελέτης ενός κτιριακού έργου γίνεται ιδιαίτερα χρονοβόρα. Η διακοπή στην διαδικασία μετά την επιλογή της προμελέτης και η επαναπροκύρηξη για τα υπόλοιπα στάδια θα σημάνει σε πολλές περιπτώσεις την καθυστέρηση και την ανάγκη επικαιροποίησης του έργου, δεδομένου του χρόνου με τον οποίο κινούνται οι δημόσιες υπηρεσίες.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:59 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 5 παράγραφος 8.
  Απαιτείται σαφέστερη διατύπωση όσον αφορά το εδάφιο «Εκ των λύσεων που υποβάλλονται … υποβληθείσες λύσεις.» καθόσον δεν είναι σαφές τι γίνεται σε περίπτωση που κριθεί από το Συμβούλιο ότι πρέπει να υλοποιηθεί άλλη από τις υποβληθείσες λύσεις. Προτείνεται να τεθεί «επιλεγείσα» αντί «τις υποβληθείσες λύσεις».
  Επίσης η Προϊσταμένη Αρχή μετά από γνώμη του Σ.Δ.Ε. θα πρέπει να δύναται κατ’ εξαίρεση να κρίνει ότι για συγκεκριμένους λόγους πρέπει να υλοποιηθεί άλλη από τις υποβληθείσες λύσεις. Στην περίπτωση αυτή δεν θα χορηγείται πριμ. Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται στην περίπτωση αυτή η Πρ/νη Αρχή να ζητά τεκμηριωμένη και όχι συνοπτική αιτιολογία από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:28 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 5 παράγραφος 5. τελευταίο εδάφιο.
  Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 για να εξασφαλίζεται το έστω στοιχειώδες κριτήριο υγιούς ανταγωνισμού.

 • ΑΡΘΡΟ 5.
  2. β) … με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, όπως ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
  3. β) … καθορισμό σημείων ελέγχου, όπως ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κατά το στάδιο Μελέτης.
  3. γ) …η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων, όπως ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κατά το στάδιο Μελέτης.
  4. α) ββ) … η διατύπωση σχετικών προτάσεων, όπως ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κατά το στάδιο Μελέτης.
  4. β) ββ) ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών όπως ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κατά το στάδιο Μελέτης.
  9. γγ) (2) την τεκμηρίωση της προτεινόμενης μεθόδου κατασκευής του έργου, που περιλαμβάνει την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κατά το στάδιο της κατασκευής.

  Ν. ΧΑΖΑΠΗΣ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 • 21 Φεβρουαρίου 2011, 10:58 | Νέστωρ Ζύγρας

  Το κριτήριο ββ) της παρ. 4β να διατυπωθεί ως ακολούθως:
  Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή και διασφάλιση της ποιότητας της μελέτης