Άρθρο 55

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών».

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει, αν είναι ανάγκη, μέσα σε ένα (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα υπηρεσία, με εντολή της προς τον ανάδοχο, επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να γίνει από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συμμετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι, ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός, μετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου. Λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της ως άνω μηνιαίας προθεσμίας, ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται στο επόμενο διάστημα και οι τυχόν προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό. Η έγκριση του λογαριασμού από τη διευθύνουσα υπηρεσία είναι δυνατή και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντα.

Σε περίπτωση ανάγκης σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, αυτός μπορεί να συνταχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο εντός μηνός από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση ασκήσεως ενστάσεως, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση αποφάσεως επ’ αυτής».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης, πλην των απαιτήσεων που προκύπτουν από μεταγενέστερες αποφάσεις, οι οποίες εκδίδονται μετά από διοικητική, συμβιβαστική ή δικαστική επίλυση διαφορών».

 • ΑΡΘΡ. 55 – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΗΤΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

  Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται η ακόλουθη διάταξη:

  «55 § 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται όπως παρακάτω:
  «Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών».»

  ΣΧΟΛΙΟ:
   Με το άρθρο αυτό επιτρέπεται πλέον η διόρθωση και η απαίτηση επιστροφής από τον ανάδοχο ποσών που έχουν καταβληθεί σ’ αυτόν όχι μόνο βάσει αυτοδικαίως εγκεκριμένων λογαριασμών αλλά και βάσει ρητώς εγκεκριμένων λογαριασμών! Εύλογο, συνεπώς, το ερώτημα: Τι νόημα έχει η ρητή έγκριση λογαριασμού, αν η υπηρεσία θα μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί λογαριασμούς που η ίδια έχει ελέγξει και ρητώς εγκρίνει; Ισχύουν και εδώ όσα προαναφέρθηκαν για τις ρητώς εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις.

  ΑΡΘΡ. 55 § 2 – ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

  Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 55 επιφέρει την ακόλουθη προσθήκη στην παρ. 8 του άρθρου 53 του ΚΔΕ:

  «Σε περίπτωση ανάγκης σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, αυτός μπορεί να συνταχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο εντός μηνός από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση ασκήσεως ενστάσεως, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση αποφάσεως επ’ αυτής».

  ΣΧΟΛΙΟ:
   Με τη διάταξη αυτή στερείται ουσιαστικά ο ανάδοχος τη δυνατότητα να αμφισβητήσει αποτελεσματικά τον μειωτικό σε βάρος του λογαριασμό. Τούτο, διότι σε κάθε περίπτωση θα καταπίπτει σε βάρος του η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Κατ’ ουσία, δηλαδή, η υπηρεσία ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να παίρνει πίσω από τον ανάδοχο «ετσιθελικά» νομίμως καταβληθέντα ποσά βάσει εγκεκριμένων λογαριασμών και αν ο τελευταίος τολμήσει και ασκήσει ένσταση, θα προκαλεί κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Απαράδεκτη ρύθμιση, που πρέπει να καταργηθεί προεχόντως ως προς το σκέλος περί κατάπτωσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.

 • 2 Μαρτίου 2011, 14:46 | ΔΕ ΤΕΕ ΤΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

  παρ. 2 Με την αντικατάσταση στο σύνολό της, της παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν. 3669, καταργείται ουσιαστικά η αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασμού μετά παρέλευση μηνός, με αποτέλεσμα οι λογαριασμοί να μην καθίστανται πλέον πιστοποιημένοι κα τελεσίδικοι. Προτείνουμε την απαλοιφή της συγκεκριμένης διάταξης ως απαράδεκτης και επικίνδυνης.

 • 1 Μαρτίου 2011, 21:11 | Κομνηνού Γεωργία, Δικηγόρος

  Στο άρθρο 53 παρ.7 του ω. 3669/2008, η έγκριση των λογαριασμών είτε γίνεται από την υπηρεσία είτε γίνεται αυτοδίκαια, έχει αξία μόνο ως προς το χρόνο πληρωμής, και όχι ως προς τις ποσότητες. Προσοχή, δεν πρέπει να γίνει παρανόηση ότι επ’ ευκαιρία του Λογαριασμού, μπορούν να διορθωθούν ποσότητες που εγκρίθηκαν με προηγούμενες επιμετρήσεις. Ωστόσο δίδονται χρήματα που σε επόμενο λογαριασμό μπορούν να ζητηθούν πίσω, γεγονός που μάλλον αβεβαιότητα και αυθαιρεσίες θα προκαλέσει. Αναιρείται η νομολογία (που σημειωτέον χρειάστηκε δεκαετία και πλέον για να παγιωθεί) για την αυτοτέλεια και την αυτοδίκαιη έγκριση του λογαριασμού.
  Η έννοια της Επιμέτρησης και του Λογαριασμού είναι αλληλένδετες. Αφού αναιρούμε τη νομολογία για το λογαριασμό, γιατί να μην δεχτούμε ότι και η επιμέτρηση πρέπει να εγκρίνεται εντός μηνός όπως και ο Λογαριασμός, με το σκεπτικό ότι τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού με τον ανάδοχο και η ηλεκτρονική τεχνολογία έχει ελαττώσει τους χρόνους των ελεγκτικών μηχανισμών. (Ηλεκτρονική επεξεργασία, υποβολή κ.λ.π.)

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 13:31 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  -Είναι απαράδεκτο ο αρνητικός λογαριασμός να είναι απαιτητός εντός μηνός με κατάπτωση της Εγγυητικής, ενώ αντιθέτως οι λογαριασμοί του αναδόχου να μην πληρώνονται !!! Πρέπει η παράγραφος αυτή να διαγραφεί διότι είναι τουλάχιστον προκλητική …

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:07 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 55.
  Η παράγραφος 2 υποπαράγραφος 8 τελευταίο εδάφιο να διαμορφωθεί ως εξής:
  Σε περίπτωση ανάγκης σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, αυτός μπορεί να συνταχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο εντός μηνός από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτουν αναλόγως σε βάρος του οι πάσης φύσεως υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές. Σε περίπτωση ασκήσεως ενστάσεως, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση αποφάσεως επ’ αυτής».
  Παράγραφος 3.
  Στο τέλος της παραγράφου 3 να προστεθεί το παρακάτω κείμενο:
  «Σε περίπτωση εκχώρησης λογαριασμών σε τράπεζες κατά την εξόφληση του λογαριασμού προηγούνται η εξόφληση οφειλών για ασφαλιστική ενημερότητα, για φορολογική ενημερότητα και για κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το υπόλοιπο του λογαριασμού καταβάλλεται ως εκχωρηθείσα απαίτηση στη δικαιούχο τράπεζα.»

 • 18 Φεβρουαρίου 2011, 13:02 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

  Ο Κύριος του έργου θα μπορούσε, ως ένδειξη σεβασμού και καλής θέλησης για αποτελεσματική συνεργασία, προς τον Ανάδοχο του έργου να του παραχωρήσει «Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών» των εγκεκριμένων εκτελεσμένων εργασιών, σε συνάρτηση με το «Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής» του Έργου του άρθρου 39 παρ.2