Άρθρο 89 Πολεοδομικές ρυθμίσεις

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄91) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. /2011 (ΦΕΚ Α΄), για την εξυπηρέτηση των αναγκών των σταθμών: ι) των γραμμών του Μετρό Αθήνας και των επεκτάσεών τους και του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου και ΤΡΑΜ της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των γραμμών και των επεκτάσεων του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης που κατασκευάστηκαν ή κατασκευάζονται από την Αττικό ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ii) των θυγατρικών εταιρειών της ATTΙKO ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και iii) των λοιπών εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου (Ε.Π.Σ.Ε.) του Ν. /2011, με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη του Ο.Α.Σ.Α. και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.) για τα έργα της Περιφέρειας Αττικής, ή του Σ.Α.Σ.Θ. και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (Ο.Ρ.ΘΕ.) για τα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν. 1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως ισχύει, και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, μπορεί να καθορίζονται χώροι για την κατασκευή Αμαξοστασίων του Μετρό και Σταθμών Μετεπιβίβασης και Χώρων Στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και των αναγκαίων εγκαταστάσεων και προσβάσεων.»

2. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 9 του ν. 3010/2002 οι λέξεις «Οικονομίας και», μεταξύ των λέξεων «Υπουργού» και «Οικονομικών» διαγράφονται.

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3010/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στα Αμαξοστάσια του Μετρό μπορεί να αναπτύσσονται υπόγειοι ή και υπέργειοι χώροι με τις κατωτέρω χρήσεις:

vii) Χώρος εναπόθεσης συρμών,

viii) Επισκευαστική βάση,

ix) Στέγαση γραφείων και βοηθητικών υπηρεσιών του Μετρό.»

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του ν. 3010/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατ’ εξαίρεση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, καθορίζονται, ύστερα από γνώμη του Ο.Ρ.Σ.Α., για την Περιφέρεια Αττικής, ή του Ο.Ρ.ΘΕ. για την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι συγκεκριμένες χρήσεις από τις παραπάνω σε καθέναν από τους χώρους αυτούς, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης.»

5. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 3010/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι εταιρείες της παρ. 1 που θα έχουν την ευθύνη της κατασκευής και εκμετάλλευσης ή συνεκμετάλλευσης των Σταθμών Μετεπιβίβασης και των Χώρων Στάθμευσης.»

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3010/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης, οι Χώροι Στάθμευσης και τα Αμαξοστάσια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των όρων δόμησης και χρήσεων γης που ισχύουν στην περιοχή κατασκευής του, ή εφόσον αφορούν μόνο τις χρήσεις (i) έως (iv) και (vii) έως και (ix) της παρ. 3, οι απαιτούμενες άδειες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου έβδομου του Ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α΄), μετά από έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικών όρων.»

7. Όλες οι οικοδομικές άδειες, οι οποίες απαιτούνται για την κατασκευή οποιουδήποτε έργου ανατίθεται προς εκτέλεση ή εκτελείται από την εταιρεία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της, χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού, Μεταφορών και Δικτύων, κατά παρέκκλιση των υφισταμένων σχετικών διαδικαστικών και ουσιαστικών γενικών και ειδικών διατάξεων.

8. Ο όρος ε-68 του άρθρου όγδοου του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α΄ 202) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων επιβατών, επισκεπτών και προσωπικού δύναται να είναι επίγειοι, υπέργειοι ή υπόγειοι και κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις πιο εξελιγμένες τεχνικές και προδιαγραφές για την ασφάλεια και προστασία των οδηγών, χρηστών και των γύρω δραστηριοτήτων και για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης».

9. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου τέταρτου του ν. 3555/2007 (ΦΕΚ Α΄81) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μελέτες εφαρμογής Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων (Κ.Δ.Α.) και Σταθμών Διοδίων (Σ.Δ.), που εγκρίθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 2300/1995, θεωρούνται ως επέχουσες θέση οικοδομικής άδειας και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν βάσει αυτών θεωρούνται νόμιμες από κάθε άποψη».

10. Στο άρθρο 28 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α 285) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Η μη τήρηση των διατάξεων των παρ. 9 και 10 του άρθρου 27 δεν εμποδίζει τη διαδικασία καθορισμού της παρ. 1.»

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 15:07 | Γεώργιος Ρούσσος

  Επειδή τα σιδηροδρομικά έργα έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες, θεωρώ πως θα είναι απαραίτητο να θεσπισθούν (με Προεδρικό Διάταγμα) αναλυτικές προδιαγραφές για τον φάκελο οικοδομικής αδείας που κατατίθεται προς έγκριση στον Υπουργό, αλλά και γενικότερα να εξειδικευθεί όλο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (αναφορικά με τα πολεοδομικά) ειδικά για τα σιδηροδρομικά έργα.

  Στόχος είναι όλες οι Υπηρεσίες / Φορείς (πέραν του Υπουργού) με τους οποίους συναλλάσσεται η ΕΡΓΟΣΕ, να διαθέτουν ένα ξεκάθαρο εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο για σιδηροδρομικά έργα, προκειμένου τα στελέχη των εν λόγω Υπηρεσιών / Φορέων να μην υπεισέρχονται σε ερμηνείες γενικών νόμων / αποφάσεων / κανονιστικών διατάξεων κτλ., με τελικό αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών.

  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εντός του ΠΔ:

  Επειδή η ΕΡΓΟΣΕ προκειμένου να δημοπρατήσει ένα έργο, λαμβάνει μια σειρά προεγκρίσεων, θα πρέπει οι εν λόγω προδιαγραφές να καταγράφουν μόνο τα πρόσθετα (σε σχέση με τις προαναφερόμενες εγκρίσεις) δικαιολογητικά / πιστοποιητικά κτλ.

  Θα πρέπει να προσδιοριστούν ανά σύστημα {υποδομή, επιδομή, υδραυλικά, κτιριακά, Η/Μ εγκαταστάσεις, σηματοδότηση, ηλεκτροκίνηση, πληροφοριακά συστήματα και τηλεπικοινωνίες} τα απαραίτητα περιεχόμενα φακέλου.

  Θα πρέπει να προσδιορισθεί ποιές είναι οι υποχρεωτικές Η/Μ εγκαταστάσεις στα κτίρια (πχ. θα ακολουθείται το υφιστάμενο πλαίσιο ή θα υπάρχει η δυνατότητα για παρεκλίσσεις, πχ. για εξαίρεση από μελέτη/εγκατάσταση φυσικού αερίου;)

  Πέραν της οικοδομικής άδειας, θα πρέπει να προσδιορισθεί η διαδικασία ειδικά για τα σιδηροδρομικά έργα, προκειμένου οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας και οι Δήμοι να επιτρέπουν την σύνδεση των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυά τους.

  Θα πρέπει να προσδιορισθεί ο τρόπος υπολογισμού των υφισταμένων τελών / φόρων (πχ. Δήμων) ειδικά για τα σιδηροδρομικά έργα, προκειμένου όλοι πχ. οι Δήμοι να τα υπολογίζουν με τον ίδιο τρόπο. Υπόκειται όλη η σιδηροδρομική υποδομή (γραμμή, κτίρια) σε δημοτικά τέλη / φόρο ή μόνο τα κτίρια αυτής; Πολλοί δήμοι έχουν εγείρει αξιώσεις από τον ΟΣΕ για πληρωμή ΔΤ,ΔΦ με εμβαδόν υπολογισμού την γραμμή, γεγονός που οδηγεί (με τους υφιστάμενους συντελεστές) σε χρέωση τεραστίων χρηματικών ποσών.

  Θα πρέπει να εξειδικευθούν οι απαιτήσεις πυροπροστασίας ειδικά για σιδηροδρομικά έργα.

  Θα πρέπει να προσδιορισθούν οι φορείς που αδειοδοτούν την λειτουργία των εγκαταστάσεων / συστημάτων του ΟΣΕ.

  Για την σύνταξη του εν λόγω ΠΔ, θα μπορούσε να προβλεφθεί στον νόμο η σύσταση ομάδας εργασίας αποτελούμενη από στελέχη των υφισταμένων εμπλεκομένων φορέων / Υπηρεσιών, του Υπουργείου και της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να το παραδόσει προς έγκριση.

  Μέχρι την έγκριση του εν λόγω ΠΔ, θα πρέπει να καθορισθούν μεταβατικές διατάξεις.

 • 19 Φεβρουαρίου 2011, 11:15 | Γ. Μαδεμοχωρίτης (αρχιτέκτονας)

  Τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό δεν έχουν καμία σχέση με το προς διαβούλευση σχέδιο.
  Πρέπει να αντιμετωπιστούν σε εντελώς διαφορετικά νομοσχέδια.
  Με την ένταξη των διατάξεων αυτών στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, συμβάλετε στην πολυνομία καιτην νομοθετική ασάφεια με αποτέλεσμα την αυθαιρεσία και την διαπλοκή. Όπως ισχύει μέχρι σήμερα…. Νομίζω ότι υπάρχει δέσμευση του πρωθυπουργού για να μήν ξανασυμβεί αυτό το γεγονός.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 14:45 | Κώστας Σπυρόπουλος

  Για ποιο λόγο «θεωρούνται» νόμιμες από κάθε άποψη; Αφού τόσο σας νοιάζει για την νομιμότητα γιατί δεν αφήνετε τα δικαστήρια να λύσουν αυτό το θέμα; Ά, ξέχασα έχουν ήδη αποφασίσει τα δικαστήρια πως είναι παράνομα τα κτίσματα, οπότε ο μοναδικός τρόπος για να μην πληρώσουν οι εργολάβοι είναι να παρακάμψετε την δικαιοσύνη με απροκάλυπτες τροπολογίες.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 12:05 | Ντελής Θωμάς

  Είναι τουλάχιστον απαράδεκτη,προκλητική και άδικη η διαφορετική αντιμετώπιση της κοινοπραξίας Νέα Οδός Α.Ε. την ώρα που η πλειοψηφία των πολιτών καλείται συνεχώς να «συν»εισφέρει περισσότερα από όσα μπορεί.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 12:01 | ΤΖΙΟΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η παρ.9 του άρθρου 89 θα καταπέσει ώς αντισυγματική στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν προβλέπεται η νομιμοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων κατά οποιονδήποτε τρόπο.
  Δυστυχώς οι κυβερνώντες του «σοσιαλιστικού» ΠΑΣΟΚ για άλλη μια φορά αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων.Την στιγμή που καλούν τον απλό κοσμάκη να δηλώσει τους ημιυπαίθριους στα πλαίσια του Ν.3843/10 (φοβερίζοντας μάλιστα τους πάντες ότι μετά την λήξη της προθεσμίας θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι σε όλες τις οικοδομές πού κατασκευάστηκαν – πράγμα αδύνατο με την κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδομίες) και συγχρόνως τονίζεται με κάθε τρόπο ότι δεν πρόκειται για νομιμοποίηση αλλά για εξαίρεση από κατεδάφιση για τα επόμενα 40 έτη, διότι έτσι επιτάσσει το Σύνταγμα, έρχονται τώρα με την μέθοδο τη κωλοτούμπας και χαριστικά «νομιμοποιούν» τις παράνομες κατασκευές της Κ/Ξ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. στις Αφίδνες.
  Είμαστε πραγματικά άξιοι της μοίρας μας με αυτούς που μας κυβερνούν.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 02:51 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

  Χαρίζετε τα 22.000.000 ευρώ που χρωστάει η νέα οδός μετά τα πρόστιμα απο την Πολεοδομία Καπανδριτίου για τις πολεοδομικές παραβάσεις, είναι απαράδεκτο για τον Ελληνικό Λαό που κάθε μέρα σφίγγει κι άλλο το ζωνάρι και όσο για το Σύνταγμα της χώρας δεν είναι κουρελόχαρτο.

 • 16 Φεβρουαρίου 2011, 22:37 | Στέφανος Κατσάρας

  Η παράγραφος 9 του άρθρου 89 το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παραγράψει τα βεβαιωμένα πρόστιμα των 22 εκ. ευρώ της εταιρείας ΝΕΑ ΟΔΟΣ για τα κτήρια στα διόδια Αφιδνών που έχουν κριθεί αυθαίρετα από την πολεοδομία Καπανδριτίου. Η νομιμοποιήση αυθαιρέτων απαγορεύεται ρητά από το Σύνταγμα. Σε καμία δε περίπτωση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού παρά μόνο μίας συγκεκριμένης εταιρείας. Αποτελεί όνειδος για τον πολιτικο και νομικό πολιτισμό της χώρας.

 • 16 Φεβρουαρίου 2011, 21:05 | Αριστοτέλης Παπαδόπουλος

  Η παράγραφος 9 του άρθρου 89 είναι απαράδεκτη καθώς εκ των υστέρων επιχειρείται η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών των διοδίων.
  Δεν είναι δυνατόν να χαρίζονται βεβαιωμένες πολεοδομικές παραβάσεις 22.000.000 ευρώ στους εργολάβους των διοδίων, σε μια τέτοια περίοδο που κόβονται από παντού μισθοί και συντάξεις και το κόστος ζωής για πολλούς συνανθρώπους μας είναι δυσβάσταχτο.

  Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς πως το «τέχνασμα» αυτό, δηλ. η ένταξη μιας διοικητικής πράξης (έκδοση οικοδομικής άδειας) να εντάσσεται σε νόμο, πρωτοχρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του Mall στο Μαρούσι με το ν. 3207/2003 του κ. Βενιζέλου (Καθημερινή, 17/2/2008). Ο σκοπός τότε ήταν να παρακαμφθεί το Σύνταγμα και μην μπορεί το ΣτΕ να ακυρώσει την, παράνομη κατα τα άλλα, κατασκευή του Mall.
  To ίδιο εφιαλτικό σενάριο επαναλαμβάνεται και τώρα με το άρθρο 89, παρ. 9, προκειμένου να αποφευχθεί ο δικαστικός έλεγχος, οι ποινικές ευθύνες και φυσικά τα τεράστια πρόστιμα κατά των εργολάβων (αλλά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου).

  Ο συντάκτης του άρθρου αυτού δεν πρέπει να ξεχνά όμως τι συνέβη τελικά στην περίπτωση του Mall. Η ιστορικής σημασίας εισήγηση του Συμβούλου Επικρατείας κου Ρόζου, ήταν να κυρηχθεί αντισυνταγματικός ο νόμος Βενιζέλου βάση του άρθρου 24 του Συντάγματος (Τύπος, 5/3/2010).

  Αναμένοντας την τελική απόφαση του ΣτΕ, ας γνωρίζουν οι συντάκτες του νομοσχεδίου αυτού ότι πια το κόλπο είναι γνωστό, ο κόσμος γνωρίζει πια τι γίνεται γύρω του και πιθανόν θα υπάρξει δεδικασμένο στο ΣτΕ. Ο λαός δεν πρόκειται να χαριστεί (και να χαρίσει τίποτα και) σε κανέναν.

 • 16 Φεβρουαρίου 2011, 21:41 | Γιάννης Μπούτσικας

  Με την επίμαχη διάταξη χαρίζονται τα πρόστιμα των 22 εκ. ευρώ στη Νέα Οδό μιας και νομιμοποιούν τα αυθαίρετά τους. Η διάταξη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φωτογραφική και απαράδεκτη.

 • 16 Φεβρουαρίου 2011, 19:29 | Νίκος Μπόγδος

  Απαράδεκτο να νομιμοποιηθούν τα αυθαίρετα (πχ. Νέα οδός) των παραχωρησιούχων. Απλά απαράδεκτο. Τί άλλη υπηρεσία θα τους προσφέρετε; Τί άλλο έχει μείνει που δεν τους δώσατε;

 • 16 Φεβρουαρίου 2011, 18:07 | Ιορδάνης Γεωργόπουλος

  «Μελέτες εφαρμογής Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων (Κ.Δ.Α.) και Σταθμών Διοδίων (Σ.Δ.), που εγκρίθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 2300/1995, θεωρούνται ως επέχουσες θέση οικοδομικής άδειας και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν βάσει αυτών θεωρούνται νόμιμες από κάθε άποψη».

  Με άλλα λόγια παραγράφονται 22 εκατομμύρια Ευρώ που χρώσταγε η κοινοπραξία Νεα Οδός Α.Ε. στην πολεοδομία Καπανδριτίου για σωρεία αυθαίρετων κατασκευών στο σταθμό διοδίων των Αφιδνών αλλά και σε άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις.