Άρθρο 143 – Καταργούμενες διατάξεις

Από έναρξης ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
α. Τα άρθρα 1 έως 11 και 13 έως 70 του ν. 3433/2006 (Α΄20)
β. Τα άρθρα 72 έως 76 του ν. 3883/2010 (Α΄167)
γ. Τα άρθρα 1 έως 107 και 109 του ν. 3978/2011 (Α΄137)