Άρθρο 101 – Αποφαινόμενο όργανο

Αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων είναι ο ΕΟΕ. Οι αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής εκδίδονται με μέριμνα της εκάστοτε οριζόμενης υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (ΚΓΕΠ/ΠΓΕΠ).