Άρθρο 69 – Πρότυπα που εφαρμόζονται από τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (άρθρο 43 της Οδηγίας)

1. Η αναθέτουσα αρχή, όταν απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους εγκεκριμένους οργανισμούς και βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ορισμένων προτύπων που εφαρμόζονται από τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, παραπέμπει σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας βασιζόμενα στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και πιστοποιούμενα από ανεξάρτητους εγκεκριμένους οργανισμούς σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη διαπίστευση και πιστοποίηση. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από ανεξάρτητους εγκεκριμένους οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.
2. Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα συστήματα διαχείρισης ποιότητας τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς, εφόσον έχουν εκδοθεί από φορείς πιστοποίησης που αναγνωρίζονται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή φορέα διαπίστευσης που είναι μέλος της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης του IAF (International Accreditation Forum) ή της EA (European Accreditation).