Άρθρο 104 – Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει μια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α. έχουν επέλθει ουσιώδεις μεταβολές, που θα απαιτούσαν νέα διαδικασία σύναψης δυνάμει του άρθρου 103,
β. ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσής της, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 65 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης,
γ η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2009/81/ΕΚ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ. διαπιστωθεί παράβαση εκ μέρους του αναδόχου των υποχρεώσεων που ανέλαβε δυνάμει της ρήτρας ακεραιότητας του άρθρου 19,
ε. διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση,
στ. διαπιστωθεί ότι η συνέχιση εκτέλεσης της σύμβασης θα οδηγούσε σε δυσανάλογα επαχθείς για το δημόσιο συμφέρον ή την εθνική άμυνα και ασφάλεια συνέπειες.
2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε μία συμφωνία-πλαίσιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις της παρ. 1 ή για λόγους δημόσιου συμφέροντος στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι λόγοι αποδεδειγμένης αδυναμίας τήρησης της συμφωνίας για οικονομικούς λόγους. Η καταγγελία είναι έγγραφη και κοινοποιείται σε όλα τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο με απόδειξη. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ένα μήνα μετά την κοινοποίησή της. Η καταγγελία μπορεί να οδηγήσει σε λύση και των ενδεχόμενα συναφθεισών συμβάσεων, με υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να καταβάλλει στους αναδόχους το τμήμα της αμοιβής που αναλογεί στις παροχές που εκτελέστηκαν.
3. Στην περίπτωση των πολυμερών συμφωνιών-πλαίσιο, η έκπτωση ενός ή περισσότερων μερών της συμφωνίας-πλαίσιο δεν επηρεάζει την ισχύ αυτής για τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον δύο από αυτά.
4. Η έκπτωση αναδόχου από σύμβαση που συνάπτεται βάσει μίας συμφωνίας-πλαίσιο συνεπάγεται αυτοδίκαια και την έκπτωσή του από τη συγκεκριμένη συμφωνία-πλαίσιο. Κατά τα λοιπά, κατά τη διαδικασία λύσης μίας συμφωνίας-πλαίσιο και έκπτωσης ενός μέρους συμφωνίας-πλαίσιο ή ενός αναδόχου σύμβασης που βασίζεται σε συμφωνία-πλαίσιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εκτέλεση των συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στο νόμο αυτό.