Άρθρο 07 – Κυλιόμενος Προγραμματισμός Συμβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισμού

1. Με βάση τον ΜΠΑΕ του άρθρου 6 καταρτίζεται από το ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) ο Κυλιόμενος Προγραμματισμός Συμβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισμού (ΚΠΣΣΕ). Ο ΚΠΣΣΕ είναι τετραετούς διάρκειας, επανεξετάζεται δε και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση ή όποτε απαιτηθεί για κάλυψη εκτάκτων απαιτήσεων, ώστε να εναρμονίζεται με τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
2. Για την κατάρτιση, επανεξέταση και επικαιροποίηση του ΚΠΣΣΕ εφαρμόζονται η διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 5, η διαδικασία όμως ολοκληρώνεται με απόφαση του ΥΕΘΑ, μετά την διατύπωση γνώμης της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Στον ΚΠΣΣΕ εντάσσονται με σειρά προτεραιότητας χρηματοδότησης οι συμβάσεις προμήθειας και υπηρεσιών στρατιωτικού εξοπλισμού καθώς και των έργων υποδομής για την υποστήριξη αυτού, που έχουν υπογραφεί ή προβλέπεται να υπογραφούν κατά τη διάρκειά του, των οποίων οι χρηματοδοτικές απαιτήσεις δύναται να καλυφθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους από πιστώσεις που προβλέπται να εγγραφούν σε ΚΑΕ του ΥΠΕΘΑ για υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων.
4. Ο ΚΠΣΣΕ διακρίνεται σε τρία μέρη:
α. Στο πρώτο μέρος εντάσσονται οι συμβάσεις προμήθειας και υπηρεσιών στρατιωτικού εξοπλισμού μείζονος οικονομικής αξίας (ίσης ή ανώτερης των 30.000.000€, χωρίς ΦΠΑ).
β. Στο δεύτερο μέρος εντάσσονται οι λοιπές συμβάσεις προμήθειας και υπηρεσιών στρατιωτικού εξοπλισμού.
γ. Στο τρίτο μέρος εντάσσονται οι συμβάσεις των έργων υποδομής που είναι αναγκαία για την υποστήριξη του στρατιωτικού εξοπλισμού.