Άρθρο 126 – Εξαιρέσεις επιβολής κυρώσεων – Ανωτέρα βία

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, αλλά μετατίθενται οι συμβατικές προθεσμίες παράδοσης ή φόρτωσης ή αντικατάστασης των ειδών ή μέρους τους ή της παροχής υπηρεσιών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής ή ανωτέρα βία.
2. Τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία πρέπει να δηλωθούν από τον ανάδοχο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδήλωσή τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρμόδιας αρχής. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους.
3. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε τυχαίο γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί και να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Ενδεικτικά, γεγονότα που συνιστούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι τα ακόλουθα: α) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή, β) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή, γ) Πλημμύρα, δ) Σεισμός, ε) Πόλεμος, στ) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή/προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών, ζ) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου), η) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).