Άρθρο 140 – Διαδικασία σύναψης ειδικών κατηγοριών συμβάσεων

1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 συνάπτονται α) είτε με διαπραγματεύσεις της αναθέτουσας αρχής με άλλες κυβερνήσεις ή διεθνείς οργανισμούς ή οικονομικούς φορείς, β) είτε σύμφωνα με τους όρους των διεθνών συμφωνιών, των ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισμών ή των προγραμμάτων συνεργασίας και έρευνας, γ) είτε συνδυαστικά των παραπάνω περιπτ. α΄ και β΄.
2. Οι συμβάσεις οι οποίες καταρτίζονται με άλλες κυβερνήσεις διέπονται από τον όρο της αμοιβαιότητας.
3. Η απόφαση για την υπογραφή σύμβασης των περιπτ. α΄, β΄, γ΄, στ΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 λαμβάνεται, για ποσό άνω των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€), από το ΚΥΣΕΑ, μετά από εισήγηση του ΥΕΘΑ και γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Για συμβάσεις μικρότερης οικονομικής αξίας, η απόφαση λαμβάνεται από τον ΕΟΕ, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.