Άρθρο 16 – Αρμοδιότητες οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων του παρόντος νόμου συγκροτούνται οι ακόλουθες επιτροπές:
α. Οι Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών.
β. Οι Επιτροπές Διαπραγματεύσεων.
γ. Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων.
δ. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης Προσφυγών.
2. Οι ανωτέρω επιτροπές υπάγονται στον φορέα (ΓΔΑΕΕ ή Γενικά Επιτελεία) που κάθε φορά είναι αρμόδιος για τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων.
3. Οι Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και συγκεκριμένα:
α. Διενεργούν τους διαγωνισμούς με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
β. Αξιολογούν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής και τις προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, αφού λάβουν υπόψη τους τα πρακτικά των επιτροπών εμπειρογνωμόνων όπου απαιτούνται. Η αξιολόγηση μπορεί να διαφέρει από την κρίση και τις διαπιστώσεις των εν λόγω επιτροπών, εφόσον αιτιολογείται πλήρως.
γ. Εισηγούνται περί της αποδοχής ή της απόρριψης των προσφορών των υποψήφιων οικονομικών φορέων.
δ. Εισηγούνται την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, την κατακύρωση ή την ματαίωση του διαγωνισμού.
ε. Συντάσουν τα τελικά σχέδια συμβάσεων.
4. Οι Επιτροπές Διαπραγματεύσεων είναι αρμόδιες για τη διαπραγμάτευση και σύνταξη των όρων των συμβάσεων του άρθρου 4 ή της τροποποίησης συμβάσεων κατά το άρθρο 103.
5. Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων συγκροτούνται υποχρεωτικά εάν ο διαγωνισμός διενεργείται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 83, και προαιρετικά σε κάθε άλλη περίπτωση. Οι αρμοδιότητές τους έχουν ως ακολούθως:
α. Προβαίνουν σε πλήρη τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, με βάση τις καθορισθείσες τεχνικές προδιαγραφές.
β. Αξιολογούν ή βαθμολογούν τις προσφορές σε συνάρτηση με τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της διακήρυξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82.
γ. Ελέγχουν και αξιολογούν, εφόσον απαιτείται, τις κατασκευαστικές δυνατότητες των διαγωνιζομένων.
δ. Συντάσσουν αιτιολογημένο πρακτικό στο οποίο αναφέρεται υποχρεωτικά και η γνώμη της μειοψηφίας.
6. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης Προσφυγών είναι αρμόδιες για την εξέταση των προσφυγών κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 93 και 127.