Άρθρο 37 – Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων άλλων κρατών – μελών (άρθρο 46 της Οδηγίας)

1. Εγγραφή στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, πιστοποιούμενη από τις αρμόδιες αρχές ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης άλλου κράτους-μέλους δεν συνιστά για τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές τεκμήριο καταλληλότητας, παρά μόνο σε σχέση με την παρ. 1 και περιπτ. α΄ έως δ΄ και ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 65, το άρθρο 66, τις περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 67, την υποπερίπτωση αα) της περίπτ. α΄ και τις περιπτ. β΄ έως ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 για τους εργολήπτες, την υποπερίπτωση ββ) της περίπτ. α΄ και τις περιπτ. β΄ έως ε΄ και θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 για τους προμηθευτές και την υποπερίπτωση ββ) της περίπτ. α΄ και τις περιπτ. β΄ έως ε΄ και ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 για τους παρόχους υπηρεσιών.
2. Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση άλλου κράτους-μέλους δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Οσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε σύμβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονομικό φορέα. Οι ελληνικές αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν την παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μόνο στους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος-μέλος το οποίο τηρεί τον επίσημο κατάλογο.