Άρθρο 08 – Ενεργοποίηση Προγράμματος Στρατιωτικού Εξοπλισμού

1. Κάθε πρόγραμμα, εφόσον είναι ενταγμένο στον ΜΠΑΕ του άρθρου 6 και οι συμβάσεις υλοποίησης αυτού εντάσσονται ή προβλέπεται να ενταχθούν στον ΚΠΣΣΕ του άρθρου 7, ενεργοποιείται με πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου, στην οποία περιλαμβάνονται η αιτιολόγηση της αναγκαιότητας/σκοπιμότητας, η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα αποδέσμευσης των πιστώσεων, η προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης με τη σχετική αιτιολόγησή της, οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και οι ενδεχόμενες απαιτήσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού και πληροφοριών, ως ακολούθως:
α. Για προγράμματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 45, η πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου εισάγεται στο ΣΑΓΕ, το οποίο και γνωματεύει σχετικά. Στη συνέχεια ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ διατυπώνει την πρόταση του προς τον ΥΕΘΑ. Ο ΥΕΘΑ ζητά τη γνώμη των ΓΔΑΕΕ, ΓΔΟΣΥ και Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), ενώ μπορεί να θέσει το ζήτημα προς συζήτηση στο Συμβούλιο Άμυνας (ΣΑΜ). Ο ΥΕΘΑ, υποχρεωτικά εφόσον το πρόγραμμα αφορά σύμβαση ή συμβάσεις μείζονος οικονομικής αξίας (άνω των 30.000.000€) και δυνητικά σε κάθε άλλη περίπτωση, εισάγει το θέμα στο ΚΥΣΕΑ που αποφασίζει σχετικά μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Για τα υπόλοιπα προγράμματα που δεν εισάγονται στο ΚΥΣΕΑ, η απόφαση ενεργοποίησης λαμβάνεται από τον ΥΕΘΑ με εξαμηνιαία ενημέρωση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
β. Για προγράμματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 45, η απόφαση ενεργοποίησης λαμβάνεται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, με εξαμηνιαία ενημέρωση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
γ. Για προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν μέσω διακρατικής συμφωνίας, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης χρηματικής αξίας, η απόφαση ενεργοποίησης λαμβάνεται από το ΚΥΣΕΑ μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
2. Στην περίπτωση προγράμματος προμήθειας νέου μέσου ή εκσυγχρονισμού/αναβάθμισης υφιστάμενου μέσου, για την έναρξη της διαδικασίας της παρ. 1 απαιτείται η εκπόνηση μελέτης από το οικείο Γενικό Επιτελείο, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:
α. Εκτίμηση για την αμυντική ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί στο πλαίσιο της Δομής Δυνάμεων του άρθρου 5.
β. Εκτίμηση για το συνολικό κόστος κύκλου ζωής του μέσου στο οποίο περιλαμβάνεται οπωσδήποτε η αρχική και η εν συνεχεία υποστήριξή του και πιο συγκεκριμένα: η συντήρηση, τα ανταλλακτικά, τα πυρομαχικά, η εκπαίδευση, τα παρελκόμενα έργα υποδομής, οι δυνατότητες εκσυγχρονισμού ή παράτασης της διάρκειας ζωής ή αναβάθμισης και κάθε άλλο συναφές και κρίσιμο για την εκτίμηση του συνολικού κόστους στοιχείο.
γ. Πρόταση με τις απαιτήσεις και το εκτιμώμενο κόστος για την ασφάλεια εφοδιασμού με βάση τις υπάρχουσες και άμεσα διαθέσιμες στη χώρα δυνατότητες παραγωγής, συμπαραγωγής και υποστήριξης.
3. Με τη διαδικασία των παρ. 1 και 2, στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού του ΚΠΣΣΕ του άρθρου 7, μπορεί να ενεργοποιούνται επιπροσθέτως προγράμματα που δεν είναι ενταγμένα στον ΜΠΑΕ του άρθρου 6 αλλά είναι κατεπείγοντα ή κρίνονται αναγκαία για σοβαρούς αμυντικούς λόγους, με ενημέρωση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
4. Μέχρι την κατάρτιση του πρώτου ΜΠΑΕ και του πρώτου ΚΠΣΣΕ, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 αντίστοιχα, με τη διαδικασία των παρ. 1 και 2 μπορεί να ενεργοποιούνται προγράμματα που κρίνονται αναγκαία για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον η εκτιμώμενη αξία του προγράμματος είναι ίση ή ανώτερη των 10.000.000€, χωρίς ΦΠΑ, η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή διατυπώνει σύμφωνη γνώμη.
5. Η διαδικασία ενεργοποίησης προγράμματος ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Εχοντος την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ), με την οποία:
α. Εγκρίνεται η ενεργοποίηση του προγράμματος και καθορίζονται η διαδικασία και οι ειδικοί όροι υλοποίησης αυτού.
β. Δίνεται η εντολή στην αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους ειδικούς όρους ανάθεσης και εκτέλεσης.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης, πολέμου ή κατεπειγουσών επιχειρησιακών αναγκών μετά από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Γενικού Επιτελείου, η απόφαση της παρ. 5 δύναται να εκδίδεται χωρίς την τήρηση μέρους ή και του συνόλου των προβλεπόμενων διαδικασιών των παρ. 1 έως 4.

  • 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:06 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

    α) Να διαμορφωθεί η παρ. 2.γ ως εξής:
    γ. Πρόταση για το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, το εκτιμούμενο κόστος της οποίας θα συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του κύκλου ζωής
    β) Να προστεθεί νέα παράγραφος 1.δ. ως εξής
    δ. Η Ασφάλεια Εφοδιασμού και Πληροφοριών πρέπει να αποτελεί βασική απαίτηση (για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των οπλικών συστημάτων), κατά την φάση της προμήθειας ή/και της σύναψης διακρατικής συμφωνίας.