Άρθρο 57 – Δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης (άρθρο 30, παρ.1 της Οδηγίας)

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να γνωστοποιεί μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ή από την ίδια στο «προφίλ αγοραστή», που αναφέρεται στο Παράρτημα VI σημείο 2:
α. όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών−πλαίσιο, ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθεται να συνάψει κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες. Οι ομάδες προϊόντων καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή με παραπομπή στην ονοματολογία CPV,
β. όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών−πλαίσιο, για καθεμία από τις κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες προτίθεται να συνάψει κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες,
γ. όταν πρόκειται για έργα, τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων ή των συμφωνιών−πλαίσιο τις οποίες προτίθεται να συνάψει.
2. Η δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ είναι υποχρεωτική μόνο στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ασκεί το δικαίωμά της να μειώσει τις προθεσμίες για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 61.
3. Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στην παρ. 1 αποστέλλονται στην Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» το ταχύτερο δυνατόν μετά τη λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του προγράμματος στο οποίο εντάσσονται οι συμβάσεις ή οι συμφωνίες−πλαίσιο, τις οποίες η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να συνάψει.
4. Η αναθέτουσα αρχή που δημοσιεύει την προκαταρκτική προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή» αποστέλλει στην Επιτροπή, με ηλεκτρονικά μέσα και σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτημα VI σημείο 3, ειδοποίηση με την οποία ανακοινώνει τη δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».
5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.