Άρθρο 89 – Ανακοίνωση κατακύρωσης – Υπογραφή σύμβασης

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β. ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 21, εφόσον απαιτείται και
γ. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και πρόσκλησή του να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία που ορίζονται στην κατακυρωτική απόφαση.
3. Η κοινοποίηση και η πρόσκληση των παρ. 1 και 2 θεωρείται ότι γίνονται νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοσή τους προσωπικά, εάν αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.
4. Τις συμβάσεις υπογράφει ο ανάδοχος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, για λογαριασμό δε της υπηρεσίας, ο έχων την οικονομική εξουσία ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.
5. Εάν ο ανάδοχος δεν προσκομίσει κάποιο από τα δικαιολογητικά και στοιχεία που ορίζονται στην κατακυρωτική απόφαση ή δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 85 ο προσφέρων που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ακολουθείται για αυτόν η διαδικασία των άρθρων 85 έως 89. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.