Άρθρο 121 – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβών του άρθρου 17.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα του κλάδου των ΕΔ ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα του κλάδου των ΕΔ, ότι οι παρεκκλίσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και συνεπώς δεν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και παραδοτέα μπορεί να απορριφθούν.
6. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής.

  • 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:35 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

    Να προβλεφθεί προθεσμία για την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου της παραγράφου 3, η άπρακτη παρέλευση της οποίας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου θα υπέχει θέση αυτοδίκαιης παραλαβής κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στο άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/16.