Άρθρο 36 – Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα

1. Ιδρύεται ηλεκτρονικό Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα (στο εξής ΕΜΕΑΤ ή Μητρώο), στο οποίο μπορούν να εγγράφονται προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού, πάροχοι συναφών προς το στρατιωτικό εξοπλισμό υπηρεσιών και εργολήπτες στρατιωτικών τεχνικών έργων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον αμυντικό τομέα. Ένωση προσώπων οικονομικών φορέων έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, όταν όλα τα μέλη της είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο.
2. Το ΕΜΕΑΤ διαρθρώνεται στους ακόλουθους τρεις κλάδους:
α. «Κλάδος προμηθευτών», στον οποίο καταχωρίζονται οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας στρατιωτικού εξοπλισμού και συναφούς υλικού.
β. «Κλάδος παρόχων υπηρεσιών», στον οποίο καταχωρίζονται οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συναφών προς το στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και παραγωγής – προμήθειας εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης.
γ. «Κλάδος εργοληπτών», στον οποίο καταχωρίζονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την κατασκευή τεχνικών έργων συναφών προς το στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των έργων ΝΑΤΟ. Κάθε κλάδος περιλαμβάνει τις επί μέρους κατηγορίες υλικών, υπηρεσιών και έργων στις οποίες κατατάσσονται οι οικονομικοί φορείς που εγγράφονται στο Μητρώο και, ενδεχομένως, τάξεις ανά κατηγορία.
3. Το ΕΜΕΑΤ αποτελεί επαγγελματικό μητρώο υπό την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 66 και του Μέρους Β΄ και Μέρους Γ΄του Παραρτήματος VII για τους εγχώριους οικονομικούς φορείς που εγγράφονται στους κλάδους προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών. Οι ως άνω οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του παρόντος νόμου μόνο μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο.
4. Το ΕΜΕΑΤ λειτουργεί και ως επίσημος κατάλογος εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Η καταχώριση οικονομικών φορέων στον κλάδο εργοληπτών του Μητρώου απαιτείται μόνο για τις ανάγκες λειτουργίας αυτού ως επίσημου καταλόγου εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 37 και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στρατιωτικών τεχνικών έργων του παρόντος νόμου, η οποία επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο της εγγραφής τους στο επαγγελματικό μητρώο του Μέρους Α’ του Παραρτήματος VΙΙ.
5. Αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωσή του ΕΜΕΑΤ ορίζεται η ΓΔΑΕΕ.
6. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων καθορίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 καιστις περιπτ. α΄ έως δ΄ και η΄της παρ. 3 του άρθρου 65, στο άρθρο 66, στις παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 67, στις περιπτ. α΄ έως θ΄ της παρ. 2 και στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 68, στο άρθρο 69 και εάν απαιτείται στο άρθρο 70.
7. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στον επίσημο κατάλογο προσαρμόζονται στις παρ. 2 του άρθρου 67 και παρ. 3 του άρθρου 68, όσον αφορά στις αιτήσεις εγγραφής που υποβάλλουν οικονομικοί φορείς που ανήκουν σε όμιλο και που επικαλούνται πόρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του ομίλου. Οι εν λόγω φορείς πρέπει, σε αυτή την περίπτωση, να αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει και τηρεί τον επίσημο κατάλογο ότι διαθέτουν αυτούς τους πόρους σε όλη τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις θα συνεχίζουν να πληρούν κατά το ίδιο διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στα άρθρα της παρ. 6 και τις οποίες επικαλούνται οι φορείς αυτοί για την εγγραφή τους.
8. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στον επίσημο κατάλογο μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στην αναθέτουσα αρχή πιστοποιητικό εγγραφής, που εκδίδεται από τη ΓΔΑΕΕ ή το πιστοποιητικό αυτό να αντλείται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή. Στο πιστοποιητικό μνημονεύονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή και η κατάταξη στον κατάλογο, καθώς και οι χρόνοι ισχύος αυτών.
9. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο. Η ΓΔΑΕΕ τους ενημερώνει για την εγγραφή τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.
10. Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων κρατών-μελών στον επίσημο κατάλογο δεν είναι δυνατόν να ζητούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται από τους εγχώριους οικονομικούς φορείς και, σε κάθε περίπτωση, όχι άλλες από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 65 έως 69 και ενδεχομένως το άρθρο 70. Η εν λόγω εγγραφή δεν μπορεί να επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ για τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη. Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.
11. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 141, οι εγχώριοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του παρόντος νόμου ως εξής:
α. οι προμηθευτές (κατασκευαστές ή έμποροι) στρατιωτικού εξοπλισμού προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής τους στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΜΚΑΥ) ή στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
β. οι πάροχοι υπηρεσιών συναφών προς το στρατιωτικό εξοπλισμό προσκομίζουν ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή υπηρεσίας.
12. Η ΓΔΑΕΕ διαθέτει και ενημερώνει το e-Certis για την ύπαρξη του ΕΜΕΑΤ, ως καταλόγου που περιλαμβάνει σχετικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς και οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών-μελών της ΕΕ. Κατόπιν αιτήσεως, η ΓΔΑΕΕ κοινοποιεί στα λοιπά κράτη-μέλη της ΕΕ κάθε πληροφορία που αφορά το ΕΜΕΑΤ, εξαιρουμένων των διαβαθμισμένων στοιχείων και πληροφοριών, όπως καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 31, σύμφωνα και με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
13. Μέχρι την ολοκλήρωση ανάπτυξης και την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΜΕΑΤ, αυτό τηρείται σε έντυπη μορφή.

  • 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:02 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

    Για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού θα πρέπει να διαχωρίζονται οι επιχειρήσεις ανάπτυξης και παραγωγής από τις επιχειρήσεις εμπορίας στρατιωτικού εξοπλισμού και συναφούς υλικού.