Άρθρο 77 – Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 19 της Οδηγίας)

1. Όταν η ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιτρέπει στους προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.
2. Η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει στα έγγραφα της σύμβασης εάν επιτρέπει τις εναλλακτικές προσφορές. Αν δεν υπάρχει σχετική επισήμανση, οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
3. Η αναθέτουσα αρχή που επιτρέπει τις εναλλακτικές προσφορές αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω προσφορών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
4. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή που έχει επιτρέψει την υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν δύναται να απορρίπτει μια εναλλακτική προσφορά με μοναδική αιτιολογία ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι σύμβασης προμηθειών είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών αντί σύμβασης υπηρεσιών.