Άρθρο 129 – Δικαστική επίλυση συμβατικών διαφορών

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών είναι τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια των Αθηνών. Eφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.