Άρθρο 117 – Ναύλωση – Ασφάλιση

Αν η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB – FOT των Διεθνών Εμπορικών Όρων INCOTERMS του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της αναθέτουσας αρχής. Ο οικονομικός φορέας μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από την αναθέτουσα αρχή έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου με τους εξής περιορισμούς:
α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής.
β. Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και συμφωνίες των κωδικοποιημένων Ρητρών Μεταφοράς CLASSIFICATION CLAUSES.