Άρθρο 41 – Υπεργολαβία (άρθρα 21 και 50 έως 54 της Οδηγίας)

1. Ο ανάδοχος είναι ελεύθερος να επιλέγει τους υπεργολάβους του, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις παρ. 2, 3, 4, 6, 7, 8 και 9. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να ενεργεί με διαφάνεια, να μεταχειρίζεται όλους τους υποψήφιους υπεργολάβους ισότιμα και να μην προβαίνει σε διακρίσεις σε βάρος τους με βάση την εθνικότητα.
2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης όρους περί υπεργολαβικής ανάθεσης ποσοστού ή μέρους της σύμβασης σε τρίτους, τους οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του ή αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης.
3. Η αναθέτουσα αρχή, με ρητό όρο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης, μπορεί να ζητεί, στο βαθμό και στην έκταση που απαιτείται, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύμβασης (εκτιμώμενη αξία, πολυπλοκότητα, ιδιαιτερότητα, κρισιμότητα, σπουδαιότητα, χρήση των έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών):
α. από τον υποψήφιο ή τον προσφέροντα, να αναφέρει στην αίτηση συμμετοχής ή στην προσφορά του, σωρευτικά ή διαζευκτικά, το τμήμα ή τα τμήματα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τους προτεινόμενους υπεργολάβους και το αντικείμενο της υπεργολαβίας για την οποία προτείνονται,
β. από τον ανάδοχο, να αναφέρει οιαδήποτε αλλαγή ανακύπτει σε επίπεδο υπεργολάβων κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης αναφέρονται υποχρεωτικά οι λόγοι αποκλεισμού και οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοοικονομικής, τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των προτεινόμενων υπεργολάβων, καθώς και τα απαιτούμενα προς απόδειξη των ανωτέρω δικαιολογητικά.
4. Η υπεργολαβική ανάθεση ποσοστού ή μέρους της σύμβασης σε τρίτους μπορεί να λάβει μία ή περισσότερες από τις κάτωθι μορφές:
α. Ο προσφέρων ή ανάδοχος αποφασίζει ποιό ποσοστό και ποιά μέρη της σύμβασης θα αναθέσει υπεργολαβικά, καθώς και ποιοί θα είναι οι υπεργολάβοι του, η δε αναθέτουσα αρχή επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ελέγχοντας ότι οι υπεργολάβοι που δηλώνει ο προσφέρων ή ανάδοχος πληρούν και οι ίδιοι τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτουν οι όροι της διακήρυξης για τους αναδόχους. Τα κριτήρια αυτά εξειδικεύονται στη διακήρυξη και αφορούν την προσωπική κατάσταση, χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, συμμόρφωση με εργασιακή, κοινωνικο-ασφαλιστική και περιβαλλοντική νομοθεσία.
β. Ο προσφέρων ή ανάδοχος αποφασίζει ποιό ποσοστό και ποιά μέρη της σύμβασης θα εκτελεστούν με υπεργολαβία, η δε αναθέτουσα αρχή αποφασίζει για το ποιές συμβάσεις υπεργολαβίας θα συναφθούν με διαγωνιστική διαδικασία.
γ. Ο προσφέρων ή ανάδοχος αποφασίζει ποιά μέρη της σύμβασης θα εκτελεστούν με υπεργολαβία, η δε αναθέτουσα αρχή αποφασίζει για το ποσοστό της υπεργολαβίας που θα συμβασιοποιηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.
δ. Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό της υπεργολαβίας που θα συμβασιοποιηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας και επιτρέπει στους προσφέροντες ή αναδόχους να προσφεύγουν οι ίδιοι σε διαγωνισμό για υπεργολαβίες ποσοστού της συνολικής αξίας της σύμβασης που υπερβαίνει το προκαθορισμένο από την αναθέτουσα αρχή ελάχιστο ποσοστό.
5. Το ποσοστό της υπεργολαβίας ορίζεται είτε ως σταθερή τιμή είτε με τη μορφή κλίμακας τιμών που περιλαμβάνει ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό. Το μέγιστο ποσοστό των συμβάσεων υπεργολαβίας που μπορεί να επιβληθεί στον ανάδοχο να συνάψει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της σύμβασης και είναι ανάλογο του αντικειμένου και της αξίας της σύμβασης και της φύσης του βιομηχανικού τομέα που εμπλέκεται, περιλαμβανομένων του επιπέδου του ανταγωνισμού στην αγορά εκείνη και των σχετικών τεχνικών δυνατοτήτων της βιομηχανικής βάσης. Οποιοδήποτε ποσοστό υπεργολαβίας εμπίπτει στην κλίμακα τιμών που υποδεικνύεται από την αναθέτουσα αρχή, θεωρείται ότι πληροί την απαίτηση υπεργολαβίας που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο.
6. Όταν ο ανάδοχος, ο οποίος δεν είναι αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να αναθέτει σύμβαση υπεργολαβίας με εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ ίση ή ανώτερη από τα όρια του άρθρου 45, γνωστοποιεί την πρόθεσή του με προκήρυξη, με την επιφύλαξη της τήρησης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης δίχως δημοσίευση προκήρυξης κατά το άρθρο 50 ή της συνδρομής προϋποθέσεων περί μη δημοσιοποίησης της προκήρυξης υπεργολαβίας κατά τα άρθρα 42, 43 και 58. Στην προκήρυξη υπεργολαβίας ο ανάδοχος αναφέρει τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που ορίζει η αναθέτουσα αρχή καθώς και οποιαδήποτε άλλα κριτήρια θα εφαρμόσει όσον αφορά στην ποιοτική επιλογή των υπεργολάβων. Όλα τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικά, χωρίς διακρίσεις και συνεπή προς τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα όσον αφορά στην επιλογή των προσφερόντων για την κύρια σύμβαση. Οι απαιτούμενες ικανότητες πρέπει να συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης υπεργολαβίας και τα απαιτούμενα επίπεδα ικανότητας πρέπει να είναι ανάλογα προς αυτό.
7. Στην περίπτωση της παρ. 6, ο ανάδοχος υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή, πριν από την υπογραφή κάθε σύμβασης υπεργολαβίας, φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια που χρησιμοποίησε για την επιλογή του συγκεκριμένου υπεργολάβου και σχέδιο της σύμβασης υπεργολαβίας που θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του υπεργολάβου. Η σύμβαση υπεργολαβίας υπογράφεται μόνο εφόσον εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.
8. Ο ανάδοχος είναι δυνατόν να εκπληρώνει την απαίτηση υπεργολαβίας, αναθέτοντας στη βάση συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεις υπεργολαβίας οι οποίες θα συνάπτονται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος άρθρου. Οι συμβάσεις υπεργολαβίας που βασίζονται σε μια τέτοια συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται μόνο σε οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν αρχικά στη συμφωνία-πλαίσιο και περιλαμβάνουν όρους που προβλέπονται στη συμφωνία-πλαίσιο, ή συνάδουν προς αυτή, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 29 και 30.
9. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απορρίπτει τους υπεργολάβους που επέλεξε ο προσφέρων στο στάδιο της διαδικασίας σύναψης της κύριας σύμβασης ή ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση αυτής. Η απόρριψη αυτή επιτρέπεται να βασίζεται μόνον σε λόγους αποκλεισμού και κριτήρια ποιοτικής επιλογής που εφαρμόζονται για την επιλογή των προσφερόντων για την κύρια σύμβαση. Εάν η αναθέτουσα αρχή απορρίψει έναν υπεργολάβο, πρέπει να προσκομίσει γραπτή αιτιολόγηση στον προσφέροντα ή στον ανάδοχο, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι ο συγκεκριμένος υπεργολάβος δεν πληροί τα κριτήρια και πρέπει να απορριφθεί.
10. Ο ανάδοχος δεν απαιτείται να προχωρήσει σε υπεργολαβική ανάθεση, εφόσον αποδεικνύει, με τρόπο που πείθει την αναθέτουσα αρχή, ότι κανείς από τους υπεργολάβους που συμμετέχουν στον διαγωνισμό ή καμία από τις προσφορές τους δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη υπεργολαβίας, με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κύριας σύμβασης.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην αναθέτουσα αρχή ακριβή αντίγραφα των συμβάσεων που συνάπτει με υπεργολάβους, όταν, με τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, εκχωρεί στους υπεργολάβους δικαιώματά του που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει συνάψει με την αναθέτουσα αρχή καθώς και στις περιπτώσεις της παρ. 2.
12. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τους υπεργολάβους ευθύνη του αναδόχου έναντι της αναθέτουσας αρχής για πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κύρια σύμβαση.

  • 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:00 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

    Κατ’ αναλογία των ισχυόντων στο νόμο 4412/16 (άρθρο 336) να προστεθεί τελευταίο εδάφιο στην τελευταία παράγραφο της παραγράφου 3 ως εξής:
    Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τους προμηθευτές.