Άρθρο 111 – Είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου

Τα κάθε φύσης δικαιώματα του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που ελέγχονται από το Γενικό Επιτελείο κάθε κλάδου των ΕΔ, των Οργανισμών και των εν γένει Εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία απορρέουν από μη εφαρμογή των όρων συμφωνιών και συμβάσεων, παρακρατούνται από το Δημόσιο από το ποσό της αμοιβής του αναδόχου και για οποιαδήποτε αιτία, ενώ σε περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, με φροντίδα της αρμόδιας για τη σύμβαση οικονομικής υπηρεσίας του ΥΠΕΘΑ.