Άρθρο 75 – Πρόσκληση υποβολής προσφορών και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο (άρθρο 34 της Οδηγίας)

1. Στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί ταυτόχρονα και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή να συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, στο διάλογο.
2. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους περιλαμβάνει είτε ένα αντίτυπο των εγγράφων της σύμβασης είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα της σύμβασης, όταν διατίθενται απευθείας με ηλεκτρονικά μέσα.
3. Όταν τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στην κατοχή φορέα διαφορετικού από την αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία ανάθεσης, στην πρόσκληση διευκρινίζονται η διεύθυνση από όπου μπορεί να ζητηθούν τα εν λόγω έγγραφα και, ενδεχομένως, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τα έγγραφα, το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την εξασφάλισή τους και οι τρόποι πληρωμής. Ο αρμόδιος φορέας αποστέλλει τα έγγραφα αυτά στους οικονομικούς φορείς αμελλητί μετά την παραλαβή της αίτησής τους.
4. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης γνωστοποιούνται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση ταχείας διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 61, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες.
5. Εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στις παρ. 1 έως 4, η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α. παραπομπή στη δημοσιευθείσα προκήρυξη διαγωνισμού,
β. την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν οι προσφορές και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. Στην περίπτωση διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου, οι πληροφορίες αυτές δεν περιέχονται στην πρόσκληση συμμετοχής στο διάλογο, αλλά στην πρόσκληση υποβολής προσφορών,
γ. στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ορισθείσα ημερομηνία και τη διεύθυνση για την έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν,
δ. αναφορά των οποιωνδήποτε εγγράφων που ενδεχομένως πρέπει να επισυναφθούν, είτε για την τεκμηρίωση των επαληθεύσιμων δηλώσεων, τις οποίες παρέχει ο υποψήφιος σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65, είτε ως συμπλήρωμα των πληροφοριών που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, υπό τους ίδιους όρους με τους προβλεπόμενους στα άρθρα 67 και 68,
ε. τη σχετική στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των εν λόγω κριτηρίων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να καθορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εάν δεν περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης.