Άρθρο 01 – Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η ρύθμιση των διαδικασιών προγραμματισμού, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (L 216).