Άρθρο 13 – Αρμοδιότητες των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α. Προσδιορίζουν τις ανάγκες τους στο πλαίσιο του ΜΠΑΕ και τις τεκμηριώνουν στο πλαίσιο του ΚΠΣΣΕ.
β. Διενεργούν τον τεχνικό διάλογο, σύμφωνα με το άρθρο 25,
γ. Συντάσσουν και εγκρίνουν τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 39.
δ. Εισηγούνται την ενεργοποίηση προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 8.
ε. Διενεργούν τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 3, των οποίων η εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 45, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση ενεργοποίησης προγράμματος.
στ. Διενεργούν τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη των συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας.
ζ. Διενεργούν τις παραλαβές σε εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί.
η. Συγκροτούν τα συλλογικά όργανα των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων αρμοδιότητάς τους, που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 17.
θ. Παρακολουθούν την εκτέλεση των συμβάσεων των περιπτώσεων ε΄και στ΄ και διενεργούν τις απαιτούμενες προς τούτο διαδικασίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση κατακύρωσης.
ι. Διενεργούν τις διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων αξιοποίησης μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού με εκτιμώμενο οικονομικό αντάλλαγμα κατώτερο από τα χρηματικά όρια του άρθρου 45, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130.
2. Με απόφαση του ΥΕΘΑ επιλύονται ζητήματα καταφατικής ή αποφατικής σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ ΓΔΑΕΕ και Γενικών Επιτελείων.