Άρθρο 107 – Εκχώρηση δικαιωμάτων και αναδοχή υποχρεώσεων

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση προμήθειας ή υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται:
α. μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με όρο στη σχετική σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του αναδόχου σε αναγνωρισμένες τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματοδότηση της σύμβασης ή την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το Κράτος. Η εκχώρηση των απαιτήσεων γίνεται με τις διατυπώσεις του άρθρου 145 του ν. 4270/2014.
β. η εκχώρηση απαιτήσεων του αναδόχου σε προμηθευτές ή υπεργολάβους του, μετά από συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, με όρο που τίθεται στη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αντιτάσσει κατά του εκδοχέα υπεργολάβου, όλες τις ενστάσεις που τυχόν υπάρχουν κατά του εκχωρητή αναδόχου, ακόμη και μετά την αναγγελία της εκχώρησης.
3. Επιτρέπεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, αναδόχου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και νομικών προσώπων που απορρέουν εκατέρωθεν από την ίδια σύμβαση ή από συνδεδεμένες με αυτή συμβάσεις.