Άρθρο 03 – Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας)

1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη των άρθρων 36, 51, 52, 62 και 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και οι οποίες έχουν ως αντικείμενο:
α. την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνονται τα μέρη, επιμέρους στοιχεία ή συναρμολογημένα τμήματα, κατασκευαστικά μέρη ή υποσυγκροτήματα,
β. την προμήθεια ευαίσθητου εξοπλισμού, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνονται τα μέρη, επιμέρους στοιχεία ή συναρμολογημένα τμήματα, κατασκευαστικά μέρη ή υποσυγκροτήματα,
γ. προμήθειες, υπηρεσίες και έργα που αφορούν άμεσα το στρατιωτικό εξοπλισμό και τον ευαίσθητο εξοπλισμό των περιπτώσεων α’ και β’, για οποιαδήποτε στοιχεία του κύκλου ζωής τους,
δ. υπηρεσίες και έργα για ειδικούς στρατιωτικούς σκοπούς ή ευαίσθητες υπηρεσίες και ευαίσθητα έργα.
2. Στον ειδικό τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας και ιδίως για την εξυπηρέτηση αναγκών της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ο παρών νόμος εφαρμόζεται και σε συμβάσεις που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες και έργα που συνάπτονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών.
3. Στις συμβάσεις μελετών – τεχνικών υπηρεσιών και έργων του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν.4412/2016, καθώς και το π.δ. 378/1987 (Α΄ 168).