Άρθρο 28 – Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρα 15-17 της Οδηγίας)

1. Συμβάσεις με αντικείμενο υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 91.
2. Συμβάσεις με αντικείμενο υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ συνάπτονται αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 39 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 58.
3. Οι συμβάσεις με αντικείμενο υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ταυτόχρονα στα Παραρτήματα I και ΙΙ, συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 91, όταν η αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος I υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙ και σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 58 σε αντίθετη περίπτωση.