Άρθρο 110 – Πληρωμές οικονομικών φορέων αλλοδαπής

1. Οι πληρωμές στους εκτός της χώρας αναδόχους διενεργούνται με έμβασμα μέσω του Τραπεζικού Συστήματος είτε απευθείας σε αυτούς είτε μέσω των υπηρεσιών των ΕΔ στο εξωτερικό, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και καθορίζεται στη σύμβαση.
2. Ο τρόπος πληρωμής του δικαιούχου με έμβασμα μέσω ειδικού τμήματος της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί απλή αποστολή χρημάτων με δικαιολογητικό μόνο την απόδειξη αυτού που εισέπραξε, εκτός αν από τη σύμβαση προβλέπεται διαφορετικά.
3. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, κατόπιν πλήρως αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου για τις πληρωμές οργάνου, η πληρωμή του τιμήματος στον ανάδοχο του εξωτερικού μπορεί να πραγματοποιείται με άνοιγμα υπέρ αυτού, μέσω τράπεζας, ενέγγυου ανέκκλητης πίστωσης, η οποία πρέπει να εκτελεσθεί βάσει των δικαιολογητικών που καθορίζονται με την εν λόγω απόφαση. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
4. Με την απόφαση της παρ. 3 ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται ιδιαίτερα στα εξής:
α. Έκδοση οδηγιών προς την τράπεζα.
β. Έκδοση του χρηματικού εντάλματος.
γ. Άνοιγμα πίστωσης από την τράπεζα.
δ. Διακίνηση των φορτωτικών εγγράφων.
ε. Οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα στοιχεία της ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και όρους περί ενέγγυων ανέκκλητων πιστώσεων του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce).
5. Τα χρονικά όρια της ισχύος της πίστωσης που ανοίχθηκε περιορίζονται από την επιτρεπόμενη προθεσμία απόδοσης λογαριασμού κάθε Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμών (ΧΕΠ).
6. Η πίστωση που ανοίχθηκε τροποποιείται επί:
α. Αλλαγής τίτλου του δικαιούχου Οίκου.
β. Μερικής ή ολικής ματαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης.
γ. Πτώχευσης ή θανάτου του δικαιούχου.
δ. Συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρηματικού ποσού με την έκδοση νέου ΧΕΠ, συμπληρωματικού του πρώτου.
7. Στις συμβάσεις που συνάπτονται μέσω υπηρεσιών εξωτερικού των ΕΔ και εάν το αντικείμενο των πληρωμών υπάγεται ανελαστικά σε διαφορετική νομοθετική ρύθμιση ή συναλλακτικά ήθη της ξένης χώρας, παρέχεται η δυνατότητα απόκλισης από τους αναφερόμενους στο άρθρο 109 τρόπους εξόφλησης, κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών οικονομικής μέριμνας των κλάδων των ΕΔ. Επιπρόσθετα, στις συμβάσεις αυτές μπορεί η πληρωμή του αναδόχου να καθορίζεται συμβατικά σε καθαρές τιμές αλλοδαπού νομίσματος, που χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση αυτή οι κρατήσεις στις δαπάνες που προβλέπονται υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν γίνονται δεκτές από τον ανάδοχο, προσαυξάνουν το κόστος του συμβατικού αντικειμένου, κατά ποσοστά που αναλογούν και ισχύουν κάθε φορά, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των κλάδων των ΕΔ.